ပညာေရးေလာကတြင္ ပြဲဆူေနေသာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းဥပေဒၾကမ္း

ပုဂၢလိကစာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရွိ စာသင္ခန္းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

ဦးသိန္းစိိန္အစိုးရလက္ ထက္ ၂၀၁၁ က ျပ႒ာန္း ထားသည့္ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး ပုဂၢလိကေက်ာင္းဥပေဒ တစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ဒီခ်ဳပ္အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းေနသည္။

ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲ (အေျခခံပညာက႑) ၌ ပုဂၢလိကေက်ာင္း ဥပေဒမူၾကမ္း အပါအဝင္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းသံုးခုကို စတင္ခ်ျပခဲ့ သည္။

အသက္ဝင္ေနဆဲ ကိုယ္ပိုင္ ေက်ာင္းဥပေဒတြင္ ပညာေရးဝန္ ႀကီးဌာန အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ား၏ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို သင္ ၾကားေသာ အေျခခံပညာ ပုဂၢလိ ကေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္အခ်က္မ်ားသာ ပါဝင္ခဲ့သည္။ အ သစ္ျပ႒ာန္းမည့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္း ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ အေျခခံပညာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားသာမက ဘြဲ႕ ႏွင့္ ဘြဲ႕လြန္အဆင့္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးဆုိင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ပုဂၢလိကေက်ာင္း၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ ပုဂၢလိကေက်ာင္း၊ ဘာသာရပ္သင္ပုဂၢလိကေက်ာင္း မ်ားကိုပါ ဥပေဒတစ္ခုတည္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။

ပုဂၢလိကေက်ာင္းဆရာမ်ား အတြက္ ရပိုင္ခြင့္ တင္းက်ပ္မႈမ်ား ရွိေနသည့္ လက္ရွိက်င့္သံုးေန ေသာ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း မ်ား ရွိလာမည္လားဟု ေမွ်ာ္လင့္ ခဲ့ေသာ္လည္း မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္း ထြက္မကိုက္ဟု ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း သင္ဆရာအခ်ိဳ႕က ဖြင့္ဟသည္။

‘‘ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ က လုိင္စင္မရွိဘဲ စာသင္ရင္ သံုး လကေန ေျခာက္လအထိ ေထာင္ က်မယ္။ ေငြဒဏ္သိန္း ၂၀။ ရဲက စာသင္ေက်ာင္းကို အခ်ိန္မေရြး ဝင္စစ္လုိ႔ရတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးရွိ တယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MTF) အတြင္းေရးမွဴး၊ ပုဂၢလိက ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းတစ္ခု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မင္းခန္႔က ေျပာသည္။

အသက္ဝင္ဆဲ ကိုယ္ပိုင္ ေက်ာင္းဥပေဒ၌ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ဆရာ လက္မွတ္မရွိဘဲကိုယ္ပိုင္ ေက်ာင္း၌ သင္ၾကားပါက တစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္သိန္းထက္မပို ေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္ စလံုးျဖစ္ေစခ်မွတ္ရမည္ဟု ေဖာ္ ျပထားသည္။

အသစ္ျပ႒ာန္းမည့္ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ပုဂၢလိ က ေက်ာင္းဆရာလက္မွတ္မရွိဘဲ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါက အနည္းဆံုး သံုး လမွ အမ်ားဆံုးေျခာက္လထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သိန္း ၂၀ ထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ ထားသည္။ ျပစ္မႈမ်ားကို ရဲအေရး ယူပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္ဟု ဥပေဒမူၾကမ္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပင္ဆင္ ေသာ ဥပေဒၾကမ္းအရ ေထာင္ ဒဏ္ေလ်ာ့နည္းသြားေသာ္လည္း ေငြဒဏ္ အဆ ၂၀ ခန္႔ မ်ားျပားလာ သည္။

