တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမ ရာထူးတိုး၊ ေျပာင္း မူဝါဒမူၾကမ္းမ်ားကို အသိေပးၿပီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေတာင္းခံထား

 တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမ ရာထူးတိုး၊ အေျပာင္းအ ေရႊ႕ မူဝါဒမူၾကမ္းမ်ားကို အဆင့္ ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက တကၠသိုလ္၊ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားထံ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္ကစတင္ ခ်ျပအသိေပးထား ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ ေနာက္ဆံုးေပးပို႔ရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည္။

‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏိုဝင္ဘာက ေန ျပည္ေတာ္မွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ ရာထူး တိုး၊ ေျပာင္းမႈေဆြးေႏြးပြဲက ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို ေက်ာင္းေတြကို ပို႔ၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမေတြ အားလံုး ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳၿပီး ဦးစီးဌာနကို ျပန္တင္ရမွာေပါ့။ အမ်ားသေဘာ တူတဲ့မူေတြကို လာမယ့္အတိုး၊ အေျပာင္းမွာ စသံုးမွာပါ’’ဟု အဆင့္ ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။


 အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ား၏ ဆရာ၊ ဆရာမ ရာထူးတိုး၊ အ ေျပာင္းအေရႊ႕ဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား ကို ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ က ဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေၾကညာခဲ့ရာ ေဝဖန္မႈ၊ မေက်နပ္မႈမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္၌ ဆရာ၊ ဆရာမကိုယ္စား လွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ အစည္းအ ေဝးတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့သည္။

ရာထူးတိုးမူဝါဒဆုိင္ရာ အ စည္းအေဝးသို႔ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသိုလ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုး ဆုိင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ (MTF)  ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ရာထူးတိုးအ ဆင့္အလိုက္ က်င့္သံုးသင့္သည့္ မူဝါဒမ်ားကို အဖြဲ႕သံုးခုခြဲကာ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖင့္ ကိုက္ညီ ေအာင္ ျပန္လည္ေရးသားၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမ အားလံုးသိရွိေစရန္ အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာနက တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ ထားသည္။

ထပ္မံတင္ျပေသာ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေဆြး ေႏြးပြဲမွရရွိေသာ မူၾကမ္းကို ေပါင္းကာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ထပ္မံ က်င္းပၿပီး အမ်ားစုသေဘာတူ ေသာ အခ်က္မ်ားကို ရာထူးတိုး မူဝါဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ အတည္ျပဳမည္ဟု ပညာေရးဝန္ ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက MTF အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေျပာၾကားထား ေၾကာင္း MTF အတြင္းေရးမွဴး၊ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္ မွ ကထိက ေဒါက္တာေဇာ္မ်ိဳးလိႈင္ က ဆုိသည္။

‘‘ေနျပည္ေတာ္မွာ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္လုပ္ခဲ့တဲ့ပြဲက တစ္ေက်ာင္း ကို ဆရာ၊ ဆရာမကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦးေလာက္ပဲ တက္ႏိုင္ေတာ့ ေက်ာင္းတုိင္းက ဆရာ၊ ဆရာမ အားလံုးသိေအာင္ ေက်ာင္းေတြ ကို ထပ္ခ်ျပတာေပါ့။ သူတုိ႔ဆီက ထပ္တက္လာမယ့္ အခ်က္ေတြနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အ ခ်က္ေတြကို ျပန္စုၿပီး ေနာက္တစ္ ႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲ ထပ္လုပ္ေပးမယ္ လို႔ေတာ့ ပညာေရးျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ေျပာထားတယ္’’ဟု ေဒါက္တာေဇာ္မ်ိဳးလိႈင္က ေျပာ ၾကားသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန စာ ရင္းမ်ားအရ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာနေအာက္တြင္ တကၠ သိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ႏွင့္ ေကာ လိပ္ ၁၃၃ ခုရွိၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမ ၂၁,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။