ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး သမၼတက သေဘာမတူေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

 ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရသံုးေငြ စာရင္းသာမက လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား စစ္ေဆးႏိုင္ေရးအခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက သေဘာမတူေသာ္ လည္း မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုက ေထာက္ခံသျဖင့္ ယင္းအခ်က္ကိုအတည္ျပဳေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ ခ်ဳပ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အရအ သံုး စာရင္းမ်ားအျပင္ လုပ္ငန္းအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားကိုပါ စစ္ေဆးခြင့္ရေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတႏွင့္ လႊတ္ ေတာ္သေဘာထား ကြဲလြဲခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦး ေမာ္သန္းကမူ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တစ္သေဘာတည္း ရွိခဲ့သည္။

ယမန္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝး၌ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ ခ်ဳပ္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား မဲခြဲဆံုးျဖတ္အ တည္ျပဳစဥ္ ယင္းသို႔ သေဘာထား ကြဲလြဲျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပ ေဒအရ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ ခ်ဳပ္ကို ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အရအသံုး စာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆး၍ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရန္ ျဖစ္၍ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း တြင္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဆိုသည့္ စကားရပ္ ျဖည့္စြက္ျခင္းကို ျပန္ လည္   သံုးသပ္သင့္ေၾကာင္း သမၼတက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေပးသည္။

ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတြင္ အတည္ျပဳထား သည့္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ ခ်ဳပ္ ဥပေဒကို လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ထပ္မံျပင္ဆင္အ တည္ျပဳ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံေပးပို႔ခဲ့ၿပီး သမၼတက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ရွစ္ခ်က္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ထို႔အတူ တပ္မေတာ္သား အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး သန္႔ေဆြက ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ စာရင္း စစ္ခ်ဳပ္ ဥေပဒအရ ခန္႔ထားသည့္ စာရင္းစစ္မ်ားသည္ စာရင္း စစ္ေဆးရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို သက္ ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကသာ စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ ခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၂  (က) တြင္ ‘ႏိုင္ငံေတာ္၏ အရအသံုးစာရင္း မ်ားကို စစ္ေဆး၍ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပႏိုင္ရန္’ ဟု ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါစကား ရပ္ကို ျဖည့္စြက္ပါက ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္သည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနေၾကာင္း ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီးသန္႔ေဆြက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုစာ ရင္း စစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းက ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာ ထားကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာ ၾကားသည္။ ‘‘ႏိုင္ငံတကာမွာ ျပဳ လုပ္တဲ့အခါမွာ Performance Audit ဆိုတာလည္း ပါပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္းပဲ ႏုိင္ငံ ေတာ္ ဘ႑ာေငြအရ အသံုးကို စိစစ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ျပည့္စံုမွာျဖစ္ လို႔ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ကိစၥ’’ ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ရွားေတာမဲဆႏၵ နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ေဒၚဝင့္ဝါထြန္းက ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသည္။ ‘‘မူလအစကတည္းကိုက ျပည္ ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အပါအ ဝင္ စာရင္းစစ္လုပ္ငန္းစဥ္မွာ၊ စာရင္းစစ္ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းအ ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို စစ္ေဆး ျခင္း၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒလုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ ရြက္မႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးျခင္းဆိုတဲ့ စစ္ေဆးမႈပံုစံႀကီးသံုးခု ရွိေနၿပီး သား ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ေဒၚဝင့္ဝါ ထြန္းက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ သေဘာထားကြဲလြဲေန မႈအေပၚ စက္ခလုတ္အသံုးျပဳ၍ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံမဲ ၃၅၀၊ ကြန္႔ကြက္မဲ   ၁၈၅၊   ၾကားေန တစ္မဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အတည္ျဖစ္ခဲ့ သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ က ျဖည့္စြက္အတည္ျပဳထားခ်က္ အရ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ သည္ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏   ဖြဲ႕စည္းပံုအင္အားႏွင့္ ထမ္းေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းတာ ဝန္ေလ်ာ္ကန္မႈရွိ၊ မရွိ ခြင့္ျပဳဝန္ ထမ္းအင္အား အတြင္းခန္႔ထား ျခင္းရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအ ဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာ နမ်ား၊ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတို႔ ၏ စီမံကိန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သည္ ျပည္သူတို႔အတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးျခင္း၊ သမဝါယမပိုင္ ပစၥည္းမ်ား ရယူထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စစ္ေဆးျခင္းတို႔ကို လည္း ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ ခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ယင္းအခ်က္မ်ား အပါအဝင္ အခ်က္ရွစ္ခ်က္ကို ျပန္လည္သံုး သပ္သင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေပးပို႔ခဲ့ရာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ျပန္ လည္ျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီး က်န္အခ်က္မ်ား ကို မူလအတည္ျပဳခ်က္အတိုင္း ထားရွိရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၆ (ခ) ႏွင့္ (ဂ) တို႔အရ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံ ေတာ္ သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္တြင္ ထပ္မံဆံုးျဖတ္ၿပီးပါက သမၼတထံ ျပန္လည္ေပးပို႔ၿပီး ခုနစ္ ရက္အတြင္း ဥပေဒအျဖစ္ သတ္ မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

More in News Section