အ႒မတန္းကစ၍ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားမႈကို 4Skills ပါဝင္ေသာ စနစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားရန္အဆို လႊတ္ေတာ္တြင္ ႐ႈံးနိမ့္

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ေျဖၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္)

အဂၤလိပ္စာသင္ ႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား၊ သင္ၾကားပံု နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္စနစ္ (စာေမးပြဲ)တို႔ကို အ႒မတန္းက စ၍ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးေရး အဆိုအား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္ လည္း မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ယင္းအဆို႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။ 

အဂၤလိပ္စာကို မသင္မေနရ ဘာသာရပ္အျဖစ္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သူငယ္တန္းမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းအထိ ပညာ သင္ႏွစ္ ၁၁ ႏွစ္ၾကာ သင္ၾကားခဲ့ ေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈမရွိသ ျဖင့္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ အ ေျပာ၊ အေရး၊ အဖတ္၊ နားေထာင္ျခင္း (4Skills)တို႔ကို အ႒မတန္း (Grade 9) က စ၍ ေျပာင္းလဲသင္ ၾကားေပးေရး အစိုးရအား တိုက္ တြန္းေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲ ဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၁) မွ အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚထုေမက အဆိုတင္သြင္းခဲ့ သည္။ 

ယင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္က က်င္းပခဲ့ သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပန္လည္ရွင္းလင္းရာတြင္ အမ်ိဳးသားပညာ ေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္က သူငယ္ တန္းအျပင္ ၁၂ တန္း (KG+12) သင္ၾကားမည့္စနစ္ကို က်င့္သံုး ႏိုင္ရန္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားေရး ဆြဲေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ အဆိုကို အ တည္ျပဳရန္ မလိုအပ္ဘဲ မွတ္တမ္္း အျဖစ္သာ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္ စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက လႊတ္ေတာ္သို႔ေျပာသည္။ 

သို႔ေသာ္ အဆိုရွင္ ေဒၚထုေမက ၎၏အဆိုကုိ မွတ္တမ္းအျဖစ္မထားလိုသျဖင့္ အဆိုအား အတည္ျပဳ၊ မျပဳ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၀၂ မဲ၊ ေထာက္ခံမဲ ၉၆ မဲ၊ ၾကားေနမဲ တစ္မဲျဖင့္ ကန္႔ကြက္သူပိုမ်ား၍ အဆို႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

‘‘အဲဒီ   မဲေျခာက္မဲေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက  လူငယ္ေတြ အဂၤ လိပ္စာတတ္ဖို႔  ဆယ္ႏွစ္နီးပါး ေစာင့္ရဦးမယ္ဆိုတဲ့  သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္’’ဟု အဆိုရွင္ ေဒၚထု ေမက လႊတ္ေတာ္အၿပီးတြင္ သ တင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။ 

အ႒မတန္းမွ ဒသမတန္းအ ထိ သံုးႏွစ္အတြင္း အဂၤလိပ္စာ အေျပာ၊ အေရး၊ အဖတ္၊ နား ေထာင္ျခင္း(4Skills)တို႔ကို သင္ ၾကားေပးမည္ဆိုပါက လူငယ္မ်ား ဒသမတန္းၿပီးပါက အဂၤလိပ္စာ 4Skills ကို အလြယ္တကူ တတ္ေျမာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ 

‘‘ရွစ္တန္းေရာက္တဲ့အခါမွာ လူငယ္ေတြရဲ႕ ေခါင္းထဲမွာ အဂၤ လိပ္စာေျပာႏိုင္၊ ဆိုႏိုင္တဲ့ ေဝါဟာရေတြ ေရာက္ေနၿပီ။ သံုးတန္းပဲ ျပဳျပင္ရမွာပါ’’ဟု ေဒၚထုေမက ဆိုသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူငယ္မ်ားအ ေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္ တန္းႏုိင္ေရး အဂၤလိပ္စာတတ္ ေျမာက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အာ ဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ အဂၤလိပ္စာမ တတ္ပါက ေနာက္က်က်န္ခဲ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ 

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ႐ံုးသံုးဘာသာစကားအျဖစ္ က်င့္ သံုးေနသည့္ မေလးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ ပိုင္ႏိုင္ငံတို႔၏ အဂၤလိပ္စာသင္ ၾကားေရးစနစ္မ်ားကို ေလ့လာၿပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ႏိုင္ငံတ ကာအဆင့္မီ ဦး စားေပးသင္ၾကားသင့္ေၾကာင္း အဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမဲ ဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)မွ  အမ်ိဳးသား   လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖခ်စ္က ေျပာသည္။ 

