ႏွလံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ပ်က္ယြင္းႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ကို ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ၿပီး ကာကြယ္ပါ

ႏွစ္မ်ားစြာၾကာ ကိုယ္လက္မလႈပ္ရွားဘဲ ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ႏွလံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ပ်က္ယြင္းႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

ရင့္ေရာ္လာသည့္ ႏွလံုး၏ထိခိုက္မႈကို ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း ျဖင့္ ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ႏိုင္ေၾကာင္း တကၠဆက္တကၠသိုလ္ သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းရလဒ္အတိုင္းရလိုပါက သီတင္းတစ္ပတ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ေလးႀကိမ္မွ ငါးႀကိမ္အထိ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရမည္ဟု ႏွလံုးေရာဂါပညာရွင္မ်ားကေျပာသည္။


ႏွလံုးႂကြက္သားမ်ား အလြန္အားနည္းေနေသာေၾကာင့္ လံု ေလာက္ေသာ ေသြးပမာဏကို မထုတ္လုပ္ႏိုင္၍ ခႏၶာကိုယ္ဆဲလ္မ်ားသည္ လံုေလာက္ေသာ ေအာက္ဆီဂ်င္ႏွင့္ အာဟာရဓာတ္မ်ား မရသျဖင့္ ႏွလံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ပ်က္ယြင္းသည္ဟုေခၚသည္။

ယင္းအေျခအေနေၾကာင့္ အားနည္းျခင္း၊ အသက္႐ွဴမဝျခင္း၊ ေလွကားတက္ျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ား လုပ္ေဆာင္ရခက္ခဲျခင္း စေသာ လကၡဏာရပ္မ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္သည္။

၂၀၁၆ က ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ အေမရိကန္တြင္ လူ ၅ ဒသမ ၇ သန္းသည္ ႏွလံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ပ်က္ယြင္းသည့္အေျခအေနမ်ိဳးျဖင့္ ေနထိုင္ေနရၿပီး ၎တို႔အနက္ ထက္ဝက္သည္သာ ငါးႏွစ္ထက္ အသက္ပိုရွင္သန္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွလံုးသည္ ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔သို႔ ေအာက္ဆီဂ်င္ျပည့္ဝေသာ ေသြးမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပးသျဖင့္ ႏွလံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေကာင္းမြန္ေန ရန္ အေရးႀကီးသည္။

ေစာေစာပိုင္းက ေလ့လာမႈတစ္ရပ္တြင္ ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္ ေသာ သက္လတ္ပိုင္းအရြယ္မ်ားသည္ ႏွလံုးႂကြက္သားမ်ား မာ ေက်ာၿပီး ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔ ေသြးေကာင္းစြာပို႔လႊတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ႀကံ႕ခိုင္မႈျပည့္ဝေသာ အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ သီတင္းတစ္ ပတ္လွ်င္ ၄ ရက္မွ ၅ ရက္အထိ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားၾကာေအာင္ ေလ့ က်င့္ခန္းလုပ္သူမ်ားသည္ ႏွလံုးက်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။                                  

—Ref: MNT