အေျခခံပညာအတန္းမ်ား၏ စာေမးပြဲ အခ်ိန္စာရင္းမ်ား ေၾကညာ

ဓာတ္ပုံ−စုိင္းေဇာ္

 စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မ တန္း ႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲမ်ားအပါအ ဝင္ အေျခခံပညာအတန္းမ်ား၏ ႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါ ရီအတြင္း က်င္းပမည္ဟု ျမန္မာ ႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနက ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။

စတုတၳတန္း ႏွစ္ဆံုးစာေမး ပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ ပိတ္ရက္မရွိစစ္ေဆး မည္ျဖစ္ၿပီး အ႒မတန္းႏွစ္ဆံုးစာ ေမးပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ (စေန၊ တနဂၤေႏြ ပိတ္ရက္မပါ) တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ ဘာသာႏႈန္း စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ သည္။

က်န္အတန္းမ်ားကို ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၇ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ တစ္ ရက္တစ္ဘာသာႏႈန္းျဖင့္ စစ္ေဆး မည္ျဖစ္သည္။

‘‘အတန္းအလိုက္ သတ္မွတ္ ရက္ေတြ ေၾကညာထားတဲ့အတိုင္း ေျဖရမွာပါ။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတူတူ ပဲ’’ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးၫြန္႔ ကေျပာသည္။

အေျခခံ ပညာ စတုတၳတန္း ႏွင့္ အ႒မတန္းကို တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေမးခြန္းမ်ား  ျဖင့္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ သူ ငယ္တန္း (KG) ကို စာေမးပြဲ မစစ္ေဆးဘဲ ပထမတန္း (Grade-1)ကို စာသင္ခန္းတြင္း စစ္ေဆးမႈ ျဖင့္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး သင္ယူထား ၿပီး ျမန္မာစာ အေရးအဖတ္ႏွင့္ သခ်ၤာတတ္ေျမာက္မႈ   စစ္ေဆး အကဲျဖတ္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။

က်န္အတန္းမ်ားကို ေက်ာင္း အဆင့္ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆး မည္ျဖစ္သည္။

ယခုပညာသင္ႏွစ္က စတင္ ကာ အေျခခံပညာ အတန္းမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ စာေမးပြဲေလးႀကိမ္ သာ စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္ ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာတြင္ အခန္းဆံုး စစ္ ေဆးျခင္း၊ ေအာက္တိုဘာတြင္ ပထမႏွစ္ဝက္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ေဖ ေဖာ္ဝါရီတြင္ ႏွစ္ဆံုးစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္ဟု  အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနက ဇြန္လက ေၾကညာ ထားသည္။

More in News Section