ျပည္တြင္း၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ အီးယူကုမၸဏီ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က လာမည့္သံုးႏွစ္အတြင္း ဝင္ေငြတိုးမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္း

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ)အဖြဲ႕ဝင္ကုမၸဏီ ၇၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က လာမည့္သံုးႏွစ္ အတြင္း ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း (EURO-Cham) အမႈေဆာင္ဒါ  ႐ိုက္တာ မစၥတာ Filip Lawerysen က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ အီးယူကုမၸဏီ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လာမည့္သံုးႏွစ္ အတြင္း ဝင္ေငြတိုးတက္လာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဥေရာပ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းက ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာတြင္ ထုတ္ျပန္ ေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ယံုၾကည္ မႈစစ္တမ္းအရ သိရျခင္းဟု ဆို သည္။

       အဆိုပါစစ္တမ္းတြင္ ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ႏွစ္ရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္လိုသည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏွင့္ အီးယူအၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအကာအကြယ္ေပးေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထုိး ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၅ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အီးယူႏုိင္ငံ မ်ား၏ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ပုဂၢလိ ကက႑ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက အီးယူႏွင့္ ျမန္မာသေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္မႈမရွိဟု ၎က ေျပာ သည္။

ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ ဥေရာပ သမဂၢအဖြဲ႕က သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဆိုင္းငံ့သ ျဖင့္ အီးယူအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ လာမည့္ သံုးႏွစ္အ တြင္း ေမွ်ာ္လင့္၍ မရေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မ ရွင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ ဦးက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ Myanmar Investment Outlook Simenar-2018 ေဟာေျပာပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

သံုးႏွစ္ခန္႔ ႀကိဳးစားညႇိႏိႈင္းအ ၿပီး ေနာက္ဆံုး လက္မွတ္ထုိးရန္ က်န္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္၌ စတင္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္ နယ္ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စီစဥ္ထားသည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကာကြယ္ေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္၌ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အီးယူအဖြဲ႕က ဆိုင္းငံ့ ခဲ့ေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ဆက္လက္ေျပာသည္။