ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အမိန္႔ေပးနာခံမႈစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ယုံၾကည္မႈအေျခခံသျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းရန္လိုဟု KNU ဥကၠ႒ေျပာ

PPST အစည္းအေ၀းကို ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − NMG)

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္သည္ အမိန္႔ေပးနာခံမႈ စနစ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ဳိးမ ဟုတ္ဘဲ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းကို အေျခခံ၍ ညႇိႏႈိင္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူး ေစးဖိုးက ေျပာၾကားသည္။


ရွမ္းအမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပဲြအႀကိဳ လူထုေတြ႕ ဆုံပဲြမ်ားကုိ တပ္မေတာ္က တားဆီးျခင္းအပါအ၀င္ လက္ရွိၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေျခအေန မ်ားေၾကာင့္ အေရးေပၚေခၚယူခဲ့ ေသာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထုိးရွစ္ဖဲြ႕ ထိပ္ သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖဲြ႕ (PPST) အစည္းအေ၀းတြင္ အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ KNU ဥကၠ႒က  ယခုကဲ့သို႔ တုိက္တြန္းျခင္းျဖစ္သည္။ PPST အစည္းအေ၀းကို ထုိင္း ႏုိင္ငံခ်င္းမုိင္း၌ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္ က စတင္က်င္းပေနသည္။

‘‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဟာ အမိန္႔ေပးနာခံမႈစနစ္နဲ႔ သြား တာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳၾကတာ၊ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းကို အေျခခံတာ။ Stakeholders  ေတြၾကားသံသယမထားရွိဘဲ ညႇိႏႈိင္းၾကဖိုိ႔လုိပါတယ္။ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္စိုးရိမ္မႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အေျဖရွာမွသာ အႏွစ္သာရရွိတဲ့ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပဲြေတြ ျဖစ္ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးက ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ ပါ၀င္ေနေသာ အစိုးရ၊ တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား အပါအ၀င္သက္ ဆုိင္ရာအဖဲြ႕အစည္း အသီးသီး သည္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ သံသယမထားဘဲ ဒီမုိကေရစီ အေျခခံ ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာ အေျခခံ မူမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြး ေႏြးအေျဖရွာရန္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒က တုိက္တြန္း သည္။

ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ အ တြင္းႏုိင္ငံေရးျပႆနာ၏ အျမင့္ဆုံးေသာ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈျဖစ္ သည့္ လက္နက္ကုိင္အျပန္အလွန္ တုိက္ခိုက္ခဲ့ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္တြင္ အဓိကပါ၀င္ေနေသာ သက္ဆုိင္ရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအ ၾကား  သံသယစိတ္မ်ား၊ စိုးရိမ္ စိတ္မ်ား အျမစ္တြယ္ေနသည္မွာ ျငင္း၍မရဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာ မူတူးေစးဖိုးက ဆုိသည္။

‘‘ဒီဟာေတြက အခုႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြေတြ လုပ္တဲ့အခါမွာ လာၿပီး ပြတ္တုိက္မႈျဖစ္လာရတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ NCA ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမူေတြအေပၚ နား လည္မႈ တူညီျခင္းမရွိေသးဘူးလို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ NCA ရဲ႕ မူတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာျခင္းျဖစ္ တဲ့ အေျခခံကေန အေျဖရွာဖို႔ လုိ ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

လူထုေတြ႕ဆုံပဲြမ်ား၊ အမ်ဳိး သားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆးေႏြးပဲြ မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ အသစ္၏ ေက်ာ႐ုိးျဖစ္ၿပီး ယင္း သည္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ ၾကားေစ့ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

NCA လက္မွတ္ထုိးထား သည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးေကာင္စီ( RCSS) က ဦးေဆာင္က်င္းပမည့္ ရွမ္းလူ မ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြအတြက္ အ ႀကဳိလူထုေတြ႕ဆုံပဲြမ်ားကို ဒီဇင္ ဘာက ရွမ္းျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕နယ္ အခ်ဳိ႕တြင္ က်င္းပရာ တပ္မေတာ္ က တားဆီးခဲ့သည္။ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ လင္းေခး ၿမိဳ႕၌ က်င္းပရန္သတ္မွတ္ထား သည့္ အဆိုပါ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ ေဆြးေႏြးပဲြအတြက္ အႀကိဳေဆြး ေႏြးပဲြကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္မွ ၉ ရက္အထိ က်င္းပ ခြင့္ရေရး ရွမ္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ထံ ထပ္မံ အဆိုျပဳေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ မရ၍ လင္းေခးၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည့္ေဆြးေႏြးပဲြကို RCSS က ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ PPST  အစည္းအေ၀းအေရးေပၚေခၚယူရန္ အေျခအေနျဖစ္ ေပၚလာသည္။

ထုိ႔အျပင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မိမိတို႔၏ စုိးရိမ္စိတ္မ်ားကို အျပန္အလွန္ေဖာ္ထုတ္ကာ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမွသာ အေျဖမွန္ကိုရရွိမည္ဟု KNUဥကၠ႒က ေျပာသည္။

ယခု PPST ေခါင္းေဆာင္ မ်ား အစည္းအေ၀းသို႔ အပစ္ရပ္ ပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) မွ NCA လက္မွတ္ထိုးရွစ္ ဖဲြ႕ကိုယ္စားလွယ္၊ NCA လက္ မွတ္ထုိးရွစ္ဖဲြ႕မွ အစိုးရႏွင့္ ႏုိင္ငံ ေရး၊ လုံၿခံဳေရးက႑မ်ားကို အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးရန္ ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။ PPST  အစည္းအေ၀းကို ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္အထိ က်င္းပ ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ 

More in Politics Section