ကိုယ္အေလးခ်ိန္ အနည္းငယ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္႐ံုျဖင့္ ႀကီးမားေသာ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရႏိုင္

သာမန္ထက္ပိုမ်ားေနေသာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို အနည္းငယ္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္႐ံုျဖင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း Cell Metabolism ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ရခက္ေနၿပီး စတင္ရန္ ခက္ခဲေနေသာ္လည္း ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ငါးေပါင္မွ ၁၀ ေပါင္အထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္းသည္ ေပါင္ ၅၀ အထိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္သည္ဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။


ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်ျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္၏ အဆီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားတစ္ဝိုက္ရွိ အဆီမ်ား ေလ်ာ့က်သြားေစႏိုင္သည္။ အသည္းတစ္ဝိုက္ အဆီမ်ားလည္း ေလ်ာ့က်သြားၿပီး ေသြးေပါင္ေလ်ာ့ကာ အင္ဆူလင္ကို ခႏၶာကိုယ္က အသံုးခ်ႏုိင္မႈ ပို အားေကာင္းလာႏိုင္သည္။

ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားျခင္းေၾကာင့္ ေသြးထဲရွိ ကိုလက္စထေရာ ပမာဏျမင့္မားၿပီး ႏွလံုးေသြးေၾကာမ်ားထဲတြင္ အဆီကဲ့သို႔ေသာအရာမ်ား ျဖစ္ေပၚကာ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားသည္။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ၁၀ ေပါင္ခန္႔ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ မေကာင္းေသာ ကိုလက္စထေရာပမာဏကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္သည္။

ကုိယ္အေလးခ်ိန္ကို က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းၾကာင့္ အသည္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ပိုအားေကာင္းလာၿပီး အိပ္စက္ရပိုေကာင္းျခင္းႏွင့္ ေျခာက္လအတြင္း စိတ္ႏွင့္ကိုယ္ ေပါ့ပါးျခင္းကဲ့သို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိိႏိုင္သည္။

အစားအေသာက္ဆင္ျခင္ၿပီး ၁၂ ပတ္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္႐ံုျဖင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ အနည္းဆံုးေျခာက္ေပါင္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္ေရာင္ရမ္းမႈအႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အ႐ိုးအဆစ္မ်ား သန္မာေစၿပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားျခင္းေၾကာင့္ ဒူးႏွင့္အဆစ္မ်ားအေပၚ ဖိအားပိုလာကာ အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သာမန္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။                                        

—Ref: MNT