သစ္ကုန္ၾကမ္းရွားပါးလာသည္ဟု ဆုိျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍

သစ္အေျခခံ စက္မႈလုပ္ ငန္းမ်ား ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးျခင္း ယာယီရပ္ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပည္တြင္းထုတ္ ပုဂၢလိကသတင္းစာ တစ္ေစာင္၌ သတင္းတစ္ပုဒ္ဖတ္ လိုက္ရပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သ ဘာ၀သစ္ေတာမ်ားမွ ထြက္ရွိ ေသာကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္ အသုံးျပဳ ထုတ္လုပ္ေနသည့္ သစ္အေျခခံ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ႏွင့္ အတည္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးျခင္းကုိ ယာယီရပ္လုိက္ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္ဟု ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃ ရက္ ထုတ္အဆုိပါသတင္းက ဆုိထား ပါသည္။

‘ယခင္ႏွစ္မ်ားမွစ၍ သဘာ ၀သယံဇာတမ်ားမွာ ေလ်ာ့နည္း လာသည့္အတြက္ လက္ရွိလည္ ပတ္ေနသည့္ သစ္စက္မ်ားတြင္ ကုန္ၾကမ္းရွားပါးလာျခင္း ႀကံဳ ေတြ႕ေနရေၾကာင္း၊ ေနာက္လာ မည့္သစ္စက္မ်ားလည္း ယခင္ နည္းအတိုင္း ထုတ္လုပ္ပါကကုန္ ၾကမ္းရွားသထက္ရွားလာမည္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ ခြင့္ျပဳ မိန္႔ထုတ္ေပးျခင္းကုိ ယာယီရပ္ ဆိုင္းလုိက္ျခင္းမွာ ေကာင္းမြန္ သည့္အစီအစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း’ သစ္ လုပ္ငန္းရွင္ဦးစုိး၀င္းက ေျပာသည္ ဟု ထုိသတင္း၌ ေဖာ္ျပထားပါ သည္။ ရွိႏွင့္ၿပီးတဲ့ သစ္စက္ေတြ ေတာင္ ကုန္ၾကမ္းမရွိလုိ႔ သစ္စက္ အမ်ားစုက ပိတ္ပစ္လုိက္ရတာ ေတြရွိတယ္။ ႏုိင္ငံျခားကတင္သြင္း ဖုိ႔ဆုိတာလည္း အခြန္ကနည္းနည္း မ်ားေနတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအ တြက္ မလြယ္ဘူး’’ ဟု ဦးစုိး၀င္းက ေျပာသည္ဟုလည္းဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္၌ သစ္ခြဲစက္ (Saw Mills) ၄၈၇ စက္၊ ျပန္လည္ခြဲစိတ္ စက္ (Recutting Mills) ၁,၃၆၃ စက္ႏွင့္ အိမ္တြင္းစက္မႈလုပ္ငန္း စက္႐ုံ(Domestic Industrial Mills-DIM)၃၆၅ ခုရွိေၾကာင္းဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕(CSO)က ထုတ္ ျပန္ထားပါသည္။ DIM စက္႐ုံမ်ား သည္ ပရိေဘာဂႏွင့္ တစ္၀က္ကုန္ ေခ်ာထုတ္ကုန္ (Semi-Finished Products) ထုတ္လုပ္ေသာစက္႐ုံ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထုိ စာရင္းမ်ား၏ ရင္းျမစ္သည္ သစ္ ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ ငန္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ ယင္းတို႔အနက္ သစ္လုံးကုန္ၾကမ္းအဓိကအသုံး ျပဳေသာစက္႐ုံမ်ားမွာ သစ္စက္ မ်ားႏွင့္ DIM စက္႐ုံမ်ားျဖစ္ပါ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိစက္႐ုံမ်ား၏ သစ္လုံးကုန္ၾကမ္းလုိအပ္ခ်က္ကုိ သိရွိႏုိင္ရန္မွာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနပါသည္။ စင္စစ္ ထုိစက္႐ံုမ်ား အတြက္ ႏွစ္စဥ္ကုန္ၾကမ္းလိုအပ္ ခ်က္ အျပည့္အ၀ကုိယခင္က တည္းက ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။အထူး သျဖင့္ ပုဂၢလိကပုိင္စက္႐ုံမ်ားအ ေနႏွင့္ မည္သည့္အခါကမွ် ၎တို႔ ၏ လုိအပ္ခ်က္ပမာဏအတုိင္း ကုန္ၾကမ္းရရွိျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္းသိ ရပါသည္။ ယင္းသစ္စက္မ်ားအ ေနျဖင့္ ကုန္ၾကမ္းရရွိသည့္အခါ စက္လည္ပတ္ၿပီး မရသည့္အခါ စက္ရပ္နားထားေလ့ရွိၾကသည္ဟု သိရပါသည္။ စီးပြားေရးအရတြက္ ေျခမကိုက္ေသာ္လည္း သစ္စက္ လုိင္စင္ လက္လြတ္ဆုံး႐ႈံးသြားျခင္း မရွိေအာင္ ႏွစ္စဥ္လုိင္စင္ေၾကး မ်ားကုိ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသုိ႔ ေပး သြင္းၿပီး အသက္ဆက္ထားျခင္း ျဖစ္ဟန္တူသည္။ သစ္ေတာဦးစီး ဌာနကလည္း သစ္စက္လည္ပတ္ သည္ျဖစ္ေစ၊ မလည္ပတ္သည္ ျဖစ္ေစ လုိင္စင္ေၾကးရေသာသစ္ စက္မ်ားစာရင္းကုိ ဗဟုိစာရင္း အင္းအဖြဲ႕သုိ႔ ပုံမွန္ေပးပုိ႔ေနျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ စင္စစ္ထုိသစ္ စက္္မ်ားသည္ စက္စြမ္းအားျပည့္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိၾက။ သစ္ စက္အေရအတြက္ ေဖာင္းပြေန ျခင္းသာျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုဂၢလိ ကသစ္အေျခခံစက္မႈလုပ္ငန္းအ တြက္ ကုန္ၾကမ္းအမွန္တကယ္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ အတိအက်သိရွိ ႏုိင္ရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိျခင္းျဖစ္ သည္။

သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၅-၁၆ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ပုဂၢလိကသစ္ကုမၸဏီ ၁၃၅ ခုက ျပည္ပသုိ႔ သစ္ထြက္ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်တင္ပုိ႔ခဲ့ ေၾကာင္း၊ ထုိကုမၸဏီမ်ားတြင္ စက္႐ုံပုိင္ရွိေသာ ကုမၸဏီ ၁၁၁ ကုမၸဏီသာရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ ကုန္ၾကမ္းလုိအပ္ခ်က္မွာ ကုဗ တန္ ၂၂၀,၉၅၀ ျဖစ္သည္ဟု ခန္႔ မွန္းေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအသင္းနာယကဦး သိန္း၀င္းကမူကုဗတန္ ၂၅၀,၀၀၀ အထက္ လုိအပ္သည္ဟုဆုိ ေၾကာင္း သိရပါသည္။ (ေဒါက္ တာေက်ာ္တင့္)။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုဂၢ လိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ သစ္လုံး ကုန္ၾကမ္းအမ်ားဆုံးလိုအပ္ခ်က္ သည္ ကုဗတန္ ၂၅၀,၀၀၀ ျဖစ္ လိမ့္မည္ဟု ေကာက္ယူပါသည္။

ေတာတြင္းသစ္ထုတ္လုပ္ ငန္းကုိ တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္တြင္း သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသုိ႔ တင္ဒါ၊ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္တို႔ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနေသာ ျမန္မာ့ သစ္လုပ္ငန္း၏ ကုန္ၾကမ္းသစ္လုံး ျဖန္႔ျဖဴးမႈအေျခအေနကုိ ေလ့လာ ၾကည့္ေသာအခါ ျပည္ပသုိ႔သစ္အ လုံးလိုက္ ေရာင္းခ်တင္ပုိ႔မႈပိတ္ ပင္လုိက္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားသုိ႔ ကုန္ၾကမ္းသစ္လုံးမ်ား ကုိ ဇယားပါအတိုင္းေရာင္းခ်ခဲ့ ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ဇယားပါ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၏ သစ္ကုန္ၾကမ္း ျဖန္႔ျဖဴးမႈ အ ေျခအေနအရ ၂၀၁၄-၁၅ဘ႑ာ ႏွစ္မွ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အထိ သုံုးႏွစ္အတြင္း ကြၽန္းသစ္လုံးတစ္ ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ၃၂,၈၉၀ ကုဗတန္ႏွင့္ သစ္မာသစ္လုံးတစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ၃၇၃,၉၉၉ ကုဗတန္၊ ကြၽန္းႏွင့္ သစ္မာသစ္လုံးႏွစ္ရပ္ေပါင္း တစ္ ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ၄၀၆,၈၈၉ ကုဗတန္ ျဖန္႔ျဖဴး ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိကာ လအတြင္း ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၏ တစ္ႏွစ္ကုန္ၾကမ္းလုိအပ္ ခ်က္ႏွင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းကျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့ေသာ ပမာဏတို႔ကုိ ခ်ိန္ထုိးၾကည့္ေသာအခါ ျမန္မာ့ သစ္လုပ္ငန္းက ျဖန္႔ျဖဴးေပးသည့္ ပမာဏသည္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ထက္ကုဗ တန္ တစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ပင္ပုိမုိခဲ့ ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ လက္ရွိ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္လည္း  ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ကြၽန္းသစ္ ၁၁,၄၃၄ ကုဗတန္ႏွင့္ သစ္မာ ၁၁၂,၁၃၉ ကုဗတန္ႏွစ္ ရပ္ေပါင္း ၁၂၃,၅၇၃ ကုဗတန္ျဖန္႔ျဖဴးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ (ဦးခြန္ေအာင္စုိး)

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း အေန ျဖင့္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကြၽန္း သစ္လုံးကုဗတန္ ၁၅,၀၀၀ ႏွင့္ သစ္မာသစ္လုံး ကုဗတန္ ၃၅၀,၀၀၀ ထုတ္လုပ္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း၊ ယင္းအနက္ ကြၽန္းသစ္လုံးကုဗတန္ ၅,၀၀၀ ႏွင့္သစ္မာသစ္လုံးကုဗတန္ ၂၆၀,၀၀၀ ႏွစ္ ရပ္ေပါင္း ကုဗတန္ ၂၆၅,၀၀၀ ကုိ တင္ဒါစနစ္မ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ (ဦး၀င္းႏုိင္)။ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းအေနႏွင့္ စီမံကိန္းလ်ာထားခ်က္၏ ၄၇ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ကုိ ျဖန္႔ျဖဴးေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

