အမ်ိဳးသားမ်ား သက္လတ္ပိုင္းလြန္လွ်င္ လိင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ က်ဆင္းႏိုင္

သက္လတ္ပိုင္းအရြယ္ ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ပိုင္း က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳး မ်ား (သို႔မဟုတ္) ေသြးဆံုးၿပီးေနာက္ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာမဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးသားမ်ားလည္း ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ သည္။

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ လစဥ္ဓမၼတာလာမႈ အဆံုးသတ္ၿပီးေနာက္ ကိုယ္ဝန္ရရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ခ်ိန္ကို ေသြးဆံုးၿပီးေနာက္ပိုင္းကာလအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားလည္း အသက္အရြယ္ကိုလိုက္၍ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ၿပီး ယင္းအေျခအေနကို ေဆးပညာအရ Andropause ဟုေခၚသည္။


အသက္(၅၀)ႏွင့္အထက္အရြယ္တြင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ ဖိုေဟာ္မုန္းထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့က်ေသာအေျခအေနကို Andropause ဟုေခၚသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ေဟာ္မုန္းပမာဏႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အသက္အရြယ္အလိုက္ ေျပာင္းလဲမႈအေျခအေနကို Andropause ဟု ေခၚသည္။

အမ်ိဳးသားမ်ား ယင္းအေျခအေန ႀကံဳေတြ႕ရခ်ိန္အတြင္း ဖိုေဟာ္မုန္းပမာဏေလ်ာ့က်ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ သားအိမ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႀကံဳရသကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ကပ္ပယ္အိတ္အတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏို္င္သည္။

ယင္းအေျခအေနေၾကာင့္ ႐ုပ္ပိုင္းသာမဟုတ္ဘဲ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လိင္မႈကိစၥပိုင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရေလ့ ရွိသည္။ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ အိပ္ရခက္ခဲျခင္း၊ စြမ္းအင္နည္းျခင္း၊ ရင္သားမ်ားႀကီးလာျခင္း၊ ကပ္ပယ္အိတ္အရြယ္အစား ေလ်ာ့သြား ျခင္း၊ အေမြးအမွင္မ်ားကြၽတ္ျခင္း၊ အ႐ိုးသိပ္သည္းဆနည္းျခင္း၊ လိင္စိတ္ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ လိင္အဂၤါမသန္စြမ္းႏိုင္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့နည္းျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားၾကား ယင္းကဲ့သို႔  ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရမႈမ်ားစြာ ကြာျခားၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ေသြးဆံုးၿပီးသည္ႏွင့္ ႐ုတ္တရက္ႀကံဳရေလ့ရွိသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား သည္ ယင္းလကၡဏာမ်ား မျပင္းထန္ဘဲ အခ်ိန္ၾကာလာမွ သိသာ လာေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ မ်ိဳးပြားမႈဆိုင္ရာ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားႏွင့္ သုက္ ေသြးအရည္အေသြးက်ဆင္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ယင္းအရြယ္တြင္ရေသာ ကေလး၌ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မား သည္။

ယင္းအေျခအေနႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕သည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ ဆရာဝန္ႏွင့္တိုင္ပင္သင့္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္အညီ စားေသာက္၍ေလ့က်င့္ခန္း ပံုမွန္လုပ္သင့္သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းအေျခအေနတြင္ ေဘးမကင္းေသာေဆးဝါးမ်ား ႏွင့္ ကုသျခင္း ေရွာင္ရွားသင့္ၿပီး ဖိုေဟာ္မုန္းအစားထိုးကုသရန္ စဥ္း စားထားပါက ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို သတိထားရန္ လိုသည္။ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးမွသာ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္သင့္ သည္။

—Ref: TOI

Top News