အမ်ဳိးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ေနရာျဖည့္တင္းရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီး႐ုံးထံ တင္ျပထား

အမ်ဳိးသားပညာေရး မူ၀ါဒေကာ္ မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ဳိးျမင့္ ကြယ္လြန္ၿပီး ေျခာက္လေက်ာ္ ၾကာသည္အထိ ဥကၠ႒အသစ္ ခန္႔ အပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ဥကၠ႒အသစ္ခန္႔ထားေပးရန္ ပညာေရး ၀န္ႀကီး႐ုံးသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာညီ လွငယ္က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးမူ၀ါဒ ေကာ္မရွင္တြင္ ဥကၠ႒ေနရာလစ္ လပ္ေနၿပီး အဖဲြ႕၀င္အခ်ဳိ႕ ႏုတ္ထြက္ရန္ရွိျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာ၌ လူအင္အား အ ခက္အခဲႀကံဳေနေၾကာင္း ေဒါက္ တာညီလွငယ္က ဆုိသည္။

‘‘ဥကၠ႒ေနရာ လစ္လပ္ေန တာကုိ ျဖည့္ေပးဖို႔ေတာ့ တင္ျပ ထားတယ္။ ျဖည့္ေပးႏုိင္ရင္ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ အားေတာင့္တာေပါ့ ေလ။ ဥကၠ႒တင္မကဘူး အဖဲြ႕၀င္ ေတြလည္း အားနည္းေနတယ္။ ေနမေကာင္းတဲ့သူနဲ႔၊ ကုိယ္ေရး ကိုယ္တာကိစၥေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ မယ့္သူနဲ႔ အဲဒါမ်ဳိးေလးေတြ ရွိ တယ္’’ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ကို ၂၀၁၅ ဇြန္လတြင္ ျပ႒ာန္းၿပီး ေနာက္ အဆုိပါဥပေဒ၌ ပါ၀င္ သည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးမူ၀ါဒ ေကာ္မရွင္ကို ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာနက ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာတြင္ အဖဲြ႕၀င္ ၂၁ ဦးျဖင့္ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးမူ၀ါဒ ေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ ခြင့္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ပညာေရး စနစ္၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ပညာေရးဆုိင္ရာစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေပၚ အ ကဲခတ္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ အႀကံေပး ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။

ထို႔အျပင္ ပညာေရးက႑အ တြက္ အစုိးရအဖဲြ႕၊ ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕တို႔ထံမွ ေငြ ေၾကးႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားရရွိ ရန္ ညႇိႏႈိင္းေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားရယူရန္ ဆုံးျဖတ္ေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ပိတ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ ရာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္းတို႔ လည္း ယင္းေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္တြင္ပါရွိသည္။

ေကာ္မရွင္စတင္ဖဲြ႕စည္းၿပီး ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕သို႔ ေျခာက္လပတ္ အစီရင္ခံစာ ႏွစ္ ႀကိမ္တင္ျပခဲ့ၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ား၏ သုေတသန၊ ပညာ ေရး၊ စီမံခန္႔ခဲြေရး အဆင့္မ်ားကို ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။