ပလက္၀ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားကုိ ဒီခ်ဳပ္ဗဟုိအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ ေထာက္ပံံ့

 အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဗဟုိအမ်ိဳးသမီးေကာ္မ တီကဦးေဆာင္၍ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈခရီးစဥ္ ဇန္န၀ါ ရီ ၆ ရက္ကစတင္ခဲ့သည္။

‘‘ကားနဲ႔ပဲ ပလက္၀အထိ တက္ၾကမယ္ေပါ့ေနာ္။ သုံးရက္ ေလာက္ၾကာမယ့္ ခရီးစဥ္ျဖစ္ တယ္။ သိန္း ၆၀ နီးပါးေလာက္ကူ ညီဖုိ႔ရွိပါတယ္။ ေနာက္ထပ္အ လွဴရွင္ေတြလည္း ထပ္ခ်ိတ္ဆက္ ထားတာလည္းရွိပါတယ္’’ ဟု ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမ ၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

ပလက္၀ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အၾကား တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားကုိ ကူညီမည္ျဖစ္ကာ လက္ရွိပလက္ ၀ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း တြင္ေနထုိင္သည့္ အိမ္ေထာင္စု ၆၈ စု၊ လူဦးေရ ၄၀၇ ဦးကုိကူညီ ရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ပလက္၀ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ က စတင္ျဖစ္ပြားသည့္ တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အၾကား တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီး AA အဖြဲ႕၏ တိုက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ အ ရပ္သားတစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကေလး ၂၀၀ ေက်ာ္ အပါအ၀င္ ေဒသခံမ်ား ယေန႔အထိစစ္ေဘးေရွာင္ေနရဆဲ ျဖစ္ သည္။

ဒီဇင္ဘာလကုန္က ျပဳလုပ္ သည့္ ပါတီပထမဗဟုိေကာ္မတီ ဆ႒မအႀကိမ္အစည္းအေ၀းတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားကုိ တတ္ႏုိင္ သမွ် ကူညီပ့ံပုိးေပးရန္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ အျဖစ္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္က ခ်မွတ္ထားသည္။

အဆုိပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗဟုိအမ်ိဳးသမီးေကာ္ မတီက အဓိကေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိ ေၾကာင္း ေဒါက္တာေမ၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

ဒီခ်ဳပ္ဗဟုိအမ်ိဳးသမီးေကာ္ မတီသည္ ၂၀၁၇ အတြင္းက လည္းကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားထံသို႔ သြားေရာက္ကူညီထားသည္။