ပညာေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းကို အခ်က္ျပလိုက္တဲ့ အဂၤလိပ္စာသင္႐ိုးသစ္စိန္ေခၚမႈ

သင္႐ိုးသစ္အတန္း အဆင့္တိုင္းတြင္ အဂၤလိပ္စာ 4 Skills ရေစရန္ မူေဘာင္ခ်ထားသည္ဟု ၀န္ႀကီးဌာနကဆိုသည္ ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း

ႏိုင္ငံတကာသံုး ဘာသာစ ကားျဖစ္သည့္ အဂၤ လိပ္စာ ဘာသာရပ္ ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သင္ၾကားေနမႈ မထိေရာက္သျဖင့္ သင္ၾကားပံု နည္းစနစ္မ်ားေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ ေပးရန္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ပညာေရးအသိုင္း အ၀ိုင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား ၾကား ေ၀ဖန္ျငင္းခုံမႈမ်ားျဖင့္ ဂယက္႐ိုက္ခဲ့သည္။


အ႒မတန္း (Grade-9) မွ စတင္ၿပီး အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ ကို စနစ္ေလးခုျဖစ္ေသာ အဖတ္၊ အေရး၊ အေျပာ၊ အၾကားစြမ္းရည္ ေလးခု (4 Skills - Reading, Writing, Speaking, Listening) ပါ၀င္ေသာစနစ္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲသင္ၾကားရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္မဲ ဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၁) အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚထု ေမက ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္တြင္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။

သူငယ္တန္း+၁၂ တန္း (KG+12) စနစ္သစ္အရ လာမည့္ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပထမတန္းမွ ဒသမတန္းအထိ အေရး၊ အဖတ္၊ အေျပာ၊ နား ေထာင္ျခင္း အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ ေလးမ်ဳိးရရွိေစရန္ သင္ၾကားနည္း သစ္မ်ားသံုး၍ ေျပာင္းလဲသင္ၾကား ႏုိင္ရန္ သင္႐ိုးမ်ားေရးဆြဲေနသည္ ျဖစ္ရာ အဆိုကိုအတည္ျပဳရန္ မလိုအပ္ဘဲ မွတ္တမ္းအျဖစ္ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေဒၚထုေမ၏ အဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုကိုမဲခြဲဆံုး ျဖတ္ရာ ကန္႔ကြက္သူ ၁၀၂ ဦး၊ ေထာက္ခံသူ ၉၆ ဦးျဖင့္ ေဒၚထုေမ၏အဆို ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။

ေဒၚထုေမ၏ အဆို႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စား လွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာ ျပည္မွ လူငယ္မ်ား အဂၤလိပ္စာ 4 Skills ကြၽမ္းက်င္မႈကို မလိုလား ေလသလားဟု ျပက္ရယ္ျပဳေမး ခြန္းထုတ္မႈမ်ားရွိလာသည္။

သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္တြင္လည္း ေဒၚထုေမအဆိုသည္ လက္ရွိ ျမန္မာလူငယ္မ်ား အမွန္တကယ္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ဘာသာစကား အခက္အခဲကို ေျပလည္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း လက္ခံေသာ္ ျငား မွတ္တမ္းအျဖစ္ထားရွိရန္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ တင္ျပမႈသည္လည္း ေၾကာင္းက်ဳိးညီၫြတ္မႈရွိေၾကာင္း ပညာေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းက သံုးသပ္သည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုရွင္တင္ျပသလို ေက်ာင္းသားမ်ား အဂၤလိပ္စာ 4 Skills ကြၽမ္းက်င္ေစေရး သင္႐ိုး ေျပာင္းရန္ မလိုအပ္ဘဲ စာေမးပြဲ စစ္ေဆးသည့္စနစ္ကိုသာ ေျပာင္း လဲရမည္ျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္စာအထူး ျပဳသင္ၾကားသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ျပ႒ာန္းထားသည့္ သင္႐ိုးအတိုင္း စနစ္တက်တတ္ေျမာက္သူမ်ားျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳမႈမ်ားရွိလာသည္။

