စာရင္းပိုေခ်းေငြမ်ား အရစ္က် ျပန္ဆပ္ရမည့္အခ်ိန္ တစ္ႏွစ္ဆိုင္းငံ့

ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ ေခ်းေငြမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲမည့္ စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြမ်ားကို တစ္ ႏွစ္အတြင္း အရစ္က်ျပန္လည္ေပး ဆပ္ရန္မလိုဘဲ ဆုိင္းငံ့ကာလအ ျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဗဟို ဘဏ္က ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္တြင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။ 

၂၀၁၇ ဇူလိုင္ ၇ ရက္အထိ ထုတ္ေခ်းခဲ့ေသာ စာရင္းပိုထုတ္ ေခ်းေငြ (Overdraft)မ်ားအနက္ တစ္ႏွစ္ျပည့္သည့္ေန႔တြင္ ျပန္မ ဆပ္ႏိုင္ေသာ စာရင္းပိုထုတ္ေခ်း ေငြမ်ားကို သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီး ထုိသို႔ေျပာင္းလဲ ရာ၌ အတိုးႏွင့္အရင္းကို အရစ္ က်ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္အစီ အစဥ္ တင္ျပရမည္ဟူသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ဗဟိုဘဏ္က ယခုၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္။ 

ဗဟိုဘဏ္က ၂၀၁၇ ႏုိဝင္ ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ စာရင္းပိုထုတ္ ေခ်းေငြမ်ား တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပန္လည္မဆပ္ႏုိင္ပါက  သံုးႏွစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေၾကာင္း ၫႊန္ၾကားခဲ့ ၿပီး ယင္းၫႊန္ၾကားခ်က္၌ ေခ်းေငြအရင္းႏွင့္ အတိုးအတြက္ အနည္းဆံုး သံုးလပတ္အေျခခံျဖင့္ အရစ္က် တူညီေသာပမာဏျဖင့္ ျပန္လည္ေပးရမည္ဟူေသာ အခ်က္ပါဝင္သည္။ ယခုၫႊန္ၾကားလႊာတြင္ အတိုးကို သံုးလပတ္ထက္မပိုေသာ ကာလျဖင့္ ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း  အရင္းျပန္ဆပ္မႈကို ဆုိင္းငံ့ကာလ (Grace Period)  တစ္ႏွစ္သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ 

‘‘အဆင္ေျပသြားတာေပါ့။ အရင္ကထက္ အမ်ားႀကီးအဆင္ ေျပသြားတယ္။ ေငြေၾကးမေျပ လည္တဲ့အခ်ိန္ အခုလို ေစာင့္ဆိုင္းရေတာ့ အဆင္ေျပသြားတာ’’ဟု ထြန္းေကာ္မာရွယ္ဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးသိန္းထြန္းက ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။  

အခ်ိဳ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ ေခ်းေငြသည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း အရင္းမေက်ေသးဘဲ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေႂကြးမဆပ္ႏိုင္ေသး သည္ကို ဗဟိုဘဏ္က နားလည္ ၍ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထြန္းေကာ္မာရွယ္ဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးသိန္းထြန္းက ေျပာသည္။ 

စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြဆို သည္မွာ ဘဏ္မ်ားက လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားကို ေငြေၾကးပမာဏအ ေျမာက္အျမား ထုတ္ေခ်းထား  သည့္ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားျဖစ္ သည္။ စာရင္းပိုေခ်းေငြမ်ားကို ယခင္က တစ္ႏွစ္ထက္ပိုေခ်းခြင့္ မျပဳထားေၾကာင္း၊ အတိုးလည္း ဗဟိုဘဏ္က သတ္မွတ္ထားသည့္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မပို ေၾကာင္း ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ အႀကီးတန္းအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာသည္။ 

၂၀၁၈ ဇူလုိင္ ၆ ရက္တြင္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏စာရင္းပို ထုတ္ေခ်းေငြ စုစုေပါင္းသည္ ဘဏ္ေခ်းေငြ စုစုေပါင္း၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ထားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ဇူလိုင္၌ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၂၀ ဇူလိုင္တြင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ထက္မပိုေစရဟု ဗဟိုဘဏ္က ကန္႔သတ္ထားသည္။