ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ေက်းရြာ ၁,၀၀၀ တြင္ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မည္

ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံ ကိန္းကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေက်းရြာ ၁,၀၀၀ တြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ရြာလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀စီ ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ ခ႐ိုင္ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပ ေသာ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ရန္ပံုေငြ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ အ ခမ္းအနား၌ ၎ကအထက္ပါ အတိုင္း ေျပာၾကားသည္။

ရရွိိမည့္ ေထာက္္ပံ့ေငြ က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ျဖင့္ ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားမ်ားကိုယ္တိုင္ စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္ၿပီး လမ္း၊ တံတားလုပ္ငန္း၊ ေရေပးေဝေရး၊ မီးလင္းေရလုပ္ငန္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးက႑အစ ရွိသည့္ ေက်းရြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာႏွင့္ အားလံုးပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ စနစ္ကို အေလးထားရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်းရြာ ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး ေက်း ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း ကို ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုမႈ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (LiftFund) တို႔ ပူးေပါင္းကာ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည္။ ကနဦးတြင္ ေနျပည္ ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမႏွင့္ ျပည္ နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၄ ၿမိဳ႕နယ္မွေက်းရြာ ၁၇၀၊ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရး ႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၀ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာ ၃၄၀ စုစုေပါင္းေက်းရြာ ၅၁၀ ၌ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ေရးဆြဲၿပီးေနာက္ ေက်းရြာတစ္ရြာ လွ်င္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္သိန္း ၅၀ ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ခဲ့သည္။၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၌ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ေက်းရြာ ၁,၀၀၀ ကို က်ပ္သိန္း တစ္ရာႏႈန္း ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္သည္။