သေဘၤာတစ္စီးကို နစ္ျမဳပ္ေစေသာ အရာ

၂၀၀၈ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အခန္း(၁)ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေျခခံမူမ်ား အခန္း၊ ပုဒ္မ ၁၆ မွာ ႏုိင္ငံ ေတာ္အႀကီးအကဲႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္သည္လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒီပုဒ္မမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲဆိုတာနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအ ကဲဆိုတာ ဘယ္လိုကြာျခားလို႔ ခဲြျခားေရးထားတယ္ ဆိုတာကို ေတာ့ ေသခ်ာနားမလည္လုိ႔ ခုထိ ေလ့လာေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အ ခန္း(၃)ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ အခန္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား ေခါင္းစဥ္ ေအာက္က ပုဒ္မ ၅၈ မွာေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလုံး တြင္ ႏုိင္ငံသားအားလုံး၏ အထြတ္အထိပ္ေနရာရရွိသည္လို႔ ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ သမၼတႏွင့္ အခန္း (၅) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအခန္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရေခါင္း စဥ္ေအာက္က ပုဒ္မ ၁၉၉(က)မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲ သည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္သည္ လုိ႔ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားတာ ကုိလည္း ေတြ႕ ျမင္ရပါတယ္။

အဲဒီအခန္း (၅)မွာ ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတရဲ႕ တာ၀န္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ေတြကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထား ခ်က္ေတြကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ ဆုိရင္ ပုဒ္မ ၂၀၃ အရ ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတဟာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို တာ၀န္ခံရမယ္လို႔ ေတြ႕ရပါတယ္။ ပုဒ္မ ၂၀၆ မွာ ေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဟာ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာ တူညီခ်က္နဲ႔ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္ မ်ားနဲ႔ သံတမန္ဆက္သြယ္ျခင္း ေတြ၊ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းေတြကို ျပဳ ႏုိင္တယ္။ အေရးေပၚအေျခအ ေနမ်ဳိးမွာဆိုရင္ကာ လုံနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းၿပီး သံတမန္အဆက္အသြယ္  ျဖတ္ေတာက္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္တစ္ခုနဲ႔ သံတမန္ျဖတ္ေတာက္တယ္ဆိုတာက အလြန္အေရးႀကီးလွတဲ့ အေရးကိစၥပါ။


အဲဒီအခန္းပုဒ္မ ၂၀၈ မွာ ေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ၀န္ထမ္းအဖဲြ႕အ စည္းအႀကီးအမွဴးမ်ားကို ခန္႔အပ္ ျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္းျပဳႏုိင္သည္ လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေျပာရ ရင္ေတာ့ သမၼတတစ္ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ တာ၀န္ေတြကအ မ်ားႀကီးပါပဲ။ ပုဒ္မ ၂၀၃ မွာဆုိ ရင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္(က) ႏုိင္ငံေတာ္အား က်ဴးေက်ာ္တုိက္ ခိုက္ျခင္း ခံရလွ်င္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခ ခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဖဲြ႕စည္းထား ေသာ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း လ်က္ စစ္ေရးအရ လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္လို႔ ေဖာ္ ျပထားတာကိုလည္း ေတြ႕ရျပန္ ပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ ပုဒ္မ ၁၆ အရ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲနဲ႔ ႏုိင္ငံ ေတာ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲ ျဖစ္သူ၊ ပုဒ္မ  ၅၈ အရ ႏုိင္ငံသား မ်ားရဲ႕ အထြတ္အထိပ္ေနရာကို ရရွိသူ၊ ပုဒ္မ ၁၉၉ (က)အရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲျဖစ္တဲ့ သမၼတဆိုသူဟာ သာမန္႐ုံးဌာန တစ္ခုရဲ႕ အႀကီးအကဲမဟုတ္တာ ေတာ့ ေသခ်ာလွပါတယ္။ အဲဒီ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ တာ၀န္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ၾကည့္ျပန္ ေတာ့လည္း တုိင္းျပည္ရဲ႕ အေရး အႀကီးဆုံးတာ၀န္ေတြကို ထမ္း ေဆာင္ရသူဆုိတာ အထင္အရွား ပါ။ အဲဒီေလာက္ တုိင္းျပည္အ တြက္ အေရးႀကီးတဲ့တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေနရသူတစ္ေယာက္ ရဲ႕ ႐ုံးဌာနဆုိတာ အျခားအျခား ေသာ ႐ုံးဌာနမ်ားထက္ ပိုၿပီးလုံၿခံဳ ေရး တင္းက်ပ္ထားရလိမ့္မယ္ဆုိ တာ ေဗဒင္ေမးစရာမလုိေလာက္ ဘူး ထင္ပါတယ္။ အျခားႏုိင္ငံေတြ မွာေတာ့ အထူးလွ်ဳိ႕၀ွက္ရမယ့္ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ၊ စာ ရြက္စာတမ္းေတြကို သမၼတ႐ုံး ခန္းက အထူးအာမခံေသတၱာထဲ မွာ သိမ္းဆည္းတာေတြကိုလည္း ႐ုပ္ရွင္ေတြထဲမွာ ၾကည့္ရ၊ ျမင္ရ ဖူးပါတယ္။

၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးတံဆိပ္နဲ႔ စာႏွစ္ ေစာင္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ လူမႈကြန္ရက္ မီဒီယာေပၚမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ပါတယ္။အဲဒီစာမွာ အမိန္႔အမွတ္(၁/ ၂၀၁၈)၊၁၃၇၉ ခုႏွစ္ ျပာသိုလျပည့္ ေက်ာ္ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္လုိ႔ စာအမွတ္နဲ႔ ေန႔စဲြတပ္ထား ပါတယ္။ တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ျပည္ ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပုံ  အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၄၊ ပုဒ္မခဲြ(က)ႏွင့္ တုိင္းေဒသ ႀကီး(သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အစိုးရ အဖဲြ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၂ ပုဒ္မခဲြ(က) တုိ႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ဧရာ၀ တီတုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီကို မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ တုိင္း ေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္သည္။ (ပုံ) ထင္ေက်ာ္(ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္)လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေစာင္မွာကေတာ့ စာ အမွတ္(၂/၂၀၁၈)လို႔ တပ္ထား ပါတယ္။ အဲဒီစာမွာကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု ကို ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္သည္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အဲဒီစာႏွစ္ေစာင္ကို ျမင္ရ ေတြ႕ရၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ စိတ္ ယနမကင္းတာနဲ႔ သမၼတ႐ုံးတရား ၀င္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာကို ၀င္ ၾကည့္ေတာ့ ဘာအမိန္႔စာမွ တင္ ထားတာကိုမေတြ႕ရပါဘူး။ ဒါေပ မဲ့ အဲဒီေပ့ခ်္ကလည္း ေမ့ေလာက္ မွ သတင္းထ ထ တင္တာဆုိ ေတာ့ တျခားအြန္လုိင္းသတင္း မီဒီယာေတြမွာမ်ား တင္ၿပီလား လို႔ လုိက္ရွာေနတုန္း ZawHtay ဆုိတဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေကာင့္က ေန ပို႔စ္တစ္ခုတက္လာပါတယ္။ WaiWaiHlaing and 11 Others လို႔ Tag တဲြထားတဲ့ အဲဒီပုိ႔စ္မွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတစ္ခု မွ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးပါ။ တရား၀င္ထုတ္ျပန္လွ်င္ ႏုိင္ငံပုိင္ ပုံႏွိပ္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံး၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္႐ုံး၊ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီစသည့္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ ၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ား မွာ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ပါ သည္။ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအတု မ်ား စတင္ျဖန္႔ခ်ိသည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အေကာင့္ (သို႔မဟုတ္)ေဖ့စ္ဘြတ္  ေပ့ခ်္မ်ားသိရွိရပါက Message/CB မွ ေပးပို႔ၾကပါရန္ ...ဆိုၿပီး ေရးသားထားတာကို ဖတ္ရပါတယ္။