အဆိုရွင္ေဒၚထုေမက လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆို႐ႈံးနိမ့္မႈေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား အဂၤလိပ္စာတတ္ေျမာက္ရန္ ၁၀ ႏွစ္နီးပါး ထပ္ေစာင့္ရဦးမည့္သေဘာဟု ဆိုသည္။ 

ကြၽမ္းက်င္ဆရာ လိုအပ္ခ်က္၊ စာသင္ခန္းအရြယ္အစားစံ ႏႈန္း ျပည့္မီမႈစသျဖင့္ အစစ အရာရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေကာင္းစြာမ ရွိဘဲ အေျခခံပညာအတန္းအားလံုး ၏ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို ၁၉၈၁ က ေျပာင္းလဲသင္ၾကားခဲ့ရာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ရည္ရြယ္ခ်က္မေပါက္ ေျမာက္ခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားရွိခဲ့ သည္ဟု ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ယခုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိႈင္းယွဥ္ ေထာက္ျပသည္။

‘‘ေျပာင္းမရဘူးလားဆိုေတာ့ ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေရွ႕မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ Ready မျဖစ္ဘဲ ေျပာင္းတာမ်ဳိး ေတြက သင္ခန္းစာေတြပဲ။ သင္႐ိုး တင္မဟုတ္ဘဲ စာေမးပြဲပံုစံေတြပါ ေျပာင္းရမွာ။ အခုလည္း စလုပ္ေန ၿပီဆိုေတာ့ တစ္ဆင့္ခ်င္းသြားတာ ပိုထိေရာက္မယ္’’ဟု အဂၤလိပ္စာ ပါေမာကၡ (ဌာနမွဴး)တစ္ဦးက ေဒၚထုေမ၏ အဆိုႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သံုးသပ္သည္။

၁၉၈၁ မတုိင္မီက အေျခခံပညာအလယ္တန္းအဆင့္ ပၪၥမတန္းေရာက္မွသာ အဂၤလိပ္အကၡရာ (ေအ၊ ဘီ၊ စီ၊ ဒီ...)ကို စတင္သင္ၾကားရသည္။ ၁၉၇၂ တြင္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၿပီး ၁၉၈၁ တြင္ေတာ့ သူငယ္တန္းမွ ဒသမတန္းအထိ အတန္းအားလံုး အဆိုပါသင္႐ိုးအသစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားခဲ့သည္။

ထိုသင္႐ိုးကို အႀကီးစားျပင္ ဆင္မႈထပ္မံမျပဳလုပ္ဘဲ ယခု ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အထိ (သူငယ္တန္းႏွင့္ ပထမတန္းမပါ ၀င္)သံုးစြဲေနသည္။ ထိုသင္႐ိုးအရ ၁၉၈၁ ကစကာ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သူငယ္တန္းက တည္းက အဂၤလိပ္အကၡရာ (ေအ၊ ဘီ၊ စီ၊ ဒီ...)ကို သင္ၾကားခဲ့ရ သည္။

၁၉၈၁ မွ ယေန႔အထိ အသံုး ျပဳေနေသာ အဂၤလိပ္စာသင္႐ိုး သည္ပင္ 4 Skills ကြၽမ္းက်င္ရန္သင္ခန္းစာမ်ားထည့္သြင္းေရးဆြဲ ထားၿပီး စာေမးပြဲစစ္ေဆးပံုနည္းစနစ္ေၾကာင့္သာ 4 Skills စနစ္သို႔ မေရာက္ဘဲျဖစ္ေနေၾကာင္း ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီး က၀ၿမိဳ႕နယ္ အထက (ခြဲ) ေအးမြန္မွ ေက်ာင္း အုပ္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက ရွင္းျပသည္။

သင္႐ိုးက 4 Skills စြမ္းရည္ ရရွိရန္ ဦးတည္ေသာ္လည္း သင္ ၾကားနည္းစနစ္ႏွင့္ တတ္ေျမာက္မႈ စစ္ေဆးနည္းစနစ္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးေရးထက္ အ လြတ္က်က္ေရးဆီသို႔ ဦးတည္ေစသည္ဟု ဆိုသည္။

