၂၁ ရာစုပင္လုံ ဆက္လက္က်င္းပႏုိင္ေရး အေလးအနက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု PNLO ထုတ္ျပန္

 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ -၂၁ ရာစုပင္လုံ ဆက္လက္က်င္းပႏုိင္ေရး အေလးအနက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြား မည္ဟု တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ ေရးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္(PNLO) က ေၾက ညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ကဒူးႀကီးေဒ သ၌ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္မွ ၁၄ ရက္ အထိ က်င္းပေသာ PNLO ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံအၿပီး ဇန္ န၀ါရီ ၁၅ ရက္စဲြျဖင့္  ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ၂၁ ရာစုပင္ လုံဆက္လက္    က်င္းပႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံတတိယအ စည္းအေ၀းကို ဇန္န၀ါရီလကုန္ တြင္ က်င္းပရန္ အစုိးရ၊ တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ NCA  လက္္မွတ္ထိုးအ ဖဲြ႕မ်ားမွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ မ်ားတက္ေရာက္သည့္ NCA အ ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ ညႇိ ႏႈိင္းအစည္းအေ၀းက ဆုံးျဖတ္ ထားေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားအ ဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား အ ဆင္ေျပစြာ က်င္းပခြင့္မရဘဲ တားဆီးခံရ၍ ညီလာခံရက္ေရႊ႕ဆုိင္း ရမည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနသည့္ အေပၚ PNLO က ယခုကဲ့သို႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

PNLO သည္ NCA အေပၚ အခုိင္အမာရပ္တည္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မႈကို အင္တုိက္အား တုိက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုညီၫြတ္ေရးတုိ႔ ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုထူ ေထာင္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာေရး နည္းလမ္းကို အလုိအပ္ဆုံးႏွင့္ အေကာင္းဆုံးနည္း လမ္းအျဖစ္ ခံယူ၍ အေက်အလည္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ အားလုံးလက္ ခံႏုိင္မည့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာ တူစာခ်ဳပ္ ရရွိ ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု PNLO က ထုတ္ျပန္ သည္။

ထုိမွတစ္ဆင့္ ျပည္နယ္သစ္ မ်ား ေပၚထြန္းခြင့္ရွိေသာ ဒီမုိက ေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူ ေထာင္ေရး    ပအုိ၀္းျပည္သူမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုဖြားညီ အစ္ကိုေမာင္ႏွစ္မမ်ားႏွင့္ အတူ တကြ    ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ မည္ဟုထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

PNLO ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံတြင္ ေခါင္းေဆာင္ျပန္ လည္ေရြးခ်ယ္ရာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္သူရိန္သည္ အဖဲြ႕ ဥကၠ႒ျဖစ္လာသည္။  ၎သည္ ယခင္က ဒုဥကၠ႒တာ၀န္ယူထား သူျဖစ္သည္။ ယခင္ဥကၠ႒ခြန္ျမင့္ ထြန္းသည္  ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြး ခ်ယ္ခံရသည္။   ညီလာခံတြင္ PNLO ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ခုနစ္ဦးအပါအ၀င္ ဗဟုိေကာ္မ တီ ၁၇ ဦး ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ PNLOဦးေဆာင္နာယက ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာသည္    ေခါင္းေဆာင္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္မႈတြင္ ပါ၀င္ ျခင္းမျပဳဘဲ  လက္ရွိတာ၀န္သာ ဆက္လက္ရယူထားသည္။

More in News Section