ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ အဂတိလုိက္စားမႈရွိေနျခင္းက ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံအတြက္ အထူးနစ္နာဟု ပညာရွင္ဦးျမင့္၏စာတမ္း၌ ေဖာ္ျပ

စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးျမင့္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေပၚ အဂတိလုိက္စားမႈ၏ႀကီး မားသည့္သက္ေရာက္မႈက ဖြံ႕ၿဖိဳး ဆဲႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ အထူးနစ္နာ ေစေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္ဦး ျမင့္က သတိေပးသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမစတင္မီ ညိႇ ႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ အဆင့္မွာပင္ လာဘ္ႀကိဳေပးရၿပီး လုပ္ငန္းထူ ေထာင္ရန္ စတင္ခ်ိန္တြင္လည္း ပမာဏမ်ားေသာလာဘ္ေငြမ်ား ေပးရသည္ဟု အေၾကာင္းအက်ိဳး ႏွင့္ ကုထုံးမ်ားစာတမ္းတြင္ဦးျမင့္ က ေရးသားထားသည္။

ထုိသုိ႔ လာဘ္ေငြမ်ားအျပင္ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ား႐ႈပ္ေထြးမႈေၾကာင့္ ပြဲစား၀န္ ေဆာင္မႈမ်ားငွားရမ္းရျခင္း၊ အ ရာရွိဆုိးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး မပ်က္ေစရန္မိမိလုပ္ငန္းႏွင့္မသက္ဆိုင္ဘဲ အလွဴေငြအမ်ိဳးမ်ိဳးထည့္၀င္ေနရျခင္းတို႔က ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ နစ္နာစရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ကဆုိသည္။

အဂတိလုိက္စားမႈသည္ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကနဦးကုန္က်စရိတ္ကုိ ျမင့္မားေစ႐ုံသာမက စြန္႔စားမႈႏွင့္ မကင္းေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား၏ မေရရာ၊ မေသခ်ာမႈအႏၲ ရာယ္ကုိ ျမင့္တက္ေစၿပီးရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေလ်ာ့က်ေစေၾကာင္း ဦးျမင့္ကစာတမ္းတြင္ ေရးထား သည္။

အဂတိလုိက္စားမႈေၾကာင့္ အစုိးရ၏ ဘ႑ာေငြအတြက္အဓိ ကအားထားေနရသည့္အခြန္၀င္ ေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္ကုိလည္း ထိ ခုိက္လာႏုိင္ေၾကာင္း ဆုိထား သည္။ အခြန္အခႏွင့္ အေကာက္ တို႔ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ လာဘ္ေပးသူမ်ား ႏုိင္ငံအေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ရွိေနသည္ဟု သတိ ေပးထားသည္။

ပုဂၢလိကစီးပြားေရးေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ အမိန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားၿပီး ႐ႈပ္ေထြး၍ နားလည္ရန္ခက္ခဲျခင္း၊ ေရွ႕ ေနာက္မညီဘဲ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းတို႔က အဂတိလုိက္စားမႈ ရွင္သန္ႀကီးထြားေစသည္ဟု ဆုိ သည္။

လုပ္ခလစာနည္းပါးျခင္းက အဂတိလုိက္စားမႈကုိအားေပး႐ုံ မွ်မက အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား၏လုပ္ ရည္ကုိင္ရည္ႏွင့္ သေဘာထားအ ျမင္မ်ားကုိ ဆုိးက်ိဳးမ်ားသက္ ေရာက္ေစသည္ဟု သတိေပးထား သည္။ လခနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ႀကိဳးစားလိုသည့္ မက္လုံး က်ဆင္းၿပီး က်င့္၀တ္ပုိင္းနိမ့္ပါး၍ စြမ္းေဆာင္ရည္လည္း ေလ်ာ့ နည္းႏုိင္ေၾကာင္း ဆုိထားသည္။ လုပ္ခလစာနည္းပါးသျဖင့္ ႏုိင္ငံ့ ၀န္ထမ္းမ်ားက အပုိ၀င္ေငြရရွိ မည့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ လာၿပီး မူလအလုပ္ခြင္ပ်က္ကြက္ မႈမ်ား၊ လူထုႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ ေမာက္မာ႐ုိင္းစိုင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ လာႏုိင္သည္ဟု စီးပြားေရးပညာ ရွင္ဦးျမင့္ကသတိေပးသည္။

ထုိ႔ျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ပိုင္မ်ားကုိ အာဏာလြန္ကဲစြာေပး ထားျခင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒေျပာင္း လဲျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ပယ္ဖ်က္ခြင့္ အာဏာေပးထားျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ ေရး၊ အမိန္႔ႏွင့္ၫႊန္ၾကားခ်က္အ သစ္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအ သစ္မ်ား စိတ္တိုင္းက်ေဖာ္ထုတ္ ခြင့္ေပးထားျခင္းတို႔ကလည္း အဂ တိလုိက္စားမႈရွင္သန္ႀကီးထြား ေစသည္ဟုဆုိသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကုန္ စည္၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ ေစ်းႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ အစုိးရက ေထာက္ပံ့၍ ေစ်းေလွ်ာ့ ေရာင္းခ်မႈမ်ားက အဂတိလုိက္ စားမႈႏွင့္ ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္ကုိေပၚ ထြက္ေစေၾကာင္း ဆုိထားသည္။

