ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း အြန္လုိင္းမွ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားမႈ ေအာ္ပေရတာ MyTel အမ်ားဆုံးရဟုဆုိ

စတုတၳေျမာက္ဆက္သြယ္ ေရးေအာ္ပေရတာ MyTel သည္ ၂၀၁၇ အတြင္း အြန္လုိင္းေပၚကအ လုပ္ေလွ်ာက္ထားလႊာအမ်ားဆုံး ရရွိခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္အကုိင္ရွာ ေဖြေရး၀က္ဘ္ဆိုက္ work.com.mm က ဇန္န၀ါ ရီ ၁၁ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။

လူဦးေရတစ္ေသာင္းခုနစ္ ေထာင္ေက်ာ္သည္ အြန္လုိင္းအ သုံးျပဳ၍ တစ္ႏွစ္အတြင္း MyTel ေအာ္ပေရတာထံ အလုပ္ေလွ်ာက္ ထားခဲ့သည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ လူဦးေရ ၈,၇၀၀ ေက်ာ္သည္ Max Myanmar Holding ကုမၸဏီလီမိ တက္ထံ အလုပ္အကုိင္ေလွ်ာက္ ထားခဲ့ေၾကာင္း ယင္း၀က္ဘ္ဆုိက္ က ေဖာ္ျပသည္။

MyTel သည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း လစ္လပ္အလုပ္အကုိင္ ၁၈၃ ခုကုိ အြန္လုိင္းမွ တိုက္႐ုိက္ေခၚယူခဲ့ သည္။ ၂၀၁၈ အတြင္းလုပ္ငန္း လည္ပတ္မည့္ MyTel သည္ တုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီး ၌ ၀န္ထမ္းသုံးေထာင္ေက်ာ္ ခန္႔ အပ္မည္ဟု MyTel ေအာ္ပေရတာ မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္မင္း ဦးက ေျပာသည္။

MyTel အေနျဖင့္ အြန္လုိင္း မွတစ္ဆင့္ အလုပ္အကုိင္ေခၚယူ ရာတြင္ ႐ုံးတြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈရာထူး ကုိသာ အမ်ားဆုံးေခၚယူခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာစာရင္းအရ MyTl တြင္ ခန္႔အပ္ၿပီး၀န္ထမ္း ၅၀၀ ခန္႔ရွိသည္။

MyTel သည္ ဗီယက္နမ္အစုိး ရပုိင္ Viettel၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း (Star High ကုမၸဏီ)ႏွင့္ အမ်ားပုိုင္ကုမၸဏီ ၁၁ ခုျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ Myanm-ar National Telecom Holding Public တို႔ပူးေပါင္းထားသည့္ ေအာ္ပေရတာျဖစ္ၿပီး ၁၅ ႏွစ္ၾကာ ေအာ္ပေရတာလုပ္ကိုင္ခြင့္ လုိင္စင္ကုိ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ရရွိခဲ့သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑ ၄၅ ခုတြင္  MyTel အေနျဖင့္ အြန္လုိင္းအလုပ္အကုိင္ ေလွ်ာက္ထားမႈ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အျမင့္ဆုံးပုိင္ဆုိင္ခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါအလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရး၀က္္ဘ္ဆိုက္က ေၾကညာသည္။

တယ္လီကြန္းက႑၌ အ လုပ္အကုိင္ေခၚယူျခင္းကုိ ၂၀၁၃ တြင္ တယ္လီေနာႏွင့္ အူရီးဒူးက အၿပိဳင္အဆုိင္ေခၚယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ တြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ ငန္းက ၀န္ထမ္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေခၚယူ ခဲ့သည္။

ေအာ္ပေရတာမ်ားတြင္ ျမန္ မာ့၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားသား ၀န္ထမ္းမ်ားထက္ ပုိမုိခန္႔အပ္ရ မည္ဟု ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္ သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတ္ မွတ္ထားသည္။