‘‘တစ္ခန္းလံုး My Father is U Ba ျဖစ္ေနတာမ်ဳိးက အဂၤလိပ္ စာကို တကယ္တတ္သလား၊ က်က္ေျဖသလားဆိုတာရဲ႕ သက္ ေသေပါ့’’ဟု အထက္တန္းအဂၤလိပ္စာျပ (ျပင္ပ)ဆရာမ ေဒၚခင္ႏွင္းရည္က ဆိုသည္။

ျပ႒ာန္းစာအုပ္တြင္ My Father is U Ba ဟု ေရးသားထား ေသာ္လည္း ထိုစာေၾကာင္းကို နမူနာျပဳၿပီး ေက်ာင္းသားကိုယ္တိုင္ ၎၏ ဖခင္အမည္ကို အစားထိုးေရးခ်ႏိုင္ရန္ ဆရာက သင္ျပေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုစာေၾကာင္းကို ဆရာက အသံေနအသံထား မွန္ မွန္ရြတ္ဆိုျပၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား ၏ အဖတ္စြမ္းရည္ တိုးတက္ ေအာင္ သင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ နမူနာေျပာဆိုထား သည့္ သင္ေထာက္ကူတိပ္ေခြကို ေက်ာင္းသားမ်ားအား နားေထာင္ ေစကာ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးဖခင္အမည္ကို ေျပာဆိုမိတ္ဆက္တတ္ရန္ ေလ့ က်င့္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ သင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ထိုသို႔ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ႏွစ္ ၄၀ ခန္႔ ထိုသင္ ခန္းစာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားေပါက္ ေျမာက္မႈမရွိခဲ့ျခင္းသည္ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚထုေမအဆိုတင္ရသည့္ အေျခ အေနအထိ ဆိုက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။

ႏွစ္ ၄၀ ခန္႔အသားက်ေန သည့္ အဆိုပါသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း မ်ားအစား သင္႐ိုးသစ္မ်ားကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ကစတင္ကာ တစ္ႏွစ္ခ်င္းေျပာင္းလဲေနသည္။ KG+12 စနစ္သစ္အရ အေျခခံပညာေရး တြင္ သူငယ္တန္း၊ မူလတန္း ငါးႏွစ္(ပထမတန္းမွ ပၪၥမတန္း)၊ အလယ္တန္းေလးႏွစ္ (ဆ႒မတန္းမွ န၀မ တန္း)၊ အထက္တန္းသံုးႏွစ္ (ဒသမတန္းမွ ဒြါဒသမတန္း)၊ စုစုေပါင္း ပညာသင္ႏွစ္ ၁၃ ႏွစ္ပါ၀င္သည္။

၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္က သူငယ္တန္း၊ ယခု ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပထမတန္းကို သင္႐ိုးသစ္မ်ားျဖင့္ စတင္သင္ ၾကားေနၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဒုတိယတန္းက ေလးမ်ား သင္႐ိုးသစ္ကို စတင္ထိေတြ႕ခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္မ်ားကို ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) ႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ပူးေပါင္းေရးဆြဲၿပီး အလယ္တန္းသင္႐ိုးသစ္ႏွင့္ အထက္တန္းသင္႐ိုးသစ္ကို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္(ADB)၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေရးဆြဲမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္အသံုးျပဳသည့္ ပထမတန္းသင္႐ိုး သစ္ကို ေလ့လာၾကည့္ပါက သင္ ႐ိုးသစ္၏ အေရး၊ အဖတ္၊ အေျပာ၊နားေထာင္ျခင္းအဂၤလိပ္စာစြမ္း ရည္ေလးမ်ဳိးကို ေက်ာင္းသားမ်ား ရရွိေအာင္မည္သို႔သင္ၾကားထား သည္ကို သိႏိုင္ေၾကာင္း ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာ ခိုင္ၿမဲက ဆိုသည္။

