ႏွာေခါင္းလန္ေမ်ာက္မ်ားကို မ်ဳိးျပဳန္းတီးလုနီးပါး ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၲရာယ္မွ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့

သစ္ပင္ေပၚတြင္ ျမင္ရေသာ ႏွာေခါင္းလန္ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ Zuofu Xiang

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး နယ္ေျမသတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရွားပါး စာရင္းဝင္ ႏွာေခါင္းလန္ေမ်ာက္ မ်ား မ်ဳိးျပဳန္းတီးလုနီးပါး ၿခိမ္း ေျခာက္မႈအႏၲရာယ္မွ ေလ်ာ့က် လာသည္ဟု  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ သစ္ပင္ ပန္းမန္မ်ားအဖြဲ႕ (FFI)မွ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ကြၽမ္း က်င္ပညာရွင္ ဦးေငြလြင္ကေျပာ ၾကားသည္။


ႏွာေခါင္းလန္ေမ်ာက္မ်ား၏ ေကာင္ေရကို တိက်စြာ ထုတ္ျပန္ ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ၎ တို႔ ေနထိုင္က်က္စားမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ အႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့က်လာ၍ မ်ဳိးစိတ္တိုးတက္ရွင္သန္ေရး အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း ဦးေငြလြင္ကေျပာသည္။

‘‘အေကာင္ေရတိုးလာတယ္၊ ေလ်ာ့သြားတယ္ဆိုတာထက္ သူ႔ရဲ႕ျပႆနာကေတာ့ ေလ်ာ့သြား တယ္’’ဟု ဦးေငြလြင္ကေျပာသည္။

အေရွ႕ဟိမဝႏၲာေဒသ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ေဒသမ်ားအတြင္း သြားလာ က်က္စားသည့္ ျမန္မာ့ႏွာေခါင္း လန္ေမ်ာက္မ်ားသည္ အမဲလိုက္ ျခင္းႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ တရား မဝင္ ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ တရားမဝင္ သစ္ခုတ္လွဲျခင္း၊ သစ္ေတာျပဳန္း တီးျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရၿပီး ယင္း အခ်က္မ်ားသည္ ေရအားလွ်ပ္ စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္ေသာ အ ေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟုဆိုသည္။

ေဒသခံ ျပည္သူလူထု အေျခ ျပဳ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အမဲလိုက္ ျခင္းကို ကာလတိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ က လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ ေသာ ႏွာေခါင္းလန္ေမ်ာက္မ်ဳိး စိတ္မ်ားကို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး သေဘာတူညီမႈေၾကာင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္ သစ္ပင္ခုတ္လွဲျခင္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။

ႏွာေခါင္းလန္ ေမ်ာက္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ျမန္ မာႏိုင္ငံတြင္ အီေမာဘြန္းအမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ ႏြီက်န္းေတာ္ဝင္ေတာင္ၾကား အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေရးနယ္ေျမအသစ္အျဖစ္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္တိုးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ႏွာေခါင္းလန္ေမ်ာက္မ်ား က်က္စားရာ အီေမာဘြန္းေဘးမဲ့ ေတာကို အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္အျဖစ္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ၂၀၁၆ က ေၾကညာခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ အသစ္အျဖစ္ ဝန္ႀကီးဌာနက ေၾက ညာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

‘‘သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမသတ္မွတ္ျခင္းနဲ႔ နယ္စပ္ ျဖတ္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းေတြကို တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မယ့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ အတူ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ဒီလုိ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ဇီဝမ်ဳိးစံု ထိန္း သိမ္းေဆာင္ရြက္ေရးနဲ႔ ေရရွည္ တည္တ့ံမယ့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈေတြကိုလည္း တစ္ပါတည္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု FFI  ဒါ႐ိုက္တာဖရန္႔ မြန္းဘတ္က ေျပာသည္။

မ်ဳိးျပဳန္းတီးလုနီးပါး ျဖစ္ သည့္ ျမန္မာ့ႏွာေခါင္းလန္ေမ်ာက္ မ်ဳိးစိတ္ကို ၂၀၁၀ တြင္ FFI မွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိး ကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေရး ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ဦးေငြ လြင္က ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ ႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ရွိ သစ္ေတာမ်ားအတြင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ သည္။