ပင္စင္လစာကို Wave Money ျဖင့္ ထုတ္ႏိုင္ၿပီဟုဆို

 ပင္စင္လစာကို လြယ္ ကူစြာ ထုတ္ယူႏိုင္ရန္ ျမန္မာ့စီး ပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြ ေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (Wave Money) တို႔ ဇန္နဝါရီအတြင္း ပူး ေပါင္းခဲ့သည္။


ဘဏ္တြင္ တန္းစီေစာင့္ ဆုိင္းရန္မလိုအပ္ဘဲ ေနအိမ္အနီး ၀န္းက်င္ရွိ Wave Moneyေအးဂ်င့္ဆိုင္မ်ားတြင္ လြယ္ကူစြာထုတ္ယူ ႏိုင္သည့္စနစ္ကို ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕ နယ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ခြဲႏွင့္ စတင္စမ္းသပ္ခဲ့သည္။

‘‘ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ဘဏ္ခြဲ စာရင္းမွာရွိတဲ့ ပင္စင္စားေတြကို Wave Money အေကာင့္ အခမဲ့ လုပ္ေပးလိုက္တဲ့သေဘာပါ’’ဟု Wave Money  ျပန္ၾကားေရး တာ ဝန္ခံ ကိုဘိုဘိုဝင္းကေျပာသည္။

Wave Money သည္ တစ္ ႏိုင္ငံလံုးရွိ ပင္စင္စားမ်ားကို ဒစ္ဂ်စ္ တယ္ေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ လစာ ထုတ္ယူႏုိင္ရန္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ မည္ဟု ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ‘‘ဘဏ္ေတြက ပင္စင္ထုတ္ရမယ့္ေန႔ကို သီးျခား သတ္မွတ္ထားတာဆိုေတာ့ ေန မေကာင္းလည္း ေငြသြားထုတ္ရ တာပဲ’’ဟု စနစ္ေဟာင္းျဖင့္ပင္စင္လစာထုတ္ယူသူ ဦးစိန္ထြန္းက ေျပာသည္။

ပင္စင္လစာကို တစ္လ ႏွစ္ ႀကိမ္ အခမဲ့သြားေရာက္ ထုတ္ယူ ႏိုင္ၿပီး ႏွစ္ႀကိမ္ထက္ေက်ာ္လြန္ပါ က Wave Money ေငြေၾကး လႊဲေျပာင္းခႏႈန္းထားအတိုင္း ဝန္ ေဆာင္ခ ေကာက္ခံမည္ဟု ကုမၸဏီက ေၾကညာသည္။

ပင္စင္လစာကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲထုတ္ ေပးျခင္းေၾကာင့္ အျခားေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမိုေကာင္း မြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ေျမာက္ဒဂံု ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ မန္ေနဂ်ာ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြေၾကးဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း Wave Money သည္ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာတြင္ ဗဟိုဘဏ္မွ လိုင္စင္ရသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ ၁၇ ဒသမ ၂ သန္း ရွိၿပီး တယ္လီေနာက ၅၁ ရာခိုင္ ႏႈန္းႏွင့္ ႐ိုးမဘဏ္က ၄၉ ရာခိုင္ ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

လက္ရွိတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ Wave Money ေအးဂ်င့္ဆိုင္ ၁၆,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။

More in News Section