‘‘ရပ္ကြက္ထဲမွာ ကိုယ့္အနီး အနား ပတ္ဝန္းက်င္က ကေလး သံုးေလးငါးေယာက္ကို ေငြေၾကး အက်ိဳးအျမတ္မယူဘဲ စာျပေပး ရင္ေတာင္ မလိုသူက ရဲတုိင္ခဲ့လို႔ ေက်ာင္းဆရာလက္မွတ္မရွိရင္ တရားစြဲ ေထာင္ခ်ခံရမွာ’’ဟု စာ သင္သက္ ႏွစ္ ၂၀ ရွိ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းဆရာ ဦးႏိုင္ဝင္းလတ္က ဆိုသည္။

အသစ္ျပ႒ာန္းမည့္ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကား မႈဦးစီးဌာန ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ ေနသည့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား ပါဝင္လာျခင္းသည္ ၂၀၁၇အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ Horizon Inter-national School ကို အေရးယူမႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိႏိုင္ ေၾကာင္း ပုဂၢလိကေက်ာင္းပညာ ေရးအသိုင္းအဝိုင္းက သံုးသပ္ သည္။ တူရကီႏုိင္ငံအာဏာသိမ္း မႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Horizon International School ကိုအေရးယူရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန က တရားစြဲဆိုေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ တကာေက်ာင္းမ်ားကို အေရးယူ အျပစ္ေပးႏိုင္သည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္း ခ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မရွိျခင္း ေၾကာင့္ အခက္ေတြ႕ခဲ့သည္။

‘‘ႏုိင္ငံတကာက လာၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဖက္စပ္ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ႏိုင္ ေအာင္ သူတို႔ကိုပါ ဒီဥပေဒထဲ ထည့္ဆြဲထားတာေပါ့။ ေက်ာင္းအ မ်ိဳးအစားေတြအားလံုး ဒီထဲပါေပ မယ့္ ဒီဥပေဒနဲ႔တင္ ၿပီးမသြားဘူး။ ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ နည္း ဥပေဒေတြ ထြက္လာဦးမွာ။ မၿပီးခင္ ဗမာမျမင္ေစနဲ႔ဆုိသလို ေစတနာေတြ ေစာေနတာလည္း ရွိတာေပါ့’’ဟု ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲက ဆုိသည္။

တူရကီႏုိင္ငံတြင္ မေအာင္ ျမင္ေသာ အာဏာသိမ္းမႈၿပီး ေနာက္ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္ သည္ဟု စြပ္စြဲခံရေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု သံသယရွိ ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သာ ေကတ ႐ႈခင္းသာၿမိဳ႕ပတ္လမ္းရွိ တူရကီႏုိင္ငံသားပိုင္ Horizon ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းကို ၂၀၁၆ ဇူလုိင္က ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ မ်ား ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္အၿပီး Horizon Inter-national School ကို ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လႊဲေျပာင္းရယူၿပီး Bright Future International Education Service ကုမၸဏီအ ျဖစ္ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ဧၿပီ ၂၈ ရက္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အဆိုပါေက်ာင္းကို ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္ ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။ အ ၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ပတ္ သက္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွတ္ ပံုတင္မရွိဘဲ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိသည္ဆုိကာ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ၂၀၁၇ ဇူလုိင္ ၁၃ရက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴးက တရားလိုျပဳလုပ္၍ BFI ေက်ာင္းတည္ေထာင္သူကို သာေကတ အမွတ္ (၂) နယ္ေျမ ပိုင္ရဲစခန္း၌ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း မွတ္ပံုတင္ဥပေဒအရ အမႈဖြင့္ခဲ့ၿပီး ယင္းအမႈကို မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ (စီ အုိင္ဒီ)က စစ္ေဆးေနသည္။ ဒုတိ ယအႀကိမ္ အမႈဖြင့္ခံရၿပီးေနာက္ အဆုိပါေက်ာင္းကို Shu Khinn Thar International College အ မည္သို႔ ထပ္မံေျပာင္းလဲကာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

