ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျမင္ေတြ႕ရေတာ့မည္

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တည္ေထာင္သူ မာ့ခ္ ဇူကာဘက္က ၂၀၁၈ တြင္ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္ေပၚတြင္ ျပျပင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သႏၷိ႒ာန္ျပဳ ထားၿပီး မၾကာမီ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျမင္ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စီအီးအိုက အ သံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ဆက္ သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ား ဦးစားေပး ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ စီစဥ္မည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီ မ်ား၊ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ထက္ပိုဦး စားေပးမည္ဟု ဆိုသည္။

မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားအ ၾကား ရင္းႏွီးေသာ ေျပာဆိုဆက္ သြယ္မႈမ်ား ေဖာ္ျပသည့္ပို႔စ္မ်ားကို ဦးစားေပးရန္ ေဖစ့္ဘြတ္ခ္က ရည္ ရြယ္ထားျခင္းႏွင့္အတူ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္သံုးစြဲသူမ်ား ၾကည့္႐ႈေန သည့္ ဗီဒီယိုမ်ား၊ သတင္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တင္ျပမႈမ်ားကို ဦးစားေပးမႈ ေလွ်ာ့ခ်မည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ျပန္ လည္ထိန္းညႇိျခင္းဟု ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ဒုတိယဥကၠ႒ အဒမ္ေမာ့ဆီရီက ကင္ပြန္းတပ္သည္။ ထိုသို႔ဗီဒီယို ႏွင့္ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာပို႔စ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပို႔စ္မ်ား မၾကာ ေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း စံုၿပံဳေရာက္ ရွိလာသျဖင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေရးပါ ဆံုး ကိစၥျဖစ္သည့္ မိသားစု မိတ္ ေဆြမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္ အလွန္ ဆက္သြယ္ျခင္းသည္ေဘး သို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္ဟု မာ့ခ္ဇူ ကာဘက္က ေျပာၾကားထား သည္။

လက္ရွိတြင္ မိမိတို႔သည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚ၌ အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာၾကာ ေနသနည္းဆိုသည္ကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ၿပီး လူငယ္မ်ားၾကား မည္မွ်အဓိပၸာယ္ရွိရွိ ဆက္သြယ္ ေနသနည္းဆိုသည္ကို တန္ဖိုးထား မႈေလ်ာ့ေနသည္ဟု  ဒုဥကၠ႒ေမာ့ ဆီရီက ဆိုသည္။

ယင္းအတြက္ မိမိတို႔၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္သည္ ၂၀၁၈ တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚ၌ ကုန္ဆံုး ေသာ အခ်ိန္သည္ ကုန္သင့္ကုန္ ထိုက္၍ အသံုးျပဳေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ ေရး ေသခ်ာေစရန္ ျဖစ္သည္ဟု ဇူကာဘက္က ေျပာၾကားသည္။

မိမိတို႔ အစီအစဥ္ကို စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္ႏွင့္ အမွ် စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မီဒီယာ ႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၏ ပို႔စ္မ်ား ကို ျမင္ေတြ႕ရ နည္းလာလိမ့္မည္ ဟု ဇူကာဘက္က ၎၏ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ တရားဝင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ လစဥ္အသံုးျပဳသူ ႏွစ္ဘီလီယံေက်ာ္ရွိေသာ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္အေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ား၏ ပို႔စ္မ်ားကို ဆက္လက္ တန္ဖိုးထားမည္ဟု ဒုတိယဥကၠ႒ ေမာ့ဆီရီက ေျပာၾကားၿပီး စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားအ ေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ပို႔စ္မ်ားေအာက္ တြင္ လူမ်ားအျပန္အလွန္ေျပာဆို မႈရွိလာရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ဆို ပါက ၎တို႔ အမွတ္တံဆိပ္ကို လူမ်ား News Feed တြင္ ပိုမိုေတြ႕ ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ ဟု ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ယခုအေျပာင္းအလဲ မ်ားသည္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို မထိ ခိုက္ႏိုင္ဘဲ ေၾကာ္ျငာမ်ားမွာ သီးျခားစနစ္တစ္ခုျဖင့္ လည္ပတ္ေသာေၾကာင့္ဟု ေမာ့ဆီရီက ေျပာသည္။

—Ref:CNN/FB