မသန္စြမ္းသူမ်ား ဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးေပးသင့္ဟုဆုိ

မသန္စြမ္းသူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္ကုိ သနားက႐ုဏာထား တတ္သည့္စိတ္ရွိေနျခင္းထက္ ၎တို႔ဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးသင့္ေၾကာင္း စစ္ကုိင္း တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ လူမႈ ေရး၀န္ႀကီးေဒါက္တာေဇာ္၀င္းက ေျပာသည္။

မုံရြာၿမိဳ႕၀င္းယူနတီဟုိတယ္ ကန္သာယာခန္းမ(၁)တြင္ ဇန္န ၀ါရီ ၁၉ ရက္ကက်င္းပေသာ ႏုိင္ ငံသားမသန္စြမ္းသူမ်ားအလုပ္အ ကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိေစေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္မႈတိုးျမႇင့္ရ ရွိေစေရး အသိပညာေပးေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒါက္တာေဇာ္ ၀င္းက ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘မသန္စြမ္းသူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္ကုိၾကည့္ၿပီး သနားက႐ု ဏာသက္တဲ့ စိတ္ခံစားမႈရွိေနတာ ထက္စာရင္ သူတို႔ဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးအတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးအပ္ျခင္း ကသာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလုံးအ တြက္ ႀကီးမားတဲ့အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိေစမယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းစစ္ တမ္းအရ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ လူဦးေရ ၏ ၄ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း(၂၃ သိန္း)သည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားျဖစ္ ၍ ၎တို႔၏လူ႔စြမ္းအားအရင္းအ ျမစ္ကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားလွ်င္ ႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာႏုိင္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူ မ်ားအသင္းခ်ဳပ္အတြင္းေရးမွဴးဦး ျမတ္သူ၀င္းက ‘‘ျမင့္မားတဲ့မသန္ စြမ္းသူရွိလာရင္ အသိအမွတ္ျပဳ ရမယ္။ အသုံးျပဳရမယ္။ သူတို႔ကုိ ေနရာေပးရမယ္။ သူတို႔ရဲ႕စြမ္း ရည္ကုိ အသုံးျပဳရမယ္။ အဲဒါဆုိ ရင္ ႏုိင္ငံအတြက္၊ အဖြဲ႕အစည္း အတြက္ မသန္စြမ္းသူေတြအ တြက္ ပုိၿပီးေကာင္းမြန္တဲ့ဘ၀ကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ား အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းဆုိင္ရာအ တားအဆီးမ်ားအျဖစ္ ပညာေရး၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ သတင္းအခ်က္အ လက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ၊ သြားလာ မႈ၊ မူ၀ါဒပိုုင္း၊ သေဘာထားအျမင္ ပုိင္းႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအတားအ ဆီးခုနစ္ခ်က္ကုိ ရင္ဆိုင္ေနရ ေၾကာင္း ဦးျမတ္သူ၀င္းက ေျပာ သည္။