အိုင္အိုဒင္းဓာတ္ နည္းပါးလြန္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မ်ိဳးေအာင္ႏိုင္မႈ ထိခိုက္ႏိုင္

အေမရိကန္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ထက္ဝက္နီးပါးသည္ မျပင္းထန္ေသာ အိုင္အိုဒင္းခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ယင္းအေျခအေနေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မ်ိဳးေအာင္ ႏိုင္မႈ အခက္အခဲျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ဇီဝျဖစ္စဥ္ကို ထိန္းညႇိေပးေသာ သတၱဳဓာတ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ အုိင္အိုဒင္းသည္ ပင္လယ္စာမ်ား၊ အိုင္အိုဒင္းျဖည့္ထားေသာ ဆား၊ ႏို႔ထြက္ကုန္မ်ား၊ သစ္သီးမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္အခ်ိဳ႕တြင္ ပါဝင္သည္။


သို႔ေသာ္ ကိုယ္ဝန္ရရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသူ မ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ အိုင္အိုဒင္းဓာတ္အလယ္အလတ္မွ ျပင္း ထန္ေသာ အေျခအေနအထိ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဓမၼတာစက္ဝန္းတစ္ခုစီအတြင္း ကိုယ္ဝန္ရႏုိင္ေျခ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္။

 အိုင္အိုဒင္းခ်ိဳ႕တဲ့မႈ မျပင္းထန္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပင္ ကိုယ္ဝန္ရရွိရန္ အနည္းငယ္ခက္ခဲေၾကာင္း အေမရိကန္အမ်ိဳးသားကေလးသူငယ္က်န္းမာေရးႏွင့္ လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန သုေတသနအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာဂ်ိမ္းေမးလ္ကေျပာသည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရန္ စဥ္းစားေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အိုင္အိုဒင္းဓာတ္ ပိုမိုလိုအပ္သည္ဟု ေဒါက္တာေမးလ္ကေျပာသည္။ ယခုေလ့လာမႈကို နယူးေယာက္ျပည္နယ္မွ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္သည့္ သုေတသီမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

မ်ိဳးပြားမႈဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးက ယခုေလ့လာမႈမွေန၍ အာဟာရဓာတ္ႏွင့္ မ်ိဳးေအာင္ႏိုင္မႈတို႔ၾကား ဆက္စပ္ပံုကို ေဖာ္ျပေနသည္ဟု ေျပာသည္။ စားေသာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ အုိင္အိုဒင္းဓာတ္ မလံုေလာက္ျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရန္ စဥ္းစားေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အာဟာရျပည့္ဝစြာ စား ေသာက္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။ အိုင္ အိုဒင္းအပါအဝင္ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို ကိုယ္ဝန္မေဆာင္မီ အနည္းဆံုး သံုးလအလိုကပင္ ျဖည့္တင္းထားရန္လိုသည္ဟု သုေတ သီမ်ားက အႀကံျပဳထားသည္။                           

—Ref: UPI