ဒီလုိဆုိေတာ့ ေစာေစာက ေတြ႕ရတဲ့ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာႏွစ္ ေစာင္က အတုေတြေပါ့။ အတု ကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးတံ ဆိပ္တုံးေတာင္ ယူသုံးရဲေနပါ လားဆုိၿပီး စိတ္ထဲစေနာင့္စနင္း ျဖစ္ေနခဲ့မိပါတယ္။ ေန႔ခင္း ေၾကာင္ေတာင္ သူခုိးခိုးခံရတယ္ ဆိုေတာ့ သူခိုးကလည္း အတင့္ရဲ မွ ရဲဗ်ာဆုိတဲ့ ျပက္လုံးလိုေတာ့ ျဖစ္ေနပါၿပီ။

၂၀၁၈ခု ဇန္န၀ါရီ ၁၀ရက္နံနက္မွာေတာ့ သတင္းေတြမွာပါ လာပါၿပီ။ အမိန္႔စာအမွတ္ (၁/၂၀၁၈)လုိ႔ တပ္ထားတဲ့ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးမန္းေဂ်ာ္နီကို ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳတဲ့သတင္းကို ဖတ္ၾကည့္မိတဲ့အခါမွာေတာ့ မေတာ္ရာက်ဥ္နီအကိုက္ ခံရသလို ထခုန္မိမတတ္ ျဖစ္သြားရပါတယ္။ မေန႔က ေဆ့ဖ္ၿပီး သိမ္း ထားမိတဲ့ အတုကိုတစ္လွည့္၊ ဒီ ေန႔တရား၀င္ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ သတင္းကိုတစ္လွည့္ အႀကိမ္ ႀကိမ္အဖန္ဖန္ ျပန္ဖတ္မိၿပီး ဘယ္ဟာက အတုလည္းဘယ္ဟာက အစစ္လည္းေတာင္ မသိႏုိင္ေတာ့ ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ၉ ရက္ကထြက္တဲ့ အတုက ၁၀ ရက္မွာထြက္တဲ့ အစစ္နဲ႔ တစ္ထပ္တည္းနီးပါးတူေနတာလား။ မိမိဆိုတဲ့ နာမ္စားနဲ႔ ယင္းဆုိတဲ့ နာမ္စားပဲကဲြျပား ျခားနားတဲ့၊ တစ္ပုံစံတည္းကို တူလြန္းတဲ့ အတုကို အတုလုပ္ႏုိင္တဲ့သူရဲ႕ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးကိုျဖင့္ ဘယ္လိုခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳရမယ္မွန္းကို မသိေတာ့ပါဘူး။ ဒါမွမဟုတ္ အစစ္ကိုစာစီတဲ့သူက အတုကို ၾကည့္ဖတ္မိၿပီး အတုကို တုေရးတယ္ထင္ ခံရမွာစိုးလို႔ မိမိဆိုတဲ့ နာမ္စားကို ယင္းလုိ႔ေျပာင္း သုံးလုိက္ေလသလားလို႔ေတာင္  စဥ္းစားမိရပါတယ္။

အမိန္႔စာအတုပါဆိုတဲ့ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္ေပၚက စာရြက္စာတမ္း ေတြက သမၼတရဲ႕ စားပဲြအံဆဲြထဲ က၊ သမၼတ႐ုံးမီးခံေသတၱာထဲက အစစ္ကိုယူၾကည့္ၿပီး ထုိင္ေရးထားသေလာက္ကို တူလြန္းေနေတာ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ဆုိရွယ္မီဒီယာေပၚမွာဆူညံပြက္ေလာ႐ုိက္သြားပါေတာ့တယ္။ သမၼတ႐ုံးအဖဲြ႕အတြင္းမွာ သတင္းယုိစိမ့္မႈေတြ ျဖစ္ေနၿပီ၊ အတြင္း စည္းက်ဳိးေပါက္မႈေတြ ျဖစ္ေနၿပီလို႔ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပလာၾကပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူတို႔မွာလည္း ရင္ပူစရာျဖစ္လာရပါတယ္။

