မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ ေရရွည္တည္တံ့ရန္ မူေဘာင္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္

မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီ အစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါ ဝင္ရန္ မြန္ျပည္နယ္ သယံဇာတ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္းက ေျပာသည္။

‘‘မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕ ေဒသ က ကမ္း႐ိုးတန္းအရင္း အျမစ္ ေတြ ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ မူေဘာင္တစ္ခု ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ တဲ့ေနရာမွာ ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္း ပါဝင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ တိုးတက္ျမင့္ မားလာၿပီး အဲဒီေဒသမွာ ေနထိုင္ ၾကတဲ့ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာမွာျဖစ္တယ္’’ဟု ျပည္ နယ္ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

အဆိုပါပင္လယ္ေကြ႕ေဒသတြင္ ငါးသယံဇာတႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္း အရင္းအျမစ္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ေသာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲကို က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕တြင္ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ႏွင့္ ၁၆ ရက္တို႔၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ေရလုပ္သား အခ်ဳိ႕၏ ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ားေၾကာင့္ ငါး မ်ဳိးစိတ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ပင္လယ္ဒီေရ အတက္အက် ေၾကာင့္ ကမ္းပါးမ်ား ၿပိဳလာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ငါးလုပ္ငန္းအျပင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈ ဘဝမ်ား ထိခိုက္လာႏိုင္သျဖင့္ အားလံုး ပူးေပါင္းပါဝင္ကာ ထိန္း သိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စုေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုေၾကာင္း ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္ အဏၰဝါ သိပၸံဌာန ပါေမာကၡေဒါက္တာ စံသာထြန္းက ေျပာသည္။

‘‘အဏၰဝါသိပၸံဌာနကလည္း မုတၱပင္လယ္ေတြ႕မွာ သုေတသန လုပ္ငန္းေတြကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါ တယ္။ ဒီကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ ထိန္း သိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြကို တိုးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္မွ ေရရွည္မွာ အဆင္ ေျပမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ငါးဖမ္းတဲ့ အခါ ပိုက္စိပ္စိပ္နဲ႔ မဖမ္းဖို႔၊ ေဒသ ခံေတြအားလံုး ပူးေပါင္းပါဝင္ဖို႔ လိုပါမယ္’’ဟု ေဒါက္တာစံသာ ထြန္းက ေျပာသည္။

မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕ ကမ္း ႐ိုးတန္းေဒသ သဘာဝအရင္း အျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ တြင္ ငါးအပါအဝင္ ကမ္း႐ိုးတန္း သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဇီဝ မ်ဳိးစိတ္မ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ စြာ စီမံခန္႔ခြဲရန္၊ ကမ္း႐ိုးတန္းေန ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေသာ အသက္ေမြးမႈ လုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္းမ်ား ျမင့္တက္ေစ ရန္၊ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕ ေဂဟ စနစ္မွ ရရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိသေဘာေပါက္ေရး ပညာ ေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ဆိုသည့္ အဓိက ရည္ မွန္းခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ ဦးသန္းထုိက္ေအာင္က ေျပာ သည္။

မုတၱပင္လယ္ေကြ႕ ေဒသ ရပ္ရြာအေျချပဳ ကမ္း႐ိုးတန္းစီမံ ခန္႔ခြဲမႈစီမံခ်က္ကို SDC (Swiss Development Cooperation) စီမံကိန္းျဖင့္ ၂၀၁၅ ဧၿပီကစတင္ ကာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ ျပည္နယ္ရွိ မုတၱမကမ္း႐ိုးတန္း ႏွင့္ ထိစပ္လ်က္ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္ ငါးၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာ ၃၀ တြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း အဆိုပါ စီမံကိန္း တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။