လာမည့္ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပထမတန္းမွ ဒြါဒသမတန္းအထိ အေရး၊ အဖတ္၊ အေျပာ၊ နားေထာင္ျခင္း အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ေလးမ်ဳိးရရွိေအာင္  သင္ၾကားနည္းသစ္မ်ားသံုး၍  ေျပာင္းလဲသင္ၾကားႏုိင္ရန္ သင္႐ိုးမ်ား   ေရးဆြဲေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာသည္။

ထိုသို႔  ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမည့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္မ်ားအေပၚသင္ၾကားန ည္းစနစ္အသစ္မ်ားျဖင့္  အရည္အခ်င္းျပည့္၀သည့္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက စနစ္တက်   သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ဆိုသည္။

‘‘ဆယ္တန္း ၿပီးသြားတဲ့ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ကုိ ေရး သားေျပာဆုိႏိုင္မႈအတြက္ သင္႐ုိးသစ္ေတြ လုပ္ေနပါတယ္’’ ဟု ၎က ဆုိသည္။

ထို႔အျပင္ သင္ၾကားရာတြင္ အဓိကက်သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားကိုလည္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အဂၤလိပ္စာ စြမ္းရည္ျမင့္မားေအာင္ သင္ၾကားေပးေနေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ဆုိသည္။

ယင္းအဆိုကို တပ္မေတာ္ သားကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအပါ အဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးက  အတည္ျပဳေပးရန္ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကသာ မွတ္တမ္းအျဖစ္ထားရွိရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

လက္ရွိ အေျခခံပညာအ ဆင့္တြင္ 4Skills သင္ၾကားမႈစနစ္ ျဖင့္ သင္ၾကားေပးေနၿပီး စာေမးပြဲ စစ္ေဆးပံုတြင္ ေရးနည္း(Writing) ျဖင့္သာ စစ္ေဆးသျဖင့္ အမွတ္ရရန္ ဆရာမ်ားက အားစိုက္သင္ ၾကားရ၍ 4Skills စနစ္သို႔ မေရာက္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသ ႀကီး ကဝၿမိဳ႕နယ္ အထက(ခြဲ)ေအး မြန္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေအာင္ ေက်ာ္သူက ေျပာသည္။ 

‘‘အခုလက္ရွိလည္း အဂၤလိပ္စာမွာ 4Skills သင္ေနတာပဲ။ ဒါ ေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔စာေမးပြဲစစ္ တာက Writing နဲ႔ စစ္တာ။ အဂၤလိပ္စာဆို က်က္ေျဖတယ္။ Shortcut Key ေတြနဲ႔သင္တယ္။ အမွတ္ရဖို႔ ေျဖေနရေတာ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ သင္ၾကားျခင္းက လည္း 4Skills ဆီကို မေရာက္ဘဲ နဲ႔ စာေမးပြဲေျဖႏုိင္ဖို႔ပဲ သင္ေနရ သလို ျဖစ္ေနတယ္။ 4Skills ျဖစ္ေစခ်င္ရင္ စစ္ေဆးျခင္းမွာပါ 4Skills စစ္ရပါမယ္။ စာေမးပြဲပံုစံ မေျပာင္းသေရြ႕ ေျပာင္းလာမွာ မဟုတ္ဘူး’’ဟု ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ကဝၿမိဳ႕နယ္ အထက(ခြဲ)ေအးမြန္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္ သူက ေျပာသည္။ 

‘‘အဂၤလိပ္စာသင္တဲ့ဆရာမ က လိုအပ္ခ်က္အရ သင္ေနရ တာ။ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြ မွာ အဂၤလိပ္စာ အထူးျပဳနဲ႔ ေက်ာင္းဆရာမဝင္လုပ္တာက နည္း တယ္။ 4Skills တကယ္သင္ခိုင္း မယ္ဆိုရင္ Training ေတာ့ လို တယ္။ သာမန္မဟုတ္ဘူး။ အဂၤ လိပ္စာ အထူးကြၽမ္းက်င္တဲ့သူ ေတြက သင္ပံုသင္နည္းက အစ Guideline ေပးမွ ရမယ္။ အဲဒါမွ ဆရာေတြရဲ႕ သင္ၾကားေရးက လည္း ေျပာင္းလိမ့္မယ္’’ ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက ဆိုသည္။