ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ အနည္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါဝင္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ အနည္းဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ အနည္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ားအနက္ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနေၾကာင္း The Economist သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္က ေဖာ္ျပသည္။

အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအခ်ိန္  ေကာက္ခံရရွိမႈ သည္ ျပည္တြင္း ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး(GDP) ၏ ၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သာရွိၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ GDP ၏ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအခြန္ရရွိကာ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ GDP ၏ ၁၄ ရာ ခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

၂၀၁၁ က ျမန္မာအစိုးရ၏ အခြန္မွ ေကာက္ခံရရွိေငြပမာဏ သည္ GDP ၏ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္သာရွိသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ျခင္းႏွင့္အတူ ၂၀၁၅ ၌ အစိုးရ အခြန္ဝင္ေငြမ်ား ႏွစ္ဆျမင့္တက္ၿပီး ယင္းကတည္းက ယင္းအေျခအေနအတိုင္း ရွိေနသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္အ တူ NLD အစိုးရအာဏာရလာၿပီး ေနာက္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ အေကာက္ခြန္အေျချပဳ မႈ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။ စီးပြားေရး သမားမ်ားက အခြန္ေကာက္ခံသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ ဝင္ေငြမရွာဘဲ လာဘ္ စားရန္သာ ၎တို႔ကို ညစ္ေန သည္ဟု ေစာဒကတက္ေနသည္။ ဆင္းရဲေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဝင္ေငြအေပၚ အခြန္ မေပးေဆာင္လိုျဖစ္ေနသည္။

အျခားေသာ အခြန္မ်ားသည္ လည္း ေရွာင္လႊဲမႈရွိေနသည္။ ပိုင္ ဆိုင္မႈအတြက္ အခြန္မေဆာင္လို သျဖင့္ဝယ္သူႏွင့္ ေရာင္းသူမ်ား (သို႔မဟုတ္) ေျမရွင္ႏွင့္ ငွားရမ္းသူ တို႔သည္ စာခ်ဳပ္ႏွစ္ခု ဖန္တီးၿပီး တစ္ခုတြင္ အမွန္တကယ္ ေငြအ ေပးအယူကို ေဖာ္ျပထားၿပီးေနာက္တစ္ခုတြင္ အခြန္႐ံုးသို႔ တင္ျပရန္ လွီးလႊဲေရးျဖည့္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တတ္သိပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Renaissance Institute မွ စီးပြားေရးပညာရွင္ လက္ခ်္လန္းမက္ေဒၚနယ္ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားစု သည္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခား ဘာသာေရးအေဆာက္အ အံုမ်ားအတြက္ အၿမဲဆိုသလို ေငြလွဴဒါန္းေလ့ရွိေသာ္လည္း အ ခြန္ေဆာင္ျခင္းသည္ ႀကံဳေတြ႕ရမႈနည္းေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေန ေၾကာင္း The Economist သ တင္းက ေဖာ္ျပသည္။

‘‘လူေတြက သူတို႔ဟာအစိုးရ ဆီက တစ္ခါမွ မ်ားမ်ားစားစား မရခဲ့ဖူးလို႔ သူတို႔အခြန္မေဆာင္ ခ်င္ၾကဘူး’’ ဟု အေမရိကန္ NGO တစ္ခုျဖစ္ေသာ Asia Foundation မွ မက္သ႐ူးအာႏိုးက ေျပာသည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈအ ခ်ိဳ႕ မေပးႏိုင္လွ်င္ ၎တို႔အခြန္ ေဆာင္ေစရန္ ဆြဲေဆာင္ေရးခက္ ခဲမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အခြန္ အခ်ိဳ႕ ေကာက္ခံမႈမရွိဘဲ ေကာင္း မြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္သည္။

—Ref:The Economist