ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ား လွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္ က်ပ္ဘီလီယံ ၃၀ ေက်ာ္ ကုန္က်မည္ဟုဆို

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသမ်ားသို႔ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ရန္ က်ပ္ဘီလီယံ ၃၀ ေက်ာ္ ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ က်ပ္ေလးဘီလီယံေက်ာ္ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေဌးေအာင္ကေျပာသည္။