အဆုိပါ ေက်ာင္းအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမရွိေၾကာင္း၊ Horizonေက်ာင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းျဖစ္ေန၍ ပညာေရးဝန္ ႀကီးဌာန၏ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွတ္ ပံုတင္ဥပေဒႏွင့္ လံုးဝမသက္ဆုိင္ ေၾကာင္း ေက်ာင္းတာဝန္ရွိသူမ်ား က ပထမအႀကိမ္ အမႈဖြင့္ခံရစဥ္ ကပင္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

အသစ္ျပ႒ာန္းမည့္ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းဥပေဒတြင္ Shu Khinn Thar International College ကဲ့သို႔ေက်ာင္းမ်ိဳးပါ အက်ံဳးဝင္လာျခင္း ေၾကာင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္မႈအတြက္ ကန္႔သတ္ ခ်က္မ်ား မ်ားျပားလာေၾကာင္း ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းတည္ေထာင္သူ အခ်ိဳ႕က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ပုဂၢလိကေက်ာင္း ဥပေဒ မူၾကမ္းအရ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမွတ္ ပံုတင္လက္မွတ္ကို အျခားသူ (သို႔ မဟုတ္) အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုအား လႊဲေျပာင္းသံုးစြဲခြင့္မျပဳရန္၊ မွတ္ပံု တင္လက္မွတ္ပါ အခ်က္အလက္ တစ္ခုခုကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္း မျပဳရန္ အခ်က္မ်ားပါ ပါဝင္လာ သည္။ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ကို ကာလအကန္႔အသတ္ျဖင့္ ရပ္ ဆုိင္းျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ပယ္ဖ်က္ ျခင္းျပဳသည့္ ကာလတြင္ အဆုိပါ ပုဂၢလိကေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ခြင့္ မျပဳရန္ ဥပေဒက ကန္႔သတ္ထား သည္။

‘‘ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းအမ်ားစု က ျပည္တြင္းက ဆရာ၊ ဆရာမ အၿငိမ္းစားေတြ တည္ေထာင္ၾက တာ မ်ားတယ္။ သူတို႔မရွိေတာ့ခ်ိန္ မွာ သားသမီးျဖစ္ျဖစ္ လက္ဆင့္ ကမ္းရတာမ်ိဳး ရွိတာမ်ိဳးမွာ ဒီအ ခ်က္ေတြက ၿငိတာမ်ိဳးေပါ့’’ဟု ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းပိုင္ ရွင္တစ္ဦးက ဆုိသည္။

ယင္းအျပင္ ပုဂၢလိကကိုယ္ ပိုင္ေက်ာင္း ဥပေဒမူၾကမ္းအရ သတ္မွတ္သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ အေၾကာင္းအ ရာမ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ထားသည္။

ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား မတူညီ ေသာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းအားလံုး ကို ဥပေဒတစ္ခုတည္းက ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ မ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ား ပိုမိုတင္းက်ပ္ လာႏုိင္ေၾကာင္း ပုဂၢလိကဆရာ အခ်ိဳ႕က ဆုိသည္။

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားကို စ တင္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳၿပီး ေျခာက္ႏွစ္ ေက်ာ္အၾကာ ယခု ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ပုဂၢလိက ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ၆၀၀ ခန္႔ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပုဂၢလိက ဆရာအစုအဖြဲ႕၏ မွတ္တမ္းအရ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း မ်ားတြင္ သင္ၾကားေနသည့္ ဆရာ၊ဆရာမ ႏွစ္သိန္းခန္႔ရွိသည္။ တစ္ ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ဆရာ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူ ခုနစ္ေသာင္း ေက်ာ္ ရွိေနေသာ္လည္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက လက္မွတ္ခ်ထား ေပးသည့္ အေရအတြက္သည္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ငါးေထာင္ ေက်ာ္သာရွိေသးသည္။

