ေက်းလက္ေဒသ၌ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ရန္ ေအာ္ပေရတာမ်ားထံမွ ဝင္ေငြ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံမည့္ မဟာဗ်ဴဟာမူၾကမ္း ေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့ဟုဆို

ေက်းလက္ေဒသ၌ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ရန္ ေအာ္ပေရတာမ်ားထံမွ ဝင္ေငြ၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံႏိုင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာမူၾကမ္း ေရးဆြဲႏုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကား မႈ ဦးစီးဌာနက ေၾကညာသည္။

မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းမူၾကမ္း တြင္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တည္ ေဆာက္ေရး ငါးႏွစ္တာ အစီအစဥ္ မ်ား ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။ ငါးႏွစ္အတြင္း ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားထံမွ ကန္ေဒၚ လာ သန္း ၁၂၀ ခန္႔ ေကာက္ခံရရွိ မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ျပည္ေထာင္စု အေဝးေျပး လမ္းမႀကီး ၂၈ ခုေပၚတြင္ လိုအပ္ ခ်က္ရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ ရက္ကို ရန္ပံုေငြျဖင့္ အဓိက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည္ဟု စီမံကိန္းမူၾကမ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

စီမံကိန္းအရ ၂၀၁၈တြင္ လုပ္ငန္းစတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကနဦး စတင္ျခင္းကို ၿမိဳ႕နယ္ ၄၀ ေက်ာ္ ၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာမ်ားသည္ လူေနထူထပ္၍ ေစ်းကြက္ေကာင္းမြန္ေသာ တည္ ေနရာမ်ားတြင္သာ မိုဘုိင္းကြန္ ရက္ တည္ေဆာက္သျဖင့္ ေက်း လက္ေဒသ၌ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ရန္ ေအာ္ ပေရတာမ်ားထံမွ ေငြေၾကးျပန္ လည္ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။

ေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ကြန္ရက္တည္ ေဆာက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ လိုအပ္ ခ်က္ရွိေသာ ေနရာမ်ားကိုလည္း အ႐ံႈးခံကာ ကြန္ရက္တည္ေဆာက္ ထားေၾကာင္း တယ္လီေနာႏွင့္ အူရီးဒူး စီအီးအိုႏွစ္ဦးက ေျပာ သည္။

စတုတၳေျမာက္ ေအာ္ပေရ တာအပါအဝင္ ေအာ္ပေရတာ အားလံုး၏ ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္မႈ သည္ ၂၀၁၉ ၌ လူဦးေရ ၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ (သန္း ၅၀ခန္႔)ကို လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မည္ဟု ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ခန္႔မွန္း သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ မရရွိသည့္ လူဦးေရ ၂ ဒသမ ၆ သန္းခန္႔အတြက္ ဆက္ သြယ္ေရးကြန္ရက္ကို ေအာ္ပေရ တာမ်ားထံမွ ေကာက္ခံထားသည့္ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ လူဦးေရေပၚတြင္ ကြန္ရက္အမ်ား ဆံုး လႊမ္းၿခံဳထားႏိုင္ၿပီး ေျမျပင္ ဧရိယာအေပၚ ကြန္ရက္အျပည့္ အဝ လႊမ္းၿခံဳထားႏုိင္ျခင္း မရွိ ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကား မႈဦးစီးဌာနက ၂၀၁၇ မတ္လ၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ မတ္လစာရင္း အရ တယ္လီေနာသည္ ေျမမ်က္ ႏွာျပင္ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ လူဦးေရ ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳ ထားၿပီး အူရီးဒူးသည္ ေျမမ်က္ႏွာ ျပင္ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ လူဦးေရ ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳ ထားသည္။