ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ပညာသင္ဆုအခြင့္အေရး

အေမရိကန္အစိုးရ၏ ပညာေတာ္သင္ဆုရ ေက်ာင္းသားမ်ား (ဓာတ္ပံု − Internet)

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ အေမ ရိကန္အစိုးရ၏ပညာေတာ္သင္ဆု

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေျခာက္ပတ္ၾကာ ပညာေတာ္သင္ သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ အေမရိကန္အ စိုးရက ျမန္မာဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အား ေပးအပ္သည့္ Teaching Excellence and Achievement (TEA) ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ျဖစ္ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးသင္ ၾကားျခင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းဟူ သည့္ TEA ပညာေတာ္သင္အစီအ စဥ္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ံုးက ဇန္နဝါရီ ဒုတိယပတ္တြင္ေၾကညာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအဝင္ ႏုိင္ငံ တကာမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ၎တို႔၏ကြၽမ္းက်င္ရာ ဘာသာရပ္ မ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးရန္၊ သင္ၾကားေရးစြမ္းရည္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ပတ္ သက္၍ အေတြ႕အႀကံဳဗဟုသုတ မ်ား ပိုမိုရရွိေစရန္ Teaching Excellence and Achievement (TEA) ပညာေတာ္သင္အစီအစဥ္ က ပံ့ပုိးေပးမည္ဟု ဆိုသည္။

TEA ပညာေတာ္သင္အစီအ စဥ္သည္ သီတင္းပတ္ေျခာက္ပတ္ ၾကာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ သြားေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္ ၾကားေရးနည္းစနစ္မ်ား၊ သင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ေရးဆြဲမႈမ်ား၊ သင္ခန္းစာျပဳစုျခင္း မ်ားဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ ေရာက္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဘြဲ႕လက္မွတ္ႏွင့္ အမွတ္စာရင္းမ်ား ေပးအပ္မည္မဟုတ္ဘဲ သင္တန္း ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္အပ္ႏွင္းမည့္အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸံႏွင့္ လူမႈေရးပညာေလ့လာမႈ စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားေနသည့္ အစိုးရဝန္ထမ္း ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ား၊ ျပင္ပပုဂၢလိကဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ သင္ၾကားေရးလုပ္သက္ငါးႏွစ္(သို႔မ ဟုတ္) ငါးႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိရမည္ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမ အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ရမည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို RangoonUSECA@state.gov သို႔ အီးေမးလ္ပို႔ေတာင္းယူႏိုင္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္မွာ ၂၀၁၈ မတ္လ ၂ ရက္ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္ကို https://www.irex.org/project/fulb-right-teaching-excellence-and-achievem... တြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။


ဂ်ာမနီတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ မဟာဘြဲ႕၊ ပါရဂူဘြဲ႕ပညာေတာ္သင္ဆုရ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား (ဓာတ္ပံု − Internet)

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီက ေပးအပ္သည့္ IELTS ပညာသင္ဆု

ျပည္ပတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာဆက္လက္သင္ယူမည့္ ျမန္ မာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီက ေပး အပ္သည့္ IELTS Scholarship အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

ျပည္ပတကၠသိုလ္တစ္ခုခု တြင္ တက္ေရာက္ရန္ တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြး လိုအပ္ခ်က္အတြက္ IELTS စာေမး ပြဲေျဖဆိုရင္း ပညာသင္ဆုပါ တစ္ပါ တည္း ေလွ်ာက္ထားရယူႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။

IELTS Scholarship ကို အမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳးသတ္မွတ္၍ ေပးအပ္ မည္ျဖစ္သည္။ ပထမတစ္မ်ိဳးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ေသာ ေက်ာင္းသားသံုးဦးအား တစ္ဦး လွ်င္ စတာလင္ေပါင္ ၂,၀၀၀ (ျမန္ မာက်ပ္ ၃၂ သိန္းခန္႔) ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယတစ္မ်ိဳးသည္ အေရွ႕အာရွႏုိင္ငံမ်ားရွိ British Council မ်ားမွ စုေပါင္းခ်ီးျမႇင့္ေသာ Regio-nal IELTS Scholarship ျဖစ္ကာ  အေရွ႕အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ ထူးခြၽန္ ေက်ာင္းသားသံုးဦးေရြးခ်ယ္ကာ စုစုေပါင္း စတာလင္ေပါင္ ငါး ေသာင္းခြဲခန္႔ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ သည္။

IELTS Scholarship ပညာ သင္ဆု ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိေန ထုိင္သူ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္က စ၍ ဘြဲ႕ႀကိဳ(Undergraduate)ႏွင့္ ဘြဲ႕ လြန္ (Postgraduate)ပညာသင္ ၾကားမည့္သူ၊ IELTS လက္မွတ္ကို ဝင္ခြင့္လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ လက္ခံေသာ တကၠသိုလ္တြင္ တက္မည့္သူ၊ IELTS Test Componentတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အနည္းဆံုး Band Score 6 ရရွိသူ၊ IELTS စာေမးပြဲကို ၂၀၁၇ ဧၿပီ ၁ ရက္ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းေျဖဆိုထားသူ၊ ၂၀၁၈ ဇူလိုင္ ၂ ရက္ မတိုင္မီ မိမိေလွ်ာက္ ထားေသာ တကၠသိုလ္မွ ဝင္ခြင့္အ ေထာက္အထား (Acceptance Letter)ကို ျပႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

ပညာသင္ဆု ရရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၎တို႔ တက္မည့္ ေက်ာင္းသို႔ ၿဗိတိသွ် ေကာင္စီက တိုက္႐ိုက္ေငြေၾကး ေပးသြင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္လႊာ ကို https://www.ieltsasia.org/ ieltsprize/application/form တြင္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆံုး ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ IELTS TestReport Form ကို ပူးတြဲတင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ဇြန္လအတြင္း ပထမအႀကိမ္အင္ တာဗ်ဴးေခၚယူမည္ျဖစ္ၿပီး ပထမ အႀကိမ္ေအာင္ျမင္ပါက ဒုတိယအ ႀကိမ္အင္တာဗ်ဴးကို ဇူလိုင္အတြင္း ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္ကို https:// www.ieltsasia.org/ieltsprize/ တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။

ဂ်ာမနီတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ မဟာ ဘြဲ႕၊ ပါရဂူဘြဲ႕ပညာေတာ္သင္ဆု

DAAD (ဂ်ာမနီပညာေရး ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕)က ျမန္္မာအပါအဝင္ ႏိုင္ငံ တကာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားအား ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ မဟာ ဘြဲ႕ႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕မ်ား တက္ေရာက္ ခြင့္ရရန္ ပညာေတာ္သင္ဆုေပး မည္ျဖစ္သည္။

စီးပြားသိပၸံ၊ စီးပြားစီမံ၊ ႏုိင္ငံ ေရးဆက္ႏႊယ္စီးပြားေရး၊ အင္ဂ်င္ နီယာႏွင့္ ဆက္စပ္ဘာသာရပ္ မ်ား၊ သခ်ၤာ၊ ေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပစီမံခန္႔ခြဲ ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သစ္ေတာသိပၸံ၊ ေဆးပညာႏွင့္ လူထုက်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးသိပၸံ၊ ပညာေရး၊ ဥပေဒ စသည့္ ဘာသာရပ္ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ မိမိတက္ေရာက္မည့္ ဘာသာရပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ကို ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားၿပီးမွ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

