ႏွစ္သစ္တြင္ က႑ေလးခု၌ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတုိးမည္ဟု MIC အတြင္းေရးမွဴး ခန္႔မွန္း

လူေနထူထပ္ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ အေဆာက္အအုံမ်ား (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

လုပ္သားအေျချပဳ ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္း၊ အစားအေသာက္ျပင္ ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းအပါ အ၀င္ စီးပြားေရးက႑ေလးခု သည္ ၂၀၁၈ တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ၀င္ေရာက္မႈအလားအလာ အေကာင္းဆုံးက႑ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မ ရွင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ ဦးက ေျပာသည္။

ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အ စားအေသာက္ျပင္ဆင္ထုတ္လုပ္ ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ လုပ္ငန္းက႑မ်ားက ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အလားအလာ ေကာင္းသည္ဟု ၎က ေျပာ ၾကားသည္။

လုပ္သားအေျချပဳထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း လက္ရွိတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၀င္ေရာက္ရန္ အား ေကာင္းသကဲ့သုိ႔ ၂၀၁၈ တြင္ လည္း အလားအလာေကာင္း သည့္ က႑တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟုဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစုစုေပါင္းတြင္ ထုတ္ကုန္ က႑သည္ ၁၂ ဒသမ ၄၂ ရာခုိင္ ႏႈန္း၊ ကန္ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၂ ဘီ လီယံေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာန ႏွစ္ကုန္စာရင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။

၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာအတြင္း အ တည္ျပဳခဲ့သည့္ စုေပါင္းပုိင္အ ေဆာက္အအုံ(ကြန္ဒုိ)နည္းဥပေဒ ေၾကာင့္ ၂၀၁၈ တြင္ ေအးစက္ေနသည့္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ျပန္လည္လႈပ္ရွားလာႏုိင္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ဆုိသည္။

အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပန္လည္လႈပ္ရွားလာပါက ျပည္ ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ လာႏိုင္သည္ဟုဆုိသည္။

အိမ္ၿခံေျမက႑တြင္ ႏုိင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ၂၀၁၇ ႏုိ ၀င္ဘာအထိ ၄ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ ေက်ာ္ရွိၿပီး စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၆ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ရွိသည္။

ကြန္ဒုိနည္းဥပေဒ ျပ႒ာန္းခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၈ တြင္ ကြန္ဒုိ တိုက္ခန္းေစ်းကြက္ ပုိမုိလႈပ္ရွား လာၿပီး အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ကုိပါ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပန္လည္အ သက္၀င္လာႏုိင္ေၾကာင္း မ႑ိဳင္ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ ဦးသန္းဦး က ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၂၀၁၈ သည္ အာ ဆီယံစီးပြားေရးအသုိင္းအ၀ုိင္းအ တြင္း အျပည့္အ၀၀င္ေရာက္ရျခင္း ေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ေငြ ေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားစြာ စီး၀င္ လာမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရိွေန ေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ားဆုံး လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ႏုိင္ငံ မ်ားသည္ စင္ကာပူ၊ ေဟာင္ ေကာင္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ ဂ်ပန္ ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔ ျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။