အသံုးျပဳၿပီးေသာ ျပည္ပမွ စက္ပစၥည္းမ်ားကို ယခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံတင္သြင္းခြင့္ျပဳ

SME လုပ္ငန္းမ်ားအပါ အဝင္ စက္မႈကုန္ထုတ္မႈလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္သက္ သာေစရန္ အသံုးျပဳၿပီးသည့္စက္ ပစၥည္း(Used Machine)မ်ား တင္သြင္းခြင့္ကို ၂၀၁၈ တြင္ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ေၾကာင္း စီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

ျပဳျပင္ထားျခင္း မရွိေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားကို ၂၀၁၅ က တည္းက စတင္ၿပီး ႏွစ္အလိုက္ သက္တမ္းတိုးခြင့္ျပဳၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ဆက္လက္တင္သြင္းခြင့္ ျပဳေၾကာင္း စီးပြားကူးသန္းက ဇန္နဝါရီ ၈  ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

‘‘ဝန္ႀကီးဌာနက တစ္ႏွစ္ တစ္ခါလိုအပ္တဲ့ မူဝါဒကို ထုတ္ ျပန္ရတာပါ။ အရင္မူဝါဒအစား ထိုးထုတ္ေပးရတာ’’ဟု အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး က ေျပာသည္။

တင္သြင္းရာတြင္ ျပည္တြင္း ၌ အသံုးမတည့္ေသာ စက္ပစၥည္း မ်ားစုပံုေနျခင္းမရွိေစရန္ စက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးသည့္ ႏုိင္ငံမွ နည္းပညာ ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေသာ စက္ပစၥည္း၊ အသံုးျပဳၿပီးသည့္ ခုႏွစ္ ၁၀ ႏွစ္ ထက္ မပိုေသာ စက္ပစၥည္းျဖစ္ရ မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အသံုးျပဳ ႏုိင္ေသာ စက္အရည္အေသြးကို ယခင္စတင္ခြင့္ျပဳခ်ိန္တြင္ ၇၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းရွိရမည္ဟု သတ္မွတ္ထား ေသာ္လည္း ယခုေၾကညာခ်က္၌ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရမည္ဟု ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။

စက္ပစၥည္းမ်ားကို ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳၿပီး နယ္စပ္မွ ခြင့္မျပဳေၾကာင္း အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနက ဆိုသည္။

အထက္ပါ စက္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းရန္ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန ေထာက္ခံခ်က္ရရွိရန္ လိုအပ္ေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ အသံုးျပဳထားၿပီး စက္ ပစၥည္းတင္သြင္းမႈမူဝါဒႏွင့္ လုပ္ ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လာမည့္ႏွစ္ တြင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ထုတ္ျပန္ မည္ဟု အထက္ပါဝန္ႀကီးဌာနက ဆိုသည္။