ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား ကတိအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆး

 ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပ ေရတာမ်ား အစိုးရကုိေပးထား ေသာ ကတိအတုိင္းေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစိုးႏုိင္က ေျပာသည္။

သုံးႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ဆက္ သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္ကစကာ ရက္ ၆၀ အတြင္း ေျမပုံမ်ား၊ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားကို အေျခခံ၍ ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ ကြန္ရက္၀န္ေဆာင္မႈတင္ျပျခင္းကို ပဏာမစစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။


‘‘သံသယရွိတဲ့ေနရာေတြကို ေတာ့ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေရးလုိင္စင္ရယူစဥ္က အစိုးရထံ ငါးႏွစ္အတြင္း ၿမိဳ႕ ၆၅ ခု၊ အဓိကလမ္းမႀကီး ငါးခုႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ သုံးခုတြင္ ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳေပးမည္ဟု သီးျခားကတိေပးခဲ့သည္။

၎တို႔ေပးထားေသာ ကတိ အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စတင္စစ္ေဆးသည့္ရက္မွ ရက္ ၈၀ အတြင္း အစီရင္ခံစာ ထြက္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ကတိအ တုိင္းမေဆာင္ရြက္ေသာ ေအာ္ပေရတာကို လုိင္စင္ပါ အခ်က္အ လက္မ်ားႏွင့္အတူ အဆင့္ဆင့္ အေရးယူမည္ဟု ဦးစိုးႏုိင္က ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကို စစ္ေဆးရာတြင္ အေျခခံကြန္ရက္ ျဖန္႔ၾကက္ထားႏုိင္မႈအျပင္ တည္ ေဆာက္ၿပီး ကြန္ရက္၏ အရည္အ ေသြးကိုလည္း ပူးတဲြစစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။

ေအာ္ပေရတာ၏ ကြန္ရက္ အရည္အေသြးကို စစ္ေဆးသည့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္အ ဖဲြ႕အစည္း(MIDO)က ေအာ္ပေရ တာမ်ား၏ ကြန္ရက္သည္ အခ်က္အလက္ေတာင္းဆိုမႈတြင္ ၾကန္႔ၾကာေနေၾကာင္း ၂၀၁၇ က ထုတ္ျပန္သည္။

‘‘ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနအေန နဲ႔ ဒီလိုစစ္ေဆးတာဟာ ေကာင္း တဲ့အခ်က္ပဲ။ အေရးႀကီးတာက ကတိအတုိင္း မလုပ္ႏုိင္တဲ့ ေအာ္ ပေရတာေတြကို ဘယ္လုိဆက္ လက္တြန္းအားေပးမလဲဆုိတာ ပါပဲ’’ဟု MIDO မွ ကိုမ်ဳိးမင္း ေအာင္က ေျပာသည္။

 ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာမ်ားသည္  အစိုးရကို ေပး ထားသည့္ ကတိအတုိင္းေဆာင္ ရြက္ထားေၾကာင္း   ထုတ္ျပန္ေသာ္လည္း ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္မႈသည္ လူဦးေရေပၚတြင္သာ အမ်ားဆုံး လႊမ္းၿခံဳထားၿပီး ေျမျပင္ဧရိယာအေပၚ လႊမ္းၿခံမႈနည္းပါးေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။