ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ငါးခုေျမာက္ စာရင္းဝင္အျဖစ္ TMH တယ္လီကြန္းကုမၸဏီကို ခြင့္ျပဳမည္

 ရွယ္ယာေဈးမ်ား က် ဆင္းၿပီး အေရာင္းအဝယ္ေအးေန ခ်ိန္တြင္ TMH တယ္လီကြန္းကို စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္၌ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းက ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီသည္ ရန္ ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ငါးခု ေျမာက္ စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီျဖစ္ လာမည္ျဖစ္ၿပီး စတင္ဝင္ေရာက္ခ်ိန္၌ စေတာ့ရွယ္ယာတစ္ခုလွ်င္အေျခခံ ေဈးႏႈန္း က်ပ္ ၃၀,၀၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ဟု ဆုိသည္။

TMH တယ္လီကြန္းကုမၸဏီ သည္ ကနဦးအစုရွယ္ယာငါးသိန္း ခန္႔ကို ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္ တြင္ က်ပ္ ၃၀,၀၀၀ မွ က်ပ္ ၃၃,၀၀၀ ျဖင့္ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ အဆုိပါကုမၸဏီသည္ ရန္ ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ ကနဦး ရွယ္ယာစတင္ထုတ္ေရာင္းၿပီး ဝင္ေရာက္လာသည့္ ပထမဆံုး အ မ်ားပိုင္ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ အတြက္ ပထမဆံုးစာရင္းဝင္ အမ်ား ပိုင္ကုမၸဏီျဖစ္လာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ့္ကုမၸဏီက ေရွ႕ ေလွ်ာက္ Business Plan (စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္) ဆြဲထားတဲ့ အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု TMH တယ္လီကြန္းကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္ တာ ဦးသီဟလြင္က ေျပာသည္။

TMH ကုမၸဏီသည္ ဆက္ သြယ္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ ဖိုက္ ဘာလမ္းေၾကာင္း သြယ္တန္းျခင္း ႏွင့္ ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေနၿပီး ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာ သည္။‘‘ရွယ္ယာဝယ္ဖို႔ စိတ္ဝင္စား တယ္။ ဒါေပမဲ့ အရင္ကုမၸဏီေတြ လို ဝယ္ၿပီးမွ ေဈးျပန္က်မွာလည္း စိုးရိမ္တယ္’’ဟု ရွယ္ယာဝယ္ထား သူ ဦးခင္လိႈင္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ ရွယ္ယာ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ၂၀၁၆ မတ္လတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္က အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီသံုးခုသာ စာရင္းဝင္ႏိုင္ ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ တြင္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီတစ္ခု ထပ္မံဝင္ေရာက္ လာႏုိင္ေသာ္လည္း ရွယ္ယာေဈး ဆက္တိုက္က်ဆင္းခဲ့သည္။ လက္ရွိ၌ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ FMI, MTSH (သီလဝါအထူးစီးပြား ေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဘဏ္ႏွင့္ ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္တို႔က စာရင္းဝင္ကုမၸဏီအျဖစ္ ပါဝင္ထားသည္။

၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္တြင္ FMI ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာတစ္ စုသည္ က်ပ္ ၁၄,၀၀၀ ထိရွိေသာ္ လည္း ၂၀၁၇ အတြင္း ေနာက္ဆံုး အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဒီဇင္ ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၂,၀၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။

MTSH သည္ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္တြင္ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၄,၅၀၀ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ က်ပ္ ၃,၀၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္သည္ က်ပ္ ၉,၆၀၀ မွ က်ပ္ ၈,၂၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီ၌ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၃၄,၀၀၀ ရွိရာမွ ဒီဇင္ဘာအတြင္း က်ပ္ ၂၇,၀၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။