ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္းမ်ား အကြက္႐ုိက္ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားကို တုိင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္း

 ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္ ရွိ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ုိင္း(စားက်က္ေျမမ်ား) ကို ကုမၸဏီ၀န္ ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပဲြစားမ်ားက ေျမကြက္႐ုိက္ ေရာင္းခ် ေနသျဖင့္ တုိင္းအစုိးရ အဖဲြ႕က စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းကို တုိင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္လြင္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္က ျပဳ လုပ္သည့္ မေကြးတုိင္းလႊတ္ ေတာ္ ခုနစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အ စည္းအေ၀း ေလးရက္ေျမာက္ေန႔ တြင္ ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္ တုိင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္က ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္ ရန္ ကုန္-ျပည္လမ္းမႀကီးေပၚက သာယာကုန္းေက်းရြာအနီးက၊ ယခင္အစုိးရလက္ထက္က ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ုိင္းေဖာ္ထုတ္ေရး စီမံကိန္းအျဖစ္ ခ်ထားေပးထားတဲ့ ေျမေတြကို ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ပဲြစားေတြက အကြက္႐ုိက္ေရာင္းစားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက တရား၀င္လား၊ ဒီလုိေရာင္းစားလုိ႔ရလား၊ တရားမ၀င္ရင္ တုိင္းအစိုးရက ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးဖို႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္မွ ေမးခြန္းအျဖစ္ ေမးျမန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္လြင္က ေျပာသည္။

 ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ယခင္စစ္အစုိးရ လက္ထက္က ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ုိင္းေဖာ္ထုတ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ ေျမဧကေပါင္းမ်ားစြာကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားအား ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ လုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း သာယာကုန္းေက်းရြာ ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းေျမမ်ားသည္ ေဒသခံ ေက်းရြာမ်ားမွ ပိုင္ဆုိင္ေသာ ဓားမဦးခ်ေတာင္ယာေျမမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္စားက်က္ေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားက စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ သည့္အခါ ယင္းကုမၸဏီတြင္ လုပ္ကိုင္သူ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူပဲြစားမ်ားက အကြက္႐ုိက္ကာ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္လြင္က ဆုိသည္။

အထက္ပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္ သက္၍ တုိင္းအစိုးရအဖဲြ႕က ဥပ ေဒႏွင့္ညီညြတ္မႈရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆး ရန္ သက္ဆုိင္ရာဌာနဆုိင္ရာမ်ား သို႔ ၫႊန္ၾကားစာမ်ားေပးပို႔ထား ၿပီး ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ုိင္းေဖာ္ထုတ္ေရး စီမံကိန္းရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီ မ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္စိုက္ပ်ဳိးဧက ႏွင့္ လစ္လပ္ဧကမ်ားကို တုိင္းအစုိးရထံတင္ျပရေၾကာင္း တုိင္းအစိုးရအဖဲြ႕ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးစိုးျမင့္က ေျဖၾကားသည္။