ရခိုင္အပါအ၀င္ ျပည္နယ္သံုးခု မိုင္းအႏၲရာယ္သစ္ ရင္ဆိုင္ေနရဟု ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္

ရခိုင္၊ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ အသစ္ထပ္မံ ေပၚေပါက္လာသည့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားသြားလာ ေရး စိုးရိမ္ဖြယ္အေျခအေနရွိေန ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေျမ ျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစ ေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (ICBL) သုေတသီ ေဒါက္တာ ယူရွာမိုဆာ ပန္ဆု၀န္က ေျပာၾကားသည္။


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ အဆိုပါ အဖြဲ႕၏ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ပြဲ၌ ၎က ယင္းသို႔ေျပာ ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ပိုင္းအတြင္း မိုင္းျဖန္႔ၾကက္တည္ရွိမႈသည္ ရွမ္း ျပည္နယ္ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပသည္။ ၂၀၁၇ တြင္ ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ ဘက္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအ ၾကား နယ္စပ္၌ မိုင္းျဖန္႔ၾကက္မႈ အသစ္ရွိေနေသာ အစီရင္ခံစာ မ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အလြတ္သ ေဘာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ လုပ္ ငန္းမ်ား ခြင့္ျပဳသျဖင့္ စစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့ေသာ္လည္း စစ္တမ္းအတြက္ မိုင္းတည္ေနရာသတ္ မွတ္ႏိုင္မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံ စာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

‘‘မိုင္းဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ ဆိုတာ အတိအက်ေျပာဖို႔ကေတာ့ ခက္တယ္။ သို႔ေသာ္ မိုင္းေၾကာင့္ အမ်ားဆံုးလယ္ယာအသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းလုပ္သူေတြထိခိုက္ ေနတဲ့ အခ်က္ကိုေဖာ္ျပခ်င္ပါ တယ္။ အျမန္ဆံုးမိုင္းရွင္းလင္း ေရးလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔လို တယ္။ ဒါမွသာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ သြားလာလႈပ္ရွားစားေသာက္ႏုိင္ တဲ့ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမယ္လို႔ အဆိုျပဳခ်င္ပါတယ္။ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖို႔ လိုပါ တယ္’’ဟု ေဒါက္တာ ယူရွာမိုဆာ ပန္ဆု၀န္က သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲတြင္ ေျပာသည္။

မိုင္းပ်ံ႕ႏွံ႔မႈသည္ ဒုကၡသည္ မ်ား ေနရပ္ျပန္လာေရး၊ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား၊ ေျမ ယာပိုင္ဆိုင္မႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးတို႔အတြက္ ႀကီးမား သည့္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေန ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ထို႔အတူ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၀ ခုရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၇၁ ခုခန္႔တြင္ ေျမ ျမႇဳပ္မိုင္းအႏၲရာယ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သျဖင့္ မိုင္းရွင္းလင္းေရးအစီအစဥ္မ်ား အျမန္ဆံုးအေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၌ ထည့္သြင္းေဖာ္ ျပသည္။ ကရင္၊ကယား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၃ ခု၊မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ခု၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခု၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕ နယ္ ၂၃ ခု၊ တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ခု၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ ကို ေျမျမႇဳပ္မိုင္းပ်ံ႕ႏွံ႔မႈရွိသည့္ ေဒသမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပ သည္။ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းသည္ မိုင္းပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ကာ မိုင္းထိမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္ သည္။

လက္ရွိ NCA တြင္ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အေျခစိုက္ရာ ေဒသမ်ားသည္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း အႏၲ ရာယ္ရွိသည့္ ေဒသမ်ားစာရင္း၌ ပါ၀င္ဆဲျဖစ္သည္။ JMC က ကရင္ ျပည္နယ္တြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းစတင္ ရွင္းလင္းႏုိင္ေရး ဆံံုးျဖတ္ထား ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္သည့္ တပ္ မေတာ္ႏွင့္ ကရင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ (KNU) ၾကား ညႇိႏိႈင္းမႈသည္ အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၉ က စ၍ ၁၇ႏွစ္အတြင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၄၈၀ ေက်ာ္ရွိကာ ၃,၃၀၀ ေက်ာ္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕၏ အခ်က္အ လက္မ်ား၌ ေဖာ္ျပသည္။

More in Politics Section