 စင္စစ္ထုိသုိ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ ျခင္းသည္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သစ္လုံးလက္က်န္  (သုိ႔မ ဟုတ္) ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္စာ ရင္းဖြင့္သစ္လုံးအေျမာက္အျမားရွိ ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာမတိုင္မီက ေတာတြင္းမွသစ္လုံးမ်ားကုိ ၿမိဳ႕ ေပၚရွိ သစ္ဆိပ္၊ သစ္စက္မ်ားသို႔ သစ္လုံးမ်ားသယ္ယူေပးပုိ႔ႏိုင္ဦး မည္မဟုတ္ပါ။ မုိးဥတုကုန္ဆုံးၿပီး ေတာတြင္းသုိ႔ယာဥ္၊ ယႏၲရားမ်ား ႏွင့္ သစ္တိုက္ကားမ်ား၀င္ေရာက္ ႏုိင္သည့္အခ်ိန္ ႏုိ၀င္ဘာလလယ္ ေရာက္မွ ကားတိုက္လုပ္ငန္းကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေလ့ ရွိပါသည္။ႏုိ၀င္ဘာထိတိုင္ မုိးရြာသြန္းမႈ အဆက္မျပတ္ေသးလွ်င္ ကားတိုက္လုပ္ငန္း ပုိမိုေနာက္က်ႏုိင္ပါသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ယခုအခါ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ရန္ ေလးလခန္႔ လုိ ေသးသည္ျဖစ္ရာ ထုိကာလအ တြင္း သစ္တိုက္လုပ္ငန္းကုိ အင္ တုိက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ပါက ယုတ္စြအဆုံး ပုဂၢလိကသစ္လုပ္ ငန္းရွင္မ်ား၏ ကုန္ၾကမ္းလုိအပ္ သည့္ပမာဏကုိ ျပည့္မီေအာင္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္း ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၇-၁၈ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ကြၽန္းသစ္ကုိ သတ္မွတ္ ႏွစ္စဥ္ေတာထြက္ AAC ပင္ေရ ၁၉,၂၁၀ ၏ ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ သစ္မာကုိ သတ္မွတ္ AAC ပင္ ေရ ၅၉၂,၃၃၀ ၏ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း စီသာ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ပင္ ေထာင္႐ုိက္မွတ္ေပးေၾကာင္း သိ ရပါသည္။ ကြၽန္းတစ္ပင္သစ္ထြက္ ႏႈန္း (Yield Per Tree)သည္ ၁ ဒသမ ၄ ႏွင့္ သစ္မာတစ္ပင္အ ထြက္ႏႈန္းသည္ ၁ ဒသမ ၂၅ ျဖစ္ သည္ဟုဆုိထားရာ (ေဒါက္တာ ေက်ာ္တင့္) ႐ုိက္မွတ္ေပးေသာ ကြၽန္းပင္ေထာင္ ပမာဏသည္ ၁၄,၈၆၈ ကုဗတန္ႏွင့္ သစ္မာပင္ ေထာင္ပမာဏသည္  ၂၂၄,၃၇၃ ကုဗတန္စီသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္ေတာတြင္းပင္ ေထာင္လက္က်န္အေနျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ သစ္ထုတ္ေရး သစ္ဆိပ္ လက္က်န္ သစ္အေနျဖင့္လည္း ေကာင္း က်န္ရွိမႈနည္းပါးလွ်င္ (သုိ႔ မဟုတ္)မရွိလွ်င္ ကြၽန္းသစ္ထုတ္ လုပ္မႈ လ်ာထားခ်က္သာ ျပည့္မီ ႏုိင္မည့္ အလားအလာရွိပါသည္။ သစ္မာတြင္မူ စီမံကိန္းလ်ာထား ခ်က္ျပည့္မီရန္ အလားအလာမရွိ ႏုိင္ပါ။ အထူးသျဖင့္ သစ္မာႏွစ္စဥ္ ေတာထြက္ပင္ေရ ၅၉၂,၃၃၀ (ကု ဗတန္ ၇၄၀,၄၁၃) ျဖစ္ေသာ္လည္း ပင္ေရ ၁၇၉,၄၉၈ (ကုဗတန္ ၂၂၄,၃၇၃) အထိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ပင္ ေထာင္႐ုိက္ မွတ္ေပးျခင္းအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ခံရဖြယ္ ရွိပါသည္။ အကယ္၍ေတာတြင္း၌ AACသတ္ မွတ္ခ်က္ထက္ သစ္ပင္မ်ားေပါက္ ေရာက္မႈနည္းပါးလွ်င္  ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အလြန္ကာလမ်ား ၌ သစ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေျပာ သည့္အတိုင္း သစ္လုံးကုန္ၾကမ္း ရွားပါးမည္မွာ မလြဲဧကန္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း။

ကုိးကား- ေဒါက္တာေက်ာ္တင့္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္အေျခခံ စက္မႈ လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစာ တမ္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္။

-ဦးခြန္ေအာင္စုိး၊ ျမန္မာ့သစ္ လုပ္ငန္း စက္မႈကုန္ၾကမ္းျဖန္႔ျဖဴး မႈအေျခအေန၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ။

-ဦး၀င္းႏိုင္၊ သစ္အေျခခံစက္ မႈလုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ျမန္မာ့ သစ္လုပ္ငန္းမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပ ခ်က္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ လ။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)