‘‘ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာက ေက်ာင္းေတြက်ေတာ့ အမ်ားႀကီး ဖြင့္ခြင့္ေပးထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ သင္မယ့္ဆရာေတြက်ေတာ့ လုိင္စင္ ေတြ ေသခ်ာခ်ထားမေပးဘူး။ ၿပီး ခဲ့တဲ့ႏွစ္တုန္းက ပိုက္ဆံေတြသြင္း ထားတယ္။ သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ပဲ Pass ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ေနျပည္ေတာ္အထိ ေရာက္တယ္ လည္း ေျပာတယ္။ ၁၀ လေလာက္ရွိေနၿပီ ေစာင့္ေနတာ။ အခုထိ လက္မွတ္မရေသးဘူး’’ဟု ဦးေက်ာ္မင္း ခန္႔က ေျပာျပသည္။

လက္ရွိ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ဥပေဒအရ ပါရဂူဘြဲ႕ (သို႔မဟုတ္) ပညာေရးဘြဲ႕ရရွိသူ၊ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရ ရွိၿပီး ဆရာအတတ္ပညာဆုိင္ရာ ဒီပလိုမာ (သို႔မဟုတ္) လက္မွတ္ ရရွိသူမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ဆရာ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ခ်က္ ခ်င္းထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘြဲ႕တစ္ခုခုသာရရွိၿပီး ကိုယ္ပိုင္ ေက်ာင္းဆရာလက္မွတ္ေလွ်ာက္ ထားပါက ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ သင္ၾကားမႈအေတြ႕အႀကံဳ ငါးႏွစ္ရွိရ မည္ျဖစ္သည္။ ေျဖေလွ်ာ့မႈတစ္ခု အေနျဖင့္ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရထားေသာ္ လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဖြင့္ လွစ္ထားေသာ ရက္တုိသင္တန္း ဆင္း လက္မွတ္ရရွိထားပါက ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာမွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ထုတ္ေပးမည္ဟု ကိုယ္ ပိုင္ေက်ာင္းဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

သို႔ေသာ္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနက အဆုိပါရက္တိုသင္တန္း ကို ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးကတည္းက တစ္ ႀကိမ္သာ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ က ဖြင့္လွစ္ေသာ ရက္တို သင္တန္းကို တက္ေရာက္ခြင့္ရသူ အနည္းငယ္သာ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ဆရာမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ရရွိ ထားေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းႏွစ္ မ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္လုိသူ မ်ားသည္ ငါးႏွစ္ေထာက္ခံခ်က္ကို သာ ျပည့္ေအာင္စုေနရသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

ယခု ျပ႒ာန္းမည့္ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းဥပေဒမူၾကမ္းတြင္လည္း အသက္ဝင္ဆဲ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ဥပေဒပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအ တုိင္း ဆက္လက္ထည့္သြင္းထား သည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းဥပေဒၾကမ္း ေအာက္တြင္ ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား အစံု ေရာထည့္ၿပီး ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္ပါဝင္လာ၍ လုပ္ငန္းမတြင္ က်ယ္ျခင္း၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ား ျခင္းတုိ႔ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း N3 ႏွင့္ TSEC ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ထားသူ ေဒါက္တာ ညီညီႏိုင္က ေျပာသည္။

‘‘ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစားေတြ ေရာထည့္လိုက္ေတာ့ ႀကီးၾကပ္တဲ့ အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ကအစ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးနဲ႔ လူေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔ ဖြဲ႕ ထားတယ္။ ေက်ာင္းေသးေသး ေလးေတြက ဒီေလာက္ထိ မလုိေပ မယ့္ ပိုတင္းက်ပ္လာတာ၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားလာတာေပါ့။ ေျမေနရာသတ္မွတ္ခ်က္ ကိစၥကလည္း အခု ဘယ္ေလာက္ေနရာရွိမွဆိုတာ မပါလာေသးဘူး။ ေျမဧက ဘယ္ေလာက္ရွိရမယ္ဆုိတာပါလာရင္ ရန္ကုန္လိုေနရာမ်ိဳးမွာ တျခား ပုဂၢလိကေကာလိပ္ေတြ၊ ႏုိင္ငံ တကာေက်ာင္းေတြက အဆင္ေျပ ႏုိင္ေပမယ့္ SME လုပ္ငန္း ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေလးေတြက ဘယ္လိုမွ အဆင္မေျပဘူး’’ဟု ၎ကေျပာ သည္။

