သင္႐ုိးသစ္ျဖင့္ စတင္သင္ၾကားမည့္ ဒုတိယတန္းတြင္ စာေမးပဲြေျဖဆုိရန္ မလိုေတာ့

ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္ဗဟုိအဆင့္သင္တန္းအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယမန္ေန႔က က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ ႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာဒုတိယ တန္းကို သင္႐ုိးသစ္ျဖင့္ စတင္ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္႐ုိးသစ္အရ ဒုတိယတန္းကို စာေမးပဲြစစ္ေဆးျခင္း မျပဳလုပ္ေတာ့ေၾကာင္း မူလတန္းအဆင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္မ်ား ေရးဆဲြသည့္ CREATE Project  ၏ ဆရာအတတ္ပညာအဖဲြ႕ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚ၀င္းသိဂႌေက်ာ္ကေျပာသည္။

ဒုတိယတန္း သင္႐ုိးသစ္ ဗဟုိအဆင့္သင္တန္း အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပဲြကို ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္ က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဂၤ လာဒုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေထာက္ၾကန္႔အုပ္ ခ်ဳပ္မႈသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္ လွစ္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ယင္းသို႔ ေျပာၾကားသည္။


ဒုတိယတန္းသင္႐ုိးသစ္တြင္ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸံ၊ လူမႈေရး၊ ဘ၀တြက္တာကြၽမ္း က်င္စရာ၊ စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႔ နီတိ၊ ပန္းခ်ီ၊ ဂီတႏွင့္ ကာယဘာ သာဟူ၍ ၁၀ ခုပါရွိၿပီး တဲြဖက္ သင္႐ိုး၀င္ ဘာသာမပါ၀င္ဘဲ ဘာ သာရပ္အားလုံးကို အဓိကဘာ သာရပ္မ်ားအျဖစ္ သင္ၾကားမည္ ျဖစ္သည္။

သင္႐ုိးသစ္ပါ သင္ခန္းစာ မ်ားႏွင့္ သင္ယူမႈပုံစံသစ္မ်ားသည္ ကေလးမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ၿပိဳင္ဆုိင္ျခင္းထက္ မွ်ေ၀ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ေစေရး ဦးတည္ေရးဆဲြထားၿပီး စာေမးပဲြစနစ္မွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အဆင့္၊ အမွတ္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္ က်ဴရွင္ျပႆနာကိုပါ တျဖည္း ျဖည္း ပေပ်ာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ ေၾကာင္း ေဒၚ၀င္းသိဂႌေက်ာ္က ဆုိသည္။

KG+12 စနစ္သစ္အရ မူလ တန္းေအာက္ဆင့္ အတန္းျဖစ္ သည့္ ဒုတိယတန္းကို ပုံစံက်စာ ေမးပဲြစစ္ေဆးျခင္း(Formal Test) မျပဳလုပ္ဘဲ စာသင္ခန္းတြင္ သင္ၾကားသင္ယူစဥ္ အတန္းပိုင္ဆရာ က အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ဳိးျဖင့္ စစ္ ေဆးျခင္း၊ တစ္ႏွစ္လုံးသင္ၾကား ခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို တစ္ ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ေလ့က်င့္ ေစျခင္းျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ဳိးသာ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဒုတိယတန္းမွာ ပုံစံက် စာ ေမးပဲြဆုိတဲ့ Formal Test မရွိဘူး။ အဓိကကေတာ့ သင္ယူေနစဥ္ စစ္ေဆးျခင္းပဲ။ တစ္ႏွစ္လုံးဆရာမက ကေလးရဲ႕တတ္ေျမာက္မႈကို အၿမဲ Record လုပ္ထားၿပီး လုိတဲ့ ကေလးကို ထပ္ျဖည့္သင္ေပးေန ရမွာ။ တစ္ႏွစ္လုံး အကဲျဖတ္၊ ထပ္ျဖည့္သင္ေနရင္ အထူးတ လည္ Formal Test စစ္ေဆးေနစရာမလုိဘူး’’ဟု သဃၤန္းကြၽန္း ပညာေရးေကာလိပ္ ဒုတိယ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးလည္းျဖစ္သူ ေဒၚ၀င္းသိဂႌေက်ာ္ကေျပာသည္။

 ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ရလဒ္မ်ားကို စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး တတ္ေျမာက္မႈ အေျခအေနကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ မိဘမ်ားထံ အစီရင္ခံစာေပးပုိ႔ကာ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ အနည္းဆုံးတစ္ႀကိမ္ မိဘ မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရမည္ ဟု ဒုတိယတန္းသင္႐ုိးသစ္ သင္ ျပနည္းသင္တန္း လက္စဲြစာအုပ္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

KG+12 စနစ္အရ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္က စတင္ကာ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္း အသစ္ျဖင့္ စတင္သင္ၾကားေနသည္။

ဒုတိယတန္း သင္႐ုိးၫႊန္း တမ္းအသစ္ကို ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) ႏွင့္ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ သည့္ CREATE Project က ေရး ဆဲြထားသည္။

More in News Section