က်ားထိန္းသိမ္းေရး ျမန္မာႏွင့္အိႏၵိယ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ား အေကာင္ေရ က်ဆင္းေနသျဖင့္ က်ားထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းကို အိႏၵိယႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မည္ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ညီ ညီေက်ာ္က ေျပာသည္။


ကမၻာတြင္ က်ားက်န္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံ ၁၃ ႏိုင္ငံသာရွိၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္လည္း က်ားအေကာင္ ေရ နည္းပါးစြာ က်န္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံ စာရင္း၌ ပါဝင္ကာ ခန္႔မွန္းေျခ ၈၅ ေကာင္ရွိမည္ဟု သစ္ေတာဦးစီး ဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ က်ားမ်ား ကို ေတာထဲတြင္ သဘာဝအတိုင္း ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားတြင္ မ်ဳိးပြားကာ သဘာဝေတာအတြင္း ျပန္လည္ လႊတ္ေပးျခင္း နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေနသည္။

က်ားထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္း တြင္ အေတြ႕အႀကံဳရွိသည့္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ၏ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက်ားထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း၌ စီမံခ်က္ေရးဆြဲမႈကို ကူညီေပးျခင္း၊ သင္ တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ သဘာဝ နယ္ေျမမ်ားတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ကူညီျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။

‘‘ႏွစ္ႏိုင္ငံ MoU ထုိးဖို႔ေတာ့ လုပ္ေနတယ္။ က်ားတင္မဟုတ္ ဘူး။ ဆင္ပါ ပါတယ္။ သူတို႔ဆီမွာ လည္း က်ားေရာ၊ ဆင္ေရာရွိ တယ္။ သဘာဝနယ္ေျမေတြ အုပ္ခ်ဳပ္တာလည္း သူတို႔ဘက္က အေတြ႕အႀကံဳေတြမ်ားတယ္’’ဟု ေဒါက္တာညီညီေက်ာ္က ေျပာ သည္။

က်ားထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို က်ားက်က္စားက်န္ရွိ ေနသည့္ ႏိုင္ငံ ၁၃ ႏိုင္ငံတို႔ ပူး ေပါင္းေၾကညာသည့္ ၂၀၁၀ စိန္႔ ပီတာစဘတ္ ေၾကညာစာတမ္း တြင္ ၂၀၂၀ ၌ တစ္ကမၻာလံုး က်ား ေကာင္ေရ ႏွစ္ဆတိုးလာေစေရး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ က်ား က်န္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံက ၎တို႔၏က်ား အေကာင္ေရသည္ ၂၀၁၀ က ၁,၇၀၆ေကာင္မွ ၂,၂၂၆ ေကာင္အထိ တိုးတက္လာေၾကာင္း ၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီ၌ ေၾကညာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ က်ား ေကာင္ေရစာရင္းကို မထုတ္ျပန္ ႏိုင္ေသးဘဲ လက္ရွိအေျခအေန အရ ၂၀၂၂ တြင္ က်ားအေကာင္ ေရ ႏွစ္ဆတိုးေရး အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္သည့္ အေနအထားရွိေန ေသာ္လည္း ႏွစ္ဆတိုး စီမံကိန္းသည္ ခက္ခဲေနေသးေၾကာင္း၊ က်ားထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ားထိန္း သိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ထမံသီ၊ တနသၤာရီ၊ ေလညာႀကိဳးဝိုင္းတို႔၌ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕မ်ားက အရွိန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အေကာင္ေရ အမ်ားဆံုးရွိေသာ ဟူးေကာင္းေဒသတြင္ နယ္ေျမ မတည္ၿငိမ္သျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမရွိျခင္းက အဓိက အခက္အခဲ ျဖစ္ေနသည္။