အထက္မွာတင္ျပခဲ့တဲ့အ တုိင္းပါပဲ။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဆို တာ ႏုိင္ငံရဲ႕ အထြတ္အထိပ္ေန ရာကို ရရွိသူ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕အေရး အႀကီးဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ခ်မွတ္ရသူပါ။ အခုလိုတုိင္းေဒသ ႀကီး၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ၀န္ႀကီးမ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္းစတာေတြကို ေဆာင္ရြက္႐ုံမွ် မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေရး၊  စီး ပြားေရးစတဲ့ ႏုိင္ငံအတြက္ အေရး ႀကီးလွတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို လည္း အဓိကဆုံးျဖတ္ရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ပါ၊သမၼတ႐ုံးစားပဲြကို ျဖတ္သန္းလာ တဲ့ အမိန္႔စာ၊ ေၾကညာခ်က္ဆုိ တာေတြဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အေရး ႀကီးလွတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြပါ။ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ျဖတ္ ေတာက္ေရး၊ ျပည္ပစစ္မက္အ ေရးစတဲ့ အေရးအရာေတြနဲ႔ပတ္ သက္လို႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ အမိန္႔စာ ေတြသာ အဲဒီလိုအတုလုပ္ခံရရင္ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲ။ အတုပါဆုိ ၿပီး အစစ္နဲ႔ တစ္ထပ္တည္းတူတဲ့ အတုေတြ ထြက္ေပၚလာရင္ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲ။ အဲဒီလို ျဖစ္လာ ခဲ့ရင္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈက ဘယ္သူ႔အေပၚမွာ က်ေရာက္လာ မွာပါလဲ။

 အခုဧရာ၀တီတုိင္းေဒသ ႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳေၾကာင္း အမိန္႔စာအတု ျပႆ နာဟာ အဲဒီစာဟာ အတုျဖစ္ပါ တယ္ဆုိ႐ုံမွ်နဲ႔ ၿပီးသြားရမယ့္ ျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး။ အစစ္နဲ႔ တစ္ထပ္တည္းတူတဲ့ ဒီအမိန္႔စာ ဟာ ဘယ္ကထြက္သလဲ၊ ဘယ္ လိုထြက္သလဲဆိုတာကို စုံစမ္း စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ အေရးယူရမယ့္ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ သတိ ေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒီအမိန္႔စာဟာ ပုံစံက်အမိန္႔စာမို႔ အတုကအစစ္ နဲ႔ ဒီေလာက္တူေနရတာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ႐ုံးအဖဲြ႕အတြင္းက သတင္းေပါက္ၾကားလို႔လားဆို တာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေအာင္ စုံစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူမႈေတြ ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ သတင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈေတြ ျပဳလုပ္ သင့္ပါတယ္။ ဒီအမိန္႔စာအတုက ဘာမွ် ျပႆနာမျဖစ္ေလာက္ေပ မယ့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရး မယူဘဲ ဒီအတုိင္းေနလုိက္လို႔ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာအခုလို ၀န္ႀကီး ေတြ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကို ႏုတ္ ထြက္ခြင့္ျပဳတဲ့၊ ခန္႔အပ္တဲ့စာေတြ ထက္ မ်ားစြာအေရးႀကီးတဲ့ တုိင္း ျပည္ရဲ႕ အေရးအရာနဲ႔ပတ္သက္ တဲ့ အမိန္႔စာေတြ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေတြ အျပင္ေရာက္လာရင္ေတာ့ အဲဒါအတုပါလို႔ ေျပာဖို႔ ေျဖရွင္း ဖို႔ ခက္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီအခါမွာ ေတာ့ အေသးအဖဲြပါ၊ မျဖစ္ ေလာက္ဘူးလို႔ ေပယ်ာလကန္ထား မိခဲ့တဲ့ အျပစ္ကိုခံစားၾကရပါလိမ့္ မယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကိုဘင္ဂ်မင္ ဖရန္ကလင္ကေျပာ ခဲ့တဲ့ စကားတစ္ခြန္းရွိပါတယ္။ ‘A Small Leak will Sink a Great Ship’ ‘‘ေသးငယ္ေသာ ယုိေပါက္ကေလးသည္ ႀကီးက်ယ္လွေသာ သေဘၤာႀကီးတစ္စီး vကို နစ္ျမဳပ္ ေစႏုိင္သည္’’ ပါတဲ့ခင္ဗ်ာ။  ။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)