ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အီးယူႏွင့္ ေနာ္ေ၀း သံ႐ုံးတို႔၏ ေၾကညာခ်က္

-အင္းဒင္ေက်းရြာ သုသာန္ တြင္ ဘဂၤါလီ ၁၀ ဦးအသတ္ခံရ  ၿပီး အစုအၿပံဳလိုက္ျမႇဳပ္ႏွံထားျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အားတာ၀န္ခံမႈရွိေစရန္၊ ရခုိင္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားအား လုံးေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ေစ့စပ္ေသခ်ာ ၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာစုံစမ္း စစ္ေဆးေရးတစ္ရပ္ အေရးတ ႀကီးလုိအပ္ေနၿပီး ႏုိင္ငံတကာအ ခ်က္အလက္စုံစမ္းရွာေဖြေရးအ ဖြဲ႕ႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအပါအ၀င္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာ မ်ားသုိ႔ လြတ္လပ္လုံၿခံဳစြာသတင္း ရယူပုိင္ခြင့္ကုိ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမရွိ ဘဲ ေပးအပ္ရန္ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံ သံ႐ုံးအႀကီးအကဲတို႔က ယမန္ေန႔ က ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆုိသည္။