အေမရိကန္ အစိုးရ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားသည့္ကာလ ၿပီးဆံုး

ယာယီ ရန္ပံုေငြ အသံုးျပဳေရးကိစၥကို လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲ သေဘာတူခဲ့သည့္ေနာက္ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ ယာယီဆိုင္းငံ့ထားသည့္ကာလ ၿပီးဆံုးသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္ ညပိုင္းက ဝါရွင္တန္တြင္ ဒီမိုကရက္ႏွင့္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ အမတ္မ်ား ညႇိႏိႈင္းၿပီး အစိုးရ ပံုမွန္လည္ပတ္ေရးအတြက္ ယာယီရန္ပံုေငြ အသံုးခ်ရန္ မဲေပး ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ လက္ရွိ အျငင္းပြားေနသည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလံႈသူမ်ား ခြင့္ျပဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥကိုမူ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရန္ အမတ္မ်ားက သေဘာတူခဲ့သည္။

အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္၏ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒအေပၚ ဒီမိုကရက္တို႔က အာခံ ျငင္းဆန္မႈက အစိုးရ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ရပ္ဆိုင္းရသည္အထိ ဦးတည္သြားေစသည္။ သို႔ေသာ္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္တို႔က ငယ္ရြယ္သည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူ ကေလးငယ္မ်ားကို ျပည္ႏွင္ဒဏ္ ေပးျခင္းမွ ကာကြယ္ေရး သတ္မွတ္ခ်က္ကို လုိက္ေလ်ာ က်င့္သံုးရန္ သီးျခား ေဆြးေႏြးေပးမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည့္ေနာက္ ဒီမုိကရက္တို႔က ယာယီရန္ပံုေငြ အသံုးခ်ေရးအတြက္ ေထာက္ခံမဲ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္တြင္ ပါတီတစ္ခုတည္းက လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ကို လႊမ္းမိုးထားႏိုင္သည့္ အေျခအေန ရွိလ်က္ႏွင့္ အစိုးရ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား ဆိုင္းငံ့ရသည့္ အေျခအေနထိ ႀကံဳရျခင္းမွာ သမုိင္းတေလွ်ာက္ ႏွစ္ႀကိမ္သာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးသည္။ အစိုးရ ပိတ္သိမ္းသည္ဟု သံုးႏႈန္းသည့္ လုပ္ငန္းစဉ္အရ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ျခင္း မဟုတ္သည့္ အစိုးရ ႐ံုးဌာန အားလံုးကို ယာယီ ပိတ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္ ပိတ္သိမ္းမႈသည္ သံုးရက္မွ် ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။

ဒီမိုကရက္တို႔က Dreamerမ်ားဟု ေခၚေဝၚသည့္ ငယ္ရြယ္ေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူ ခုနစ္သိန္းေက်ာ္ကို ျပည္ႏွင္ျခင္း ခံရသည့္ အေျခအေနမွာ ခိုင္ခုိင္မာမာ အကာအကြယ္ ေပးသြားရန္ လိုလားၾကသည္။ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ ပါတီ ကိုယ္စားျပဳ သမၼတျဖစ္သည့္ ထရမ့္က လက္ရွိတြင္ ပါတီႏွစ္ခု ညႇိႏိႈင္း အဆင္ေျပသြားသည့္အတြက္ ဝမ္းသာေၾကာင္းႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေမရိကန္၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အဓိက ေရွး႐ႈၿပီး ေရရွည္အတြက္ ညႇိႏိႈင္း ျပင္ဆင္သြားလိုေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်မႈကို ဗဟိုျပဳၿပီး အစိုးရ အသံုးစရိတ္သစ္ သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခ်က္ မရေသာေၾကာင့္ အစိုးရ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာတြင္ ယာယီေျပလည္မႈ ရရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဉ္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ အသံုးစရိတ္ ကိစၥအတြက္ အျငင္းအခံုမ်ားမွာ ဆက္လက္ တည္ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ သမၼတ ထရမ့္ကိုယ္တိုင္ကမူ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ လံုးဝ မရွိေခ်။ အစိုးရ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းမႈမွာ သက္တမ္း တိုေတာင္းၿပီး ျပည္သူမ်ား အလြယ္တကူ ေမ့ေဖ်ာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေ႐ွ႕ဆက္ ႀကံဳရမည့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္း သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ဆက္လက္ အားေကာင္းေနဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပသြားသည္။

Ref: Washington Post