ပထမတန္း သင္႐ိုးသစ္၏ သင္ခန္းစာမ်ား ေလ့လာၾကည့္ပါ က Unit-1: My Friend တြင္ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္း မိမိနာ မည္ကို မိိတ္ဆက္ေျပာၾကားႏုိင္ ေအာင္ ကိုယ္ဟန္အမူအရာျဖင့္ ဆရာမက သ႐ုပ္ျပသင္ၾကားေပးရ သည္။ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္း အ ျပန္အလွန္ႏႈတ္ဆက္ႏုိင္မႈရွိ၊ မရွိစစ္ေဆးကာ ႏႈတ္ဆက္ႏိုင္သည္ အထိ ဆရာမက သင္ၾကားေပးရ သည္။

ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးကစတင္၍ မိမိေဘးရွိေက်ာင္းသားကို အဆင့္ဆင့္အျပန္ အလွန္ႏႈတ္ဆက္ရသည္။ ထို႔ ေနာက္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ႏွင့္ ခဲတံတို႔ကိုကိုင္၍ သူငယ္ခ်င္းအခ်င္း ခ်င္းအတန္းတြင္း လြတ္လပ္စြာ လွည့္လည္မိတ္ဆက္ေစၿပီး သူ ငယ္ခ်င္းတစ္ဦးႏွင့္ မိတ္ဆက္ၿပီး တိုင္း ဇယားကြက္တြင္ အမွတ္တစ္မွတ္ျခစ္ေစကာ စကားမ်ားမ်ား ေျပာျဖစ္ေစရန္ ဆရာကႀကီးၾကပ္ ေပးရသည္။

သင္႐ိုးသစ္တြင္ သင္ၾကားမႈ နည္းလမ္းသစ္မ်ား သံုးစြဲထားသ ကဲ့သို႔ တတ္ေျမာက္မႈစစ္ေဆးျခင္း နည္းလမ္းကို ေျပာင္းလဲထားသည္ဟု မူလတန္းအဆင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္မ်ား ေရးဆြဲသည့္CREATE Project ၏ ဆရာအတတ္ပညာအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚ၀င္းသိဂႌေက်ာ္က ဆိုသည္။

‘‘အခုစေျပာင္းေနတဲ့ သူငယ္ တန္းနဲ႔ ပထမတန္း၊ ေနာက္လာ မယ့္ႏွစ္မွာ ေျပာင္းမယ့္ ဒုတိယ တန္းေတြမွာ ပံုစံက်စာေမးပြဲဆိုတဲ့ Formal Test မရွိဘူး။ အဓိကက ေတာ့ သင္ယူေနစဥ္ စစ္ေဆးျခင္း ပဲ။ တစ္ႏွစ္လံုးဆရာမက ကေလး ရဲ႕တတ္ေျမာက္မႈကို အၿမဲ Record လုပ္ထားၿပီး လိုတဲ့ကေလးကို ထပ္ျဖည့္သင္ေပးေနရမွာ ’’ဟု သဃၤန္းကြၽန္းပညာေရး ေကာလိပ္ဒုတိယ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဒၚ၀င္းသိဂႌ ေက်ာ္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ သင္ၾကားျခင္းစနစ္ တစ္ခုတည္းသာ လိုအပ္ခ်က္ရွိေန ျခင္းမဟုတ္ေပ။ အဂၤလိပ္ဘာသာကို လက္ရွိသင္ၾကားေပးေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမအမ်ားစုသည္ အဆိုပါဘာသာရပ္ကို အမွန္တကယ္ကြၽမ္းက်င္ေသာေၾကာင့္ ၀င္ေရာက္ သင္ၾကားေပးေနရသည္ ထက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၏ ဆရာေနရာလိုအပ္ခ်က္ကို အစား ထိုး၀င္ေရာက္သင္ၾကားေနရသည္ က ပိုမ်ားေၾကာင္း ဆရာ၊ ဆရာမ အမ်ားစုက ဆိုသည္။

