ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္သည့္ မြန္ျပည္နယ္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၁၅၀ ေက်ာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးပါ၀င္

 မြန္ျပည္နယ္တြင္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး ၁၅၃ ဦးျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ၿပီးျဖစ္ကာ အမ်ဳိးသမီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွစ္ဦးပါ၀င္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သန္း၀င္းက ေျပာသည္။

ျပည္နယ္အတြင္း ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၄၃၉ ဦးကို တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေနကာ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ ၁၅၃ ဦးေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ျဖစ္ကာ က်ဳိက္မေရာႏွင့္ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ဳိးသမီး ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွစ္ဦးပါ၀င္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရြးခ်ယ္ၿပီးသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး ၁၅၃ ဦးကို အစိုးရအဖြဲ႕က အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္၍ ရက္ပိုင္းအတြင္း ခန္႔အပ္မည္ဟု ဦးျမင့္သန္း ၀င္းက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္ၾကားမႈအခ်ဳိ႕ရွိ ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလဆန္း က စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္အၿပီး ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ျပည္နယ္လံုးတြင္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၄၇၀ ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိသမၼတသက္တမ္း၌ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ရပ္ ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားရွိသျဖင့္ ၄၃၉ ဦးကိုသာ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေနသည္။

၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာက ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဥပေဒတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား၏ သက္တမ္းသည္ သမၼတသက္အ တိုင္းျဖစ္ရမည္ဆိုၿပီး ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းထားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါပုဒ္မ ၁၈၈ အရ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရက ခန္႔အပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၈၉ အရ ရပ္ ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္)ေက်းရြာကသာ ေရြးခ်ယ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။