ရန္ကုန္တြင္ ေဖာက္လုပ္မည့္ မုိးပ်ံလမ္းစီမံကိန္းအတြက္ IFC ကို အႀကံေပး ခန္႔အပ္

၂၀၁၉ ႏွစ္ဆန္းတြင္ စတင္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အဆင့္ျမင့္မုိးပ်ံ အျမန္လမ္းစီမံကိန္းအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးေကာ္ပုိေရး ရွင္း(IFC)ကုိ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္အႀကံေပးအျဖစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ခန္႔အပ္သည္။

ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ေျမာက္ပုိင္း ခ်ိတ္ဆက္မည့္ ၁၃ မုိင္ခန္႔(၂၀ ဒသမ ၅ ကီလုိမီတာ) ရွည္လ်ားေသာ ျမန္မာ့ပထမဆုံး ေလးလမ္း သြား အဆင့္ျမင့္မုိးပ်ံအျမန္လမ္းစီမံကိန္းကုိ ပုဂၢလိက က႑မွ ကန္ ေဒၚလာသန္း ၃၅၀ မွ သန္း ၄၀၀ အထိအသုံးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ စီမံကိန္းအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ပုဂၢလိကေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုေရြးခ်ယ္ရန္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ တင္ဒါေခၚယူမည္ျဖစ္ သည္။ အဆုိပါစီမံကိန္းကို (PPP)အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈပုံစံျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိကအခန္းက႑မွ ေဒၚလာသန္း ၃၅၀ မွ သန္း ၄၀၀ အထိ အသုံးျပဳရမည္ဆုိေသာ္လည္း အစုိးရ ထည့္၀င္ရ မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏကုိ မသိရေသးေပ။ သုိ႔ေသာ္ အစုိးရ ၏ဘတ္ဂ်က္သုံးစြဲရမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ် ႏုိင္မည္ဟုလည္း ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္ စုအဖြဲ႕အစည္း(IFC)ကေမွ်ာ္လင့္ ထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထား သည္။

တင္ဒါရမည့္ ေဆာက္လုပ္ ေရးကုမၸဏီသည္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ တည္ေဆာက္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လုပ္ ငန္းလည္ပတ္မႈစေသာ၀န္ေဆာင္ မႈမ်ားကုိ စနစ္တက်ျပဳျပင္ထိန္း သိမ္းေပးႏုိင္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားရွိၿပီး အရည္အေသြးျပည့္၀ ရမည္ျဖစ္သည္။ တင္ဒါေအာင္  ၿပီးပါက ၂၀၁၉ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းကာလသည္၂ ႏွစ္မွ သုံးႏွစ္ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ ျပန္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရည္မွန္း ခ်က္အတိုင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ပါက ၂၀၂၂ တြင္ မုိးပ်ံ အျမန္လမ္းမ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။

အဆင့္ျမင့္အခြန္ေကာက္ခံ မႈျဖင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမည့္အဆုိ ပါမုိးပ်ံအျမန္လမ္းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာင္ပုိင္းရွိ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းရွိ ရန္ကုန္ေလဆိပ္၊ ရန္ကုန္စက္မႈဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ -မႏၲေလးအျမန္လမ္းတို႔ကုိ ခ်ိတ္ ဆက္မည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အေထာက္ အကူျပဳမည့္စီမံကိန္းတစ္ရပ္ဟု IFC က ဆုိသည္။

‘‘IFC က PPP လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ အႀကံဉာဏ္နဲ႔အတူ စီမံကိန္းကုိ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းနဲ႔အညီ အရည္အေသြးျမင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာႏုိင္သည့္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိေသာ ေစ်းကြက္တစ္ရပ္ကုိ ဖန္တီးေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္’’ ဟု IFC ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မန္ေနဂ်ာ Vikram Kumar က ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာ နက အဆုိပါစီမံကိန္းကုိ ဟံသာ ၀တီေလဆိပ္၊ မဂၤလာဒုံေလဆိပ္၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္းတို႔ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ္လည္း IFC ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ဟံသာ၀တီေလဆိပ္စီမံကိန္း ပါ၀င္ျခင္းမရွိေပ။

မုိးပ်ံလမ္းေဖာက္လုပ္မႈကုိ IFC က ၁၃ မိုင္ခန္႔သာေဖာက္လုပ္ မည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ကမ္းနားလမ္းမွ မဂၤလာဒုံစက္မႈ ဇုန္အထိ ၁၃ မိုင္ေက်ာ္၊ မဂၤလာ ဒုံစက္မႈဇုန္မွ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းအထိ ကုိးမုိင္ေက်ာ္၊ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလ ဆိပ္ ၁ ဒသမ ၈ မုိင္ေက်ာ္ ခ်ိတ္ဆက္ေဖာက္လုပ္မည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာ နထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ မုိးပ်ံအျမန္ လမ္းစီမံကိန္းက ၂၅ မုိင္ေက်ာ္ ရိွၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ပဲခူးဟံသာ၀တီ ေလဆိပ္သုိ႔ ၅၅ မိနစ္၊ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္းမွ မဂၤလာဒုံေလဆိပ္သုိ႔ မိနစ္ ၂၀ ျဖင့္ေရာက္ရိွႏုိင္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏုိင္ငံ၏ ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္ မႈႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္ မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ရန္ အေျခခံအ ေဆာက္အအုံမ်ား၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈ၊ အထူးသျဖင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ ေရးဧရိယာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း က ေရရွည္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအ တြက္ အေရးပါသည္ဟု ေဆာက္ လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးၾကည္ေဇာ္ ျမင့္က ေျပာသည္။

မုိးပ်ံလမ္း၊ ႏွစ္ထပ္လမ္း မ်ားတည္ေဆာက္ေရးသည္ ျမန္ မာႏုိင္ငံရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ားတြင္ နည္းပညာပုိင္းလုိ အပ္ခ်က္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျပည္ ပကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ျမန္ မာႏုိင္ငံလုိင္စင္ရကန္ထ႐ုိက္တာ မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴးဦး လားဇာက ေျပာသည္။

အဆင့္ျမင့္မုိးပ်ံအျမန္လမ္း ေဖာက္လုပ္ၿပီးပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ယာဥ္ ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းၿပီး သားျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ၎ကသုံး သပ္ေျပာသည္။

IFC သည္ အက်ိဳးအျမတ္အ တြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေဆာင္ရြက္ေန ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္တြင္ ႏုိင္ငံအစုိးရအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကုိ အကူအညီေပး ျခင္း၊ အတုိးႏႈန္းသက္သာေသာ ေခ်းေငြမ်ားေပးျခင္း၊ နည္းပညာ ပုိင္းတြင္ အကူအညီေပးျခင္းစ ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ ေနသကဲ့သုိ႔ IFC က ပုဂၢလိကလုပ္ ငန္းမ်ားကုိ ေငြေခ်းျခင္း၊ အက်ိဳး အျမတ္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔ ေဆာင္ရြက္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားမလုံေလာက္မႈကုိ ေျဖ ရွင္းႏုိင္ရန္ ျမင္းၿခံသဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕သုံးဓာတ္အားေပးစီမံကိန္း တြင္ ပုဂၢလိကက႑မွ ပါ၀င္လာ ႏုိင္ေစရန္ ႏုိင္ငံတကာ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ အစုိးရ၊ ပုဂၢလိ ကအေျခခံစီမံကိန္းျဖစ္ေအာင္ IFC က ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေပးခဲ့ သည္။ IFC သည္ ႏုိင္ငံစုံမွ စီးပြား ေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီးစီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ကာလရွည္ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဒၚလာ ၁၉ ဒသမ ၃ ဘီလီယံကုိ IFC က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သည္။

More in News Section