ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ က်ပ္သန္း ၁,၆၀၀ ေက်ာ္သုံးရန္လ်ာထား

 ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲအတြက္ အသံုးစရိတ္ က်ပ္သန္း ၁,၆၀၀ ေက်ာ္သံုးစြဲရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးစိုးရယ္က ေျပာသည္။

ယမန္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းတြင္ ၂၀၁၈ ဧၿပီမွ စက္တင္ ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ ရ ေငြ၊ သံုးေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ရွင္းလင္းစဥ္ ၎က ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေျပာင္းလဲ ေရးကာလျဖစ္သည့္ အဆိုပါ ေျခာက္လအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က စုစု ေပါင္းအသံုးစရိတ္ က်ပ္သန္း ၄,၅၀၀ ခန္႔ သံုးစြဲရန္ လ်ာထားသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္႐ုံးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း၊ ေဒသ၊ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ုံး မ်ားအတြက္ သာမန္အသံုးစရိတ္ က်ပ္သန္း ၂,၈၀၀ ေက်ာ္သံုးစြဲရန္ လ်ာထားသည္။

လက္ရွိတြင္ လႊတ္ေတာ္အ သီးသီးမွ လစ္လပ္ေနသည့္ မဲဆႏၵ နယ္ ရွစ္ခုရွိၿပီး ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲကို ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္က ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအ ေ၀း၌ ေျပာၾကားထားသည္။

လစ္လပ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္လဲခ်ားမဲဆႏၵနယ္တို႔ ျဖစ္သည္။ တိုင္းေဒ သႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မ်ားအနက္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပဲခူး၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ မေကြးတိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ တစ္ေနရာစီလစ္လပ္ေနသည္။

ထို႔ျပင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ရွမ္းတိုင္းရင္း သားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးစိုင္းေက်ာ္

More in News Section