နည္းပညာႏွင့္ သိပၸံပညာရပ္ ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္္မ်ားတြင္ အနိမ့္ ဆံုး ဘြဲ႕ဒီဂရီတစ္ခုရရွိထားသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ ပထမဘြဲ႕ ရရွိခ်ိန္သည္ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္ႏွင့္ ေျခာက္ႏွစ္ ထက္ပို၍ ကြာဟမေနရ။ တက္ ေရာက္ခြင့္ရမည့္ တကၠသိုလ္၏ ဘာသာစကားလိုအပ္ခ်က္ကို ျပည့္မီသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ာမန္ ဘာသာစကားေျပာဆိုႏိုင္သူကို ဦးစားေပးမည္ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆုရရွိပါက တစ္ လလွ်င္ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းအ တြက္ ယူ႐ို ၇၅၀၊ ပါရဂူဘြဲ႕သင္ တန္းအတြက္ ယူ႐ို ၁,၀၀၀ ေထာက္ပံ့မည့္အျပင္ အာမခံေၾကး၊ ခရီးသြားလာစရိတ္မ်ားပါ ထုတ္ေပး မည္ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ကာလတစ္ႏွစ္မွ သံုးႏွစ္အထိအတြက္ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ ၿပီး ထပ္မံရယူလိုပါက ေက်ာင္း သား၏ပညာေရးတိုးတက္မႈမွတ္ တမ္းအေပၚ မူတည္ကာ ပညာသင္ ဆုကာလ ထပ္တိုးသင့္၊ မတိုးသင့္ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆုကို http:// mentorks.net/2018/01/19/study-in-germany-daad-postgraduate-scholarships-for-developing-countries-africa-asia-south-america-east-europe-pacific-islands/ တြင္ ဇန္နဝါရီမွ ဧၿပီအတြင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

ဆီမီယိုအဖြဲ႕အစည္းကေပးေသာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာ ပညာ ေတာ္သင္ဆု

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား ၏ပညာေရးဝန္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဆီမီယို (SEAM-EO) အဖြဲ႕က တည္ေထာင္ထား သည့္ SEARCA (Southeast AsianRegional Center for GraduateStudy and Research in Agri-culture) ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ဇီဝသိပၸံ၊ လူမႈ ေရးသိပၸံ၊ စိုက္ပ်ိဳးစီးပြား၊ သစ္ေတာႏွင့္ ငါးေမြးျမဴေရး၊ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သိပၸံ၊ စိုက္ပ်ိဳးစက္မႈနည္းပညာ စသည့္ ဘာသာရပ္ မ်ားကို ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ တက္ ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

SEARCA ပညာသင္ဆုကို အေရွ႕ေတာင္အာရွ ၁၁ ႏိုင္ငံအား ပညာသင္ဆုေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူသည္ SEAMEO အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ သည္။

မဟာဘြဲ႕အတြက္ အသက္ (၃၅)ႏွစ္ေအာက္၊ ပါရဂူဘြဲ႕အတြက္ အသက္(၄၀)ႏွစ္ေအာက္ မ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းလိုအပ္ခ်က္အေနျဖင့္ TOEFL (Test of English as a Foreign Language) အမွတ္ ၅၅၀ (သို႔မဟုတ္) IELTS အမွတ္ ၆ ဒသမ ၀ ရရွိရမည္ျဖစ္ သည္။

ေလွ်ာက္လႊာကို http://www.searca.org/index.php/ scholarship တြင္ ရယူၿပီး ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ ထားရမည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ဘြဲ႕ လက္မွတ္၊ အမွတ္စာရင္း၊ သင္ တန္းၿပီးဆံုးပါက ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္း၊ သုေတသနအေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္၊ ေလွ်ာက္ထားသူ ၏ပတ္စ္ပို႔ဓာတ္ပံုႏွစ္ပံု၊ ကိုယ္ေရး အက်ဥ္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္ ထံမွ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ ေၾကာင္း ေဆးလက္မွတ္ေထာက္ခံ စာ၊ ပတ္စ္ပို႔ေကာ္ပီႏွစ္စံုကို ပူးတြဲ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆုရရွိပါက ေက်ာင္းစရိတ္၊ ခရီးစရိတ္၊ စာ တမ္းတင္သြင္းျခင္းအတြက္ ကုန္ က်မည့္ေငြေၾကး၊ စာအုပ္စာတမ္း ေၾကး၊ က်န္းမာေရးအာမခံ၊ စား ေသာက္စရိတ္တို႔ကို ပညာသင္ ကာလၿပီးဆံုးသည္အထိ ပံ့ပိုးေပး မည္ျဖစ္သည္။