အထိုင္မ်ားျခင္းေၾကာင့္ ကုိယ္တြင္းအဂၤါမ်ားတစ္ဝိုက္ အဆီမ်ား စုေဝးျဖစ္ေပၚလာႏိုင္

အထိုင္မ်ားျခင္းေၾကာင့္ ဗိုက္ေခါက္ထူလာ႐ံုသာမက မျမင္ႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ကာ ကိုယ္တြင္း အဂၤါမ်ားတစ္ဝိုက္ အဆီမ်ား စုေဝးျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမရွိသည့္ အခ်ိန္ပိုမ်ားျခင္းႏွင့္ ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားတစ္ဝိုက္ အဆီမ်ားစုေဝးျဖစ္ေပၚမႈၾကား ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

လူတိုင္း ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္ လုိအပ္ၿပီး ထိုင္ေနျခင္းက ေလ့ က်င့္ခန္းလံုေလာက္စြာ လုပ္ျခင္းမရွိသူမ်ားအတြက္ ပို၍အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္သည္။


ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားတစ္ဝိုက္ အဆီမ်ား စုေဝးျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားသည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ လက္စတာတကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားက အခ်ိန္ ၾကာျမင့္စြာ မလႈပ္မရွားေနထိုင္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္မညီေသာ အျပဳအမူျဖစ္သည္ကို မိမိတို႔သိရွိထားၿပီး အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါတို႔ကဲ့သို႔ ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း ေျပာသည္။

ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္၊ အထူးသျဖင့္ ႏွလံုးႏွင့္ အသည္းတစ္ဝိုက္တြင္ အဆီမ်ား စုေဝးျဖစ္ေပၚလာပါက အႏၲရာယ္ ရွိသည္။

အထိုင္မ်ားသူမ်ားသည္ ဝမ္းဗိုက္ပိုင္းအဆီပိုမ်ားၿပီး အသည္း တြင္ အဆီစုေဝးျဖစ္ေပၚမႈ ပိုမ်ားသည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာ ၾကားသည္။

အထူးသျဖင့္ လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေစရန္ သီတင္းတစ္ပတ္လွ်င္ မိနစ္ ၁၅၀ ခန္႔ မျပင္းထန္ေသာ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကေန၍ အားစိုက္ရေသာ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပံုမွန္ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းအျပင္ အိပ္ေရးဝေအာင္ ပံုမွန္အိပ္စက္ ျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အညီ စားေသာက္ေနထုိင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္သည္။

—Ref: MNT