ပထမတန္းကို စာေမးပဲြမစစ္ဘဲ တစ္ဦးမက်န္ အတန္းတင္ေပးမည္ဟုဆို

ပထမတန္း(Grade-1) ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေလးမ်ားကုိ စာသင္ခန္းအတြင္းေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ−နစ္ကီ)

 အေျခခံပညာပထမတန္း ကို စာေမးပဲြမစစ္ေဆးဘဲ တစ္ဦး မက်န္ အတန္းတင္ေပးမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးၫြန္႔က ေျပာသည္။

ပထမတန္း(Grade-1) ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ျမန္မာစာအေရး၊ အဖတ္ႏွင့္ သခ်ၤာ တတ္ေျမာက္မႈကို စာေမး ပဲြက်င္းပစစ္ေဆးျခင္းမလုပ္ဘဲ စာသင္ခန္းတြင္ သင္ၾကားသင္ယူ စဥ္ အတန္းပုိင္ဆရာက အကဲ ျဖတ္ျခင္းမ်ဳိးျဖင့္သာ စစ္ေဆးရန္၊ တစ္ႏွစ္လုံးသင္ၾကားခဲ့သည့္ သင္ ခန္းစာမ်ားကို တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ေလ့က်င့္ေစျခင္းျဖင့္ စစ္ေဆးရန္ ပထမတန္းသင္႐ုိး သစ္ သင္ျပနည္းသင္တန္းေပးစဥ္ ကပင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ ေျပာၾကားထားသည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

‘‘ပထမတန္းကို စာေမးပဲြ မစစ္ဘူး။ အကုန္လုံးကို တစ္ ေယာက္မက်န္ အတန္းတင္ေပး မယ္။ တတ္ေျမာက္မႈ ဘယ္လိုစစ္ ေဆးသလဲဆုိေတာ့ တစ္ႏွစ္လုံး စာသင္ေနရင္းနဲ႔ စာသင္ခန္းတြင္း မွာ လုပ္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို သူဘယ္ေလာက္လုိက္လုပ္လဲဆို တာ ဆရာမေတြက အကဲျဖတ္ေန တာရွိတယ္။ ႏွစ္ဆုံးရင္ သူတုိ႔ ဘယ္ေလာက္တတ္လဲဆိုတာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြအားလုံးကို Review ျပန္လုပ္၊ ျမန္မာစာမွာ အေရးအားနည္းေနသလား၊ အဖတ္အားနည္းေနသလား၊ သခ်ၤာအတြက္အခ်က္ အားနည္း ေနသလားဆုိတာ စစ္ေဆးတဲ့ သင္ယူၿပီးစစ္ေဆးျခင္း နည္းလမ္း (Summative Assessment) နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ရလဒ္ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ ဆိုတာ ၾကည့္မယ္’’ဟု ဦးမ်ဳိးၫြန္႔ က ေျပာသည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ပထမတန္း(Grade-1) ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ရလဒ္မ်ားကို စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး တတ္ေျမာက္မႈ အေျခအေနကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္မိဘမ်ားထံ အစီရင္ခံစာေပး ပို႔ကာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆုံး တစ္ႀကိမ္ မိဘမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ ဦးစီးဌာနက ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္စဲြ ျဖင့္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနသိ႔ု အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ထားသည္။

ယခု ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ ႏွစ္တြင္ ပထမတန္းကို သင္႐ုိး ၫႊန္းတမ္းအသစ္ျဖင့္ စတင္သင္ၾကားေနၿပီး သင္႐ုိးၫႊန္း တမ္းအသစ္အရ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တတ္ေျမာက္မႈကုိ စာေမးပဲြျဖင့္ မစစ္ေဆးဘဲ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားက ပညာသင္ႏွစ္စကပင္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္း၏ တတ္ ေျမာက္မႈ အေျခအေနအရည္အ ခ်င္း မွတ္တမ္းကို ပုံမွန္ျဖည့္သြင္း ထားရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည္။

‘‘စာေမးပဲြမစစ္ရဘူးလုိ႔ ေတာ့ အရင္ကတည္းက ေျပာ ထားတယ္။ အေရး၊ အဖတ္ အ တြက္ႏႈတ္ေမး၊ ႏႈတ္ေျဖေလာက္ ေမး႐ုံပါပဲ။ ထုံးစံအတုိင္းဆုိရင္ ေတာ့ အားလုံးကိုေတာ့ အတန္း တင္ေပးရမွာပဲ။ အက်ရွိလို႔မရ ဘူး။ တစ္ပတ္တစ္ခါ ေက်ာင္း သားရဲ႕ အရည္အခ်င္းမွတ္တမ္း ကို အဆင့္ေတြနဲ႔ျဖည့္ရတယ္။ တစ္ႏွစ္လုံး အေျခအေနကုိ ၿခံဳငုံ သုံးသပ္ၿပီး အရည္အခ်င္းမွတ္ တမ္းခ်ဳပ္ ျပန္လုပ္ေပးရမယ္ထင္ တယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆုိတာ အေသးစိတ္ထပ္ၫႊန္ၾကားထား  တာေတာ့ မရွိေသးဘူး’’ဟု ဧရာ၀တီ တုိင္းေဒသႀကီး မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္မွ မူလတန္းျပဆရာ ဦးျမတ္သီဟ ထြန္းက ေျပာသည္။

KG+12 စနစ္အရ ယခင္ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ကစတင္ ကာ သူငယ္တန္း၊ ယခု ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၌ ပထမတန္း တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားကို သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းအသစ္ ျဖင့္ စတင္သင္ၾကားေနသည္။

သင္႐ုိးသစ္အရ မူလတန္း ေအာက္ဆင့္တြင္ သီးျခားစာေမး ပဲြထပ္မံက်င္းပရန္ မလိုဘဲသင္ ၾကားေနစဥ္ စာသင္ခန္းအတြင္း အေမး၊ အေျဖလုပ္ကာ စစ္ေဆးမႈ မ်ဳိးျဖင့္ တတ္ေျမာက္မႈတုိင္းတာ ျခင္းသည္ လုံေလာက္သည္ဟု မူလတန္းသိပၸံသင္႐ုိးေရးဆဲြေရး အဖဲြ႕မွ ေဒါက္တာေကသီေမာ္က ဆုိသည္။

သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းအသစ္ မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေနေသာ သူ ငယ္တန္းႏွင့္ ပထမတန္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တတ္ေျမာက္ မႈကို စာေမးပဲြစစ္ေဆးရန္ မလို အပ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးပါက အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္က ၫႊန္ၾကားထားသည္။

Top News