လယ္ေျမဧကႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္သ႔ုိ က်ပ္ငါးဘီလီယံေက်ာ္ ထုတ္ေခ်းမည္

 လယ္ေျမဧကႏွစ္ ေသာင္းေက်ာ္ကုိ လယ္ယာေျမ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ယခုႏွစ္ဇန္န၀ါ ရီမွ မတ္လအတြင္း က်ပ္ငါးဘီလီ ယံေက်ာ္ ထုတ္ေခ်းမည္ဟု သမ၀ါယမဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အ တြင္း လယ္ယာေျမဧကႏွစ္ ေသာင္းကုိးေထာင္ေက်ာ္ကုိ အ ဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ က်ပ္ရွစ္ဘီလီယံ ေက်ာ္ ေခ်းေငြေပးရန္ သမ၀ါယမ ဦးစီးဌာနက လ်ာထားသည္။ ယခု အခ်ိန္ထိ လယ္ယာေျမကုိးေထာင္ ေက်ာ္ကုိ ေခ်းေငြသုံးဘီလီယံခန္႔ ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သမ၀ါ ယမဦးစီးဌာနမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘သမ၀ါယမ အသင္း၀င္ ေတာင္သူအမ်ားစုက ပြင့္လင္း ရာသီေရာက္မွ ေျမယာျပဳျပင္ၾက မွာပါ။ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းနဲ႔ ျပည္ နယ္အလုိက္ေခ်းေငြေတြကုိထုတ္ ေခ်းေပးသြားမွာပါ။ သုံးလအ တြင္းဧက ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ကုိ ေခ်းေငြအၿပီးေပးသြားမွာပါ’’ ဟု ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။

 လယ္ယာေျမ အဆင့္ျမႇင့္ တင္မႈတြင္ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစား သုံးမ်ိဳးသတ္မွတ္ထားၿပီး ပထမ တန္းစားအတြက္ ထုတ္ေခ်းေငြ ပမာဏက်ပ္ေျခာက္သိန္းမွ ၁၂ သိန္းအထိကုိ ေခ်းေငြကာလ သုံးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အထိသတ္မွတ္ ထားၿပီး ဒုတိယတန္းစားအတြက္ က်ပ္သုံးသိန္းႏွင့္ တတိယတန္း စားအတြက္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းကုိ ေခ်း ေငြကာလသုံးႏွစ္သတ္မွတ္ထား ေၾကာင္း သမ၀ါယမဦးစီးဌာနစာ ရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သမ၀ါယမ ဦးစီးဌာနက ေခ်းေပးေနသည့္ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအ စားမ်ားသည္ အသင္းသားအိမ္ ေထာင္စုမ်ား ေခ်းေငြ၊ လယ္ယာ သုံးပစၥည္း၀ယ္ယူလုိမႈ ေခ်းေငြ၊ လယ္ယာအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈေခ်း ေငြတို႔ ျဖစ္သည္။

ေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္းကုိ တစ္ က်ပ္ခြဲသတ္မွတ္ထားၿပီး တစ္လ တစ္ႀကိမ္အရင္းဆပ္ရကာ က်န္ ေငြေပၚတြင္ အတုိးႏႈန္းသတ္မွတ္ ျခင္းျဖစ္သည္။

သမ၀ါယမအသင္းမ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအ ၀င္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ၁၅ ခုရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၀၇ ၿမိဳ႕နယ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။