‘‘4 Skills တကယ္သင္ခိုင္းမယ္ဆိုရင္ Training ေတာ့ လိုတယ္။ သာမန္မဟုတ္ဘူး။အဂၤလိပ္စာအထူး ကြၽမ္းက်င္တဲ့ သူေတြက သင္ပံုသင္နည္းကအစ Guideline ေပးမွရမယ္။ အဲဒါမွဆရာေတြရဲ႕ သင္ၾကားေရးကလည္း ေျပာင္းလိမ့္မယ္’’ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္သူကဆိုသည္။

ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၇ ဇြန္လအထိ စာရင္းအရ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမလိုအပ္ခ်က္ ၅၂,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနသည္။

အေျခခံပညာအတန္းအဆင့္ တိုင္းတြင္ ဘာသာရပ္ကြၽမ္းက်င္ ဆရာ၊ ဆရာမလိုအပ္ခ်က္ ႏွစ္စဥ္ တိုးျမင့္လာၿပီး ေျပာင္းလဲမည့္ KG+12 သင္႐ိုးသစ္ေပါက္ေျမာက္ ရန္ အဓိကစိန္ေခၚမႈသည္လည္း ဆရာအတတ္ပညာ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ရဘာသာရပ္ကြၽမ္း က်င္ဆရာ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာ န၊ ဆရာအတတ္ပညာဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ေအာင္မင္းက ဆိုသည္။

သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းသစ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ေပါက္ေျမာက္ေရး အဓိက စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည့္ ကြၽမ္းက်င္ဆရာလိုအပ္ခ်က္ကို ကုစားရန္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ား၏ သင္႐ိုးကိုပါ ေျပာင္းလဲၿပီး ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာကစကာ ေလးႏွစ္သင္ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားအျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေနသည္။

သင္႐ိုးသစ္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကားကို အေကာင္းျမင္သေဘာထားျဖင့္ စိတ္၀င္စားမႈတိုးပြားလာေစရန္၊ နားေထာင္ျခင္း၊ ေျပာဆိုျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္း၊ စာေရးျခင္းမ်ားကတစ္ဆင့္ အေျခခံဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ အရည္အေသြးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္၊ အေျခခံေ၀ါဟာရမ်ားႏွင့္ စာ ေၾကာင္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား မွတ္မိေစရန္၊ မတူညီဘဲ ကြဲျပားေန ေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား သင္ယူလို ေသာ စိတ္၀င္စားမႈတိုးပြားလာေစ ရန္တို႔ ပါ၀င္သည္။

သို႔ေသာ္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း အသစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ သင္ၾကားရာ၌ ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္း သားအခ်ဳိးမညီမွ်ျခင္း၊ ဆရာအင္ အားနည္းပါးျခင္း၊ ဆရာမ်ား၏ သင္ၾကားမႈအရည္အေသြးႏွင့္ စာ သင္ခန္းမလံုေလာက္ျခင္းတို႔က အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕ ေပၚရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္း သားမ်ားျပားမႈေၾကာင့္ စာသင္ခန္း မလံုေလာက္မႈမ်ား၊ ေ၀းလံေခါင္ ဖ်ားသည့္ေဒသႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္ ဆရာအင္အားမလံု ေလာက္မႈစသည္တို႔ကို အခ်ိန္မီ မျပင္ဆင္ပါက အဆိုပါသင္႐ိုးသစ္သင္ၾကားမႈကို ထိခုိက္ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္း ႀကီးက သင္႐ိုးသစ္အဂၤလိပ္စာဘာ သာရပ္က လူငယ္မ်ား၏ အဂၤလိပ္ စာ 4 Skills စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ႏိုင္မႈ အေပၚ ‘‘၁၀ တန္းၿပီးသြားတဲ့ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အဂၤ လိပ္စာဘာသာရပ္ကို ေရးသား ေျပာဆိုႏုိင္မႈအတြက္ သင္႐ိုးသစ္ ေတြလုပ္ေနပါတယ္’’ဟု အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္တြင္ အာမခံေျပာ ဆိုထားသည္။

အဂၤလိပ္စာသင္႐ိုးသစ္သည္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ေပါက္ ေျမာက္မည္လားဟူသည္ကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ သည္။