 အဂတိ လုိက္စားမႈမ်ား ေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေရာင္း အ၀ယ္(သုိ႔မဟုတ္)ေမွာင္ခုိစီးပြား ေရး၊ တရား၀င္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ ေသာ္လည္း အခြန္ေရွာင္လုိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ ျခင္းမရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားကုိ အားေကာင္းလာေစ ေၾကာင္း သတိေပးသည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈက ေဒါသ၊စိတ္ ေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ေသခ်ာတြက္ခ်က္ၿပီး က်ဴးလြန္ သည့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိအေျခအေနတြင္ အက်ိဳးအ ျမတ္မ်ားၿပီး ဖမ္းဆီးျပစ္ဒဏ္ ေလ်ာ့နည္းပါက အဂတိလုိက္စား မႈကုိ အားေပးရာေရာက္သည္ဟု ဦးျမင့္က သူ၏စာတမ္းတြင္သတိ ေပးထားသည္။

 အဂတိ လုိက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၏ စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လုိသကဲ့သုိ႔ စာရင္းခ်ဳပ္႐ုံးကုိလည္း ပုိမုိခုိင္မာ အားေကာင္းရန္ အားျဖည့္ရမည္ ဟုဆုိထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ အဂ တိလုိက္စားမႈမ်ားကုိ စုံစမ္းေဖာ္ ထုတ္အေရးယူပိုင္ခြင့္ အာဏာ အပ္ႏွင္းခံရေသာ တာ၀န္ရွိစုံစမ္း စစ္ေဆးေရးမွဴးတစ္ဦး ခန္႔ထား ရန္ အႀကံျပဳထားသည္။

အဂတိလုိက္စားမႈဆုိးက်ိဳး မ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိျမင္ နားလည္လာေစရန္ လူသိရွင္ ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာျခင္းစသည့္နည္းလမ္း မ်ားက အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳ သည္ဟု ဦးျမင့္ကအႀကံျပဳထား သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ ဖ်က္ေရး ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ယံုၾကည္လက္ခံ ၿပီး အစိုးရကိုယ္တိုင္ အေလး အနက္ထား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ကဆို သည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအမ်ားစု တြင္ နာမည္ႀကီးအရာရွိႀကီးမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ကို အဂတိလိုက္စားမႈ စြဲဆိုခ်က္ ျဖင့္ လူသိရွင္ၾကား ႐ံုးတင္ၿပီး ျပစ္ ဒဏ္က်ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ဥပမာေပးၿပီး စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ ဖ်က္ေရးအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ တစ္ခုမွာ ‘ငါးႀကီးႀကီးတခ်ဳိ႕ကို ေၾကာ္လိုက္ရန္’ ျဖစ္သည္ဟု ဦးျမင့္က စာတမ္းတြင္ ေရးသား ထားသည္။ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ ႏိုင္ငံေရးရန္သူမ်ားကို အဂ တိလိုက္စားမႈ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ သိကၡာခ်မႈမ်ား ရွိေနရာ ေနာက္ ထပ္ အႀကံျပဳခ်က္က ‘ေၾကာ္ လိုက္ေသာ ငါးႀကီးမ်ားမွာ ကိုယ့္ ကန္ထဲက ျဖစ္သင့္ပါသည္’ဟု ဆိုထားသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ ကန္႔ သတ္ေရးတြင္ မီဒီယာကလည္း ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္႐ႈသည့္ တာဝန္ မ်ား ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟုဆို ထားသည္။ မီဒီယာမ်ား တာဝန္ သိသိ ထမ္းေဆာင္ေရးတြင္ ေပ်ာ့ ကြက္မ်ားရွိေသာ္လည္း မသမာမႈ ကို ထိမ္းေက်ာင္းႏိုင္သည့္ အေျခ  အေနကို ေလွ်ာ့မတြက္သင့္ ေၾကာင္း ဦးျမင့္ကသတိေပးသည္။

အထက္ပါစာတမ္းကုိ ဇန္န ၀ါရီ ၂၂ ႏွင့္ ၂၃ ရက္တို႔တြင္ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ Park Royal Hotel ၌ က်င္းပသည့္ အဂတိလုိက္စားမႈ တြန္းလွန္ဖုိ႔ ကုိယ့္က်င့္သိကၡာျမႇင့္ တင္ဖုိ႔စာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ စီးပြား ေရးပညာရွင္ဦးျမင့္က အဂတိ လုိက္စားမႈအေၾကာင္း၊ အက်ိဳး ႏွင့္ ကုထုံးမ်ားေခါင္းစဥ္ျဖင့္ျပဳစု တင္ျပၿပီး အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးဘာသာရပ္ကုိ စိတ္၀င္ စားလာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ သာမန္အရပ္သားမ်ား၊ ပညာရွင္ မ်ား၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ား၊ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အစုိး ရအရာရွိမ်ားအၾကား အဂတိ လုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေဆာင္ ရြက္ခ်က္ႏုိးၾကားေစရန္ရည္ရြယ္ ေၾကာင္း ဦးျမင့္ကဆုိထားသည္။

အဂတိလုိက္စားမႈတြန္းလွန္ ဖုိ႔ ကုိယ္က်င့္သိကၡာျမႇင့္တင္ဖုိ႔ စာ တမ္းဖတ္ပြဲကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအဂတိ လုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ ရွင္က ဦးေဆာင္က်င္းပျခင္းျဖစ္ သည္။

More in News Section