ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ေလထုအရည္အေသြးတုိင္းတာစက္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စုိင္းေဇာ္)

 ေလထုညစ္ညမ္း မႈ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ နည္းပညာႏွင့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့တို႔ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ ေနကာ စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာ ေပး ပို႔ရန္ အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိထား ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ထိန္း ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရန္ရွိ၊ မရွိ ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပင္ဦးလြင္အမတ္ ဦးေအာင္ခင္၏ ေမးျမန္းမႈကိုေျဖၾကားစဥ္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၂ မတ္လတြင္ ျပ႒ာန္း ခဲ့သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးဥပေဒအရ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ ရာ အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံၫႊန္း မ်ား သတ္မွတ္ရန္ ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ တာဝန္ရွိေသာ္လည္း အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဦးအုန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အပါ အဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို အေျခခံ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ေလအရည္အေသြး စံခ်ိန္စံၫႊန္း အပါအဝင္ အမ်ဳိး သားအဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အရည္ အခ်င္း စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား ထုတ္ ျပန္ႏိုင္ရန္ ေရးဆြဲျပဳစုေနေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ လတ္တေလာတြင္ ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းရန္ အစီ အစဥ္ မရွိေသးေၾကာင္း ေျပာ ၾကားသည္။ 

‘‘ေလာေလာဆယ္ သူေျပာ သြားတာေတြကေတာ့ လုပ္ေန တာေတြကို ေျပာတာေပါ့။ ဒါေပ မဲ့ ဆရာ့အေနနဲ႔က်ေတာ့ တကယ္ လို႔ စက္မႈဇုန္ေတြ၊ ေက်ာက္မီး ေသြးစက္႐ံုေတြ ေပၚလာခဲ့ရင္ ဥပေဒတစ္ခု ေသေသခ်ာခ်ာ ျပ႒ာန္းၿပီး လုပ္ရင္ပိုေကာင္းမယ္ ထင္လို႔ ေမးတာ’’ဟု ဦးေအာင္ခင္ က လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး အၿပီးတြင္ ေျပာသည္။

ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO)၏ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အေျခအေနသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပင္ဦးလြင္အမတ္ ဦးေအာင္ခင္က ေမးခြန္းေမးျမန္း စဥ္ ေျပာၾကားသည္။

‘‘စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈႏွင့္အတူ ဒြန္တြဲပါလာမယ့္ ေလထုအရည္အေသြး ထိန္း ေက်ာင္းမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း စီမံခန္႔ခြဲ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန (႐ံုးခ်ဳပ္) အပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဦးစီးဌာနမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းရွိ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ စြန္႔ထုတ္သည့္ အခိုးအေငြ႕၊အရည္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ေလထုအပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈကို  အခါအားေလ်ာ္စြာစစ္ေဆးေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ေျပာသည္။