ပုဂၢလိကေက်ာင္းဆရာမွတ္ ပံုတင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံႏိုင္ေသာ္လည္း ရက္တုိသင္တန္း ဖြင့္လွစ္မႈကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဥပေဒအတိုင္း အတိအက် အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လိုေၾကာင္းပုဂၢလိက ဆရာအသိုင္းအဝိုင္းက ေတာင္းဆုိသည္။

‘‘ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ သင္ၾကား သူ ဆရာအားလံုးမွာ မွတ္ပံုတင္ ရွိကိုရွိရမယ္ဆုိတဲ့ အေနအထား ျဖစ္လာတယ္။ ဥပေဒအရ လက္ မွတ္ရွိၿပီးသားသူေတြကိုပဲ ခန္႔ခြင့္ရွိ တာ။ လက္မွတ္ရွိၿပီးသား ဆရာ ေတြကို ေက်ာင္းေတြက ဝိုင္းၿပီးလု ၾကတဲ့အခါ ရွိတဲ့အေရအတြက္က ေက်ာင္းအေရအတြက္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ မယ္ဆုိရင္ နည္းေနေသးတယ္။ ဥပေဒအရ အေရးယူမယ္ဆုိရင္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ေလွ်ာက္ခ်င္ သူေတြကိုလည္း ေလွ်ာက္ႏုိင္ ေအာင္ ဥပေဒက အာမခံေပးရမွာ’’ ဟု ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ဆရာမ်ား အသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာဇီဝက ေျပာသည္။

ဥပေဒအသစ္ ျပ႒ာန္းၿပီးပါ က ပုဂၢလိကေက်ာင္းဆရာမ်ားအ တြက္ ရက္တိုသင္တန္းမ်ား ဖြင့္ လွစ္ျခင္းကို တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ နီးစပ္ရာ ပညာ ေရးေကာလိပ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္း ပိတ္ရက္မ်ား၌ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သံုး ႀကိမ္ခန္႔ ဖြင့္လွစ္ေပးသင့္သည္ဟု ပုဂၢလိကေက်ာင္းဆရာအခ်ိဳ႕က အႀကံျပဳသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ပုဂၢလိက ေက်ာင္းဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ဒီ ဇင္ဘာ ၁၀ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒမူၾကမ္းပါ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ ပုဂၢလိကပညာ ေရးအသိုင္းအဝိုင္းရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားထံမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူခဲ့ သည္။ အဆုိပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ကို လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ ႀကီးဌာနသို႔ ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ေထာင္ခ်ႏိုင္ သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ပယ္ဖ်က္ရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။

‘‘ဆရာတုိ႔ကေတာ့ ဥပေဒေရးဆြဲေပးလိုက္တာပဲေပါ့။ ျပ႒ာန္းမွာ က လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းမွာျဖစ္ တဲ့အတြက္ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ လႊတ္ေတာ္က အတည္မျပဳခင္မွာ အႀကံျပဳခ်က္ေပးပို႔ရင္ လက္ခံစဥ္း စားေပးမွာေပါ့’’ဟု ပညာေရးဝန္ ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာခုိင္ၿမဲက ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အ ေတာ္ကို အႏၲရာယ္ႀကီးတဲ့ ဥပေဒ ျဖစ္ေနတယ္။ စာသင္တဲ့ဆရာက လက္နက္လည္း မရွိဘူး။ ေဆာ့ဖ္ ပင္၊ ေဘာပင္၊ ခဲတံပဲရွိတယ္။ ဒါ ေတြကို ရဲအေရးပိုင္အျဖစ္ ေဖာ္ ေဆာင္ထားျခင္းဟာ ဆရာေတြကို ေထာင္က်သြားေစႏုိင္တဲ့ဘက္ကို ဦးတည္တာ။ အဲဒါမ်ိဳးေတြကို လက္မခံႏုိင္ဘူး’’ဟု ဦးေက်ာ္မင္း ခန္႔က ဆုိသည္။