ရတနာႏွင့္ ဧရာ၀ဏ္စီမံကိန္းတြင္ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီ ပူးေပါင္းရန္ ပဏာမသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အိမ္ရာစီမံကိန္းအခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ႀကီးမားေသာ ဧရာ၀ဏ္ႏွင့္ရတနာ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားကုိ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေရႊ ေတာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုမၸဏီ လီမိတက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကုိ ဇန္ န၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူလက္ရိွလွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဦး၀င္း ခုိင္က သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိပြဲ တြင္ အိမ္ရာ၀ယ္လုိသူမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

ဧရာ၀ဏ္ႏွင့္ ရတနာအိမ္ရာ စီမံကိန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ အေထာက္အကူေပးႏုိင္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦး ၀င္းခုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၌တည္ ရွိသည့္ဧရာ၀ဏ္ႏွင့္ ရတနာအိမ္ ရာစီမံကိန္းသည္ လူက်ဲပါးေန သည့္ေနရာတြင္ လူေနသိပ္သည္း မႈႏွင့္ ေနထုိင္မႈအဆင့္ျမႇင့္တင္ေပး ျခင္းကုိ အေျခခံၿပီးအေကာင္အ ထည္ေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္တြင္ သမၼတက တရား၀င္ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ကာ အသစ္ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးဟန္ေဇာ္ က ေျပာၾကားသည္။

ဧရာ၀ဏ္ႏွင့္ ရတနာအိမ္ရာစီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရျခင္း ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကုိ မ်ားစြာေက်းဇူးတင္ ေၾကာင္း ေရႊေတာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္ဥကၠ႒ ဦးအုိက္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ အ ေရာင္းအ၀ယ္ ေအးေနျခင္း ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ယင္းအိမ္ ရာစီမံကိန္း တည္ေဆာက္မႈၾကန္႔ ၾကာေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ လကုန္က သတင္းမီဒီယာမ်ား အား ေျပာၾကားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၃ ကစ၍ သုံးႏွစ္အ တြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္ရန္ စီ စဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ႏွစ္ကုန္ ကစ၍ အိမ္ၿခံေျမ၊ ကြန္ဒုိ၊ တိုက္ ခန္းမ်ားအေရာင္းအ၀ယ္ေႏွးေကြး ၿပီး ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းသျဖင့္တည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကုိ အခ်ိန္ ယူလုပ္ကိုင္ေနရေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ဒဂုံဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၃ က စတင္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္ေနသည့္ ရတနာႏွင့္ ဧရာ၀ဏ္အိမ္ရာစီမံ ကိန္းတြင္အေဆာက္အအုံ ၄၉ လုံး၊ တိုက္ခန္း ၄၆,၆၀၀ ပါ၀င္ သည္။ တိုက္ခန္းတစ္ခန္း၏တန္ ဖုိးသည္ က်ပ္သိန္း ၆၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လယ္ႏွင့္သြားလာေရးအခက္အခဲ တို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပညာ ရွင္အခ်ိဳ႕က ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။