ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဖြင့္လွစ္မည့္ အခမဲ့ဂေဟဆက္သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူ

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပညာေရး၀န္ ႀကီးဌာန ရတနာဂေဟဆက္ နည္း ပညာသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ဂေဟဆက္သင္တန္းကုိ ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္၌ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ ၿပီး သင္တန္းသား ၁၅ ဦးလက္ခံမည္ ျဖစ္သည္။

သင္တန္းကုိ သီတင္းပတ္ ၁၀ ပတ္ၾကာတက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ထူးခြၽန္သူမ်ားအား သင္ တန္းၿပီးဆုံးပါက လက္ေတြ႕လုပ္ ငန္းခြင္သင္တန္းေလးလမွေျခာက္ လအထိ ဆက္လက္တက္ေရာက္ ႏုိင္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေပးမည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနက ေၾက ညာထားသည္။

‘‘သင္တန္းသား ၁၅ ဦးလက္ ခံမယ္။ သင္တန္းၿပီးသြားလုိ႔ ထူး ခြၽန္တယ္ဆုိရင္ လက္ေတြ႕သ ေဘာမ်ိဳးကုမၸဏီေတြမွာ လုပ္ခြင့္ရ မယ္။ ကုမၸဏီဘက္က သေဘာက် တယ္ဆုိရင္ အလုပ္ပါတစ္ခါ တည္းရၿပီးသားျဖစ္မွာေပါ့’’ ဟု နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အသက္(၁၈)ႏွစ္မွ (၃၅)ႏွစ္ အတြင္း န၀မတန္းေအာင္ျမင္ၿပီး အေျခခံအဂၤလိပ္စာနားလည္ကာ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ က်န္းမာေရးေကာင္းသူမ်ား အဆုိ ပါသင္တန္းသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ ေၾကာင္း နည္းပညာ၊ သက္ေမြး ပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ရ သူမ်ားသည္ သင္တန္းေၾကးအခမဲ့ ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အႏၲရာယ္ကာ ကြယ္ေရး၀တ္စုံအတြက္ ကုန္က် စရိတ္ကုိသာ သင္တန္းသားက က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားေမြးထုတ္ေပး ေရး စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕သင္ၾကား ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းၿပီးဆုံး ပါက အသိအမွတ္ျပဳေအာင္လက္ မွတ္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ား ကုိ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာက္ မဂၤလာဒုံလမ္းမႀကီးရွိ ရတနာ ဂေဟဆက္နည္းပညာသင္တန္း ေက်ာင္းတြင္ ထုတ္ယူႏုိင္ၿပီး ဇန္န ၀ါရီ ၁၇ ရက္ေနာက္ဆုံးထား ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါသင္တန္းကုိ ပညာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္တိုတယ္ျမန္မာ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ ငန္း(ရတနာစီမံကိန္း)တုိ႔ ပူးေပါင္း ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္သည္။