ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးကို ယွဥ္တြဲၾကည့္မွသာ ႏိုင္ငံအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စီမံံကိန္းမ်ား ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

 ႏိုင္ငံတြင္းပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္း၍ စီမံကိန္း မ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ လုိအပ္ၿပီး ယင္း သို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္ မႈအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အ ကူျပဳႏိုင္မည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘ႏိုင္ငံေရးနဲ႔စီးပြားေရးႏွစ္ခု ကို ဒြန္တဲြၿပီးၾကည့္မွသာလွ်င္ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ စီမံကိန္း ေတြကို ကြၽန္မတို႔ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မွာ ပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက လည္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အျမင္ႏွစ္ခုနဲ႔ စီမံကိန္းမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ ပါ’’ ဟု ၎ကဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔သည္ တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ကိစၥ ရပ္မ်ားကို ဗဟိုအစိုးရထံ တင္ျပ သည္မ်ား ရွိေၾကာင္းဆိုသည္။

ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရညႇိႏႈိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံ ကိန္းမ်ား ဦးတည္ရန္လိုေၾကာင္း ဆိုသည္။ လက္ရွိစီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေအာင္ ျမင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈအတြက္ အေထာက္ အကူေပးႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။

စီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရာတြင္ စီးပြားေရးအ က်ိဳးအျမတ္တစ္ခုတည္း မၾကည့္ ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ႏိုင္ငံအတြက္ မည္သို႔ပံ့ပိုးသည္ကို ၾကည့္ရမည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံ ကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အ မ်ားျပည္သူအတြက္ မည္သုိ႔အ က်ိဳးျပဳေၾကာင္းကိုလည္း ပထမ စဥ္းစားရမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္သည္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို ဦးတည္ထား၍ အစိုးရအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ထိုစနစ္ကို အက်ိဳးျပဳရဲ႕လားဆိုသည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝး၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ၂၀၁၈ ဧၿပီ မွ စက္တင္ဘာၾကားကာလသည္ ‘ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေျပာင္းလဲေရး ကာလ’ ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ လတ္တေလာ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ တိုင္းျပည္ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးကို ခြဲျခား႐ႈျမင္ကာ ေျခာက္လ တာ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒ ၾကမ္း ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရမည္ဟု ဆို သည္။

ေျခာက္လအတြင္း ျပည္သူ မ်ားအား လတ္တေလာျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးကာလအတြင္း မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ သမၼတက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ယင္းေျခာက္လသည္ မိုး ကာလျဖစ္၍ လယ္ယာက႑ မိုးသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္၊ လယ္ယာ ထြက္ပစၥည္း ႀကိတ္ခြဲမႈ၊ မြမ္းမံမႈ နည္းပါးခ်ိန္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သမၼတက ဆို သည္။

 သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံျခား  ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီးဝင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးလိုအပ္ေနေသာ စီး ပြားေရးအေျခခံလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏွစ္လတ္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်း ေပးျခင္း၊ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္ ညႇိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ျခင္း  မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနသျဖင့္ အ ေသးစား၊ အလတ္စား စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မည့္ အလားအလာမ်ားရွိသည္ဟု ၎ က ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ က ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ သည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ယခင္က ထက္ ပိုမိုတိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာ သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ လို အပ္သည့္ ေငြေၾကးမ်ား ရယူႏိုင္ မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လံုေလာက္သည့္ ပမာဏမဟုတ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္အ တြင္း လံုေလာက္သည့္ တိုးတက္ မႈ မရွိသည့္ ကိစၥသည္ လယ္ယာ က႑ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လယ္ယာေျမ ပိုင္ဆိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူလူထုႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း မေက်နပ္သည့္ အသံမ်ား ၾကားေနရေၾကာင္း ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ကို ျဖည့္တင္းေရးသည္လည္း တိုး တက္မႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထိုလိုေငြ ကိုျဖည့္တင္းရန္ ေစ်းကြက္ရွာ႐ံု ႏွင့္ မလံုေလာက္ေၾကာင္း၊ ေစ်း ကြက္ကို ဖန္တီးယူရန္၊ ေစ်းကြက္ တီထြင္ထူေထာင္ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း၊ ေနာက္္မွလိုက္ရသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္၍ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ဝါယမစိုက္ ထုတ္ရန္လိုေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး  ၿခံဳငံုေျပာလွ်င္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ထင္သည္ထက္ပို မိုတိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

၂၀၁၈ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာ  အထိ ေျခာက္လအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းသည္ ႏိုင္ငံ့ GDP ၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ လံုေလာက္သည့္ ပမာဏ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားကလည္း ဝင္ေငြရွာ မည့္ ပံုစံမ်ားကို စဥ္းစားေစၿပီး ပို၍ တာဝန္ယူသည့္ စိတ္ျဖင့္ မည္သုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည္၊ မည္သို႔ ဝင္ေငြရွာမည္ကို စဥ္းစားေစလိုေၾကာင္းလည္း ၎